دانلود پابان نامه ارشد : شناخت و مشخص ساختن میزان بازنمایی عناصر و مولفه‌های هویت ملی

  • by

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست    

فصل 1:کلیات طرح

.6

1ـ بیان مسئله/ موضوع

.7

1-1ابعاد هویت ملی

1-1ـ1 هویت ملی و جامعه ایران

1-2رسانه ها و هویت  

1-2-1خبر و رسانه های جمعی

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

.18

1-4 اهداف تحقیق

.19

1-4-1 هدف اصلی

1-4-1ـ1 اهداف فرعی

1ـ5 سوالات تحقیق

.20

1ـ5ـ1 سوال اصلی

1ـ5ـ1ـ1 سوالات فرعی

فصل 2: مقدمه

.22

2- نظریه ها و دیدگاه های هویت ملی

.22

2-1- نظریه هویت جمعی هنری تاجفل

2-1-2 ریچارد جنکینز و هویت ملی

2-1-3 ابعاد هویت ملی

.27

2-2 نظریه ها و دیدگاه های رسانه های جمعی

.29

2-2-1 بازنمایی

.30

2ـ2ـ1ـ1 نظریه بازنمایی «بی لاتور»

.32

2-2ـ2 عینیت گرایی

.33

2-2-3 نظریه انگاره سازی

.34

2-2ـ4 نظریه برجسته سازی

.36

2-2-5 دروازه بانی پیام

.38

2-2-6 ارزشهای خبری

.41

2-2ـ7 ساخت و کارکرد رسانه ها

.45

2-3 رسانه های جمعی و هویت

.48

2-4 مرور پیشینه تحقیق

.50

2-4ـ1 پیشینه تحقیق در میان پایان نامه های دانشگاهی

.53

2-4ـ2 پیشینه تحقیق در میان مقاله های حوزه رسانه ها و هویت

.54

2-5 چهارچوب نظری

.55

2-6 مدل مفهومی تحقیق

.60

فصل3: روش تحقیق 

.61

3- روش تحقیق

.62

3-1- جمعیت آماری

3-2 حجم نمونه

3-3 پایایی (اعتبار درونی) تحقیق

3-3-1 روایی (اعتبار بیرونی) تحقیق

3-4 مفاهیم اصلی تحقیق

.63

3ـ5 تعریف نظری مقوله ها

3ـ5ـ1 تعریف عملیاتی مقوله ها

3-6 واحد تحلیل

.65

3-6ـ1 مراحل کدگذاری

3-6ـ2 کدگذاری مقدماتی

3-6ـ3 دستورالعمل کدگذاری

3-7 چگونگی ورود و پردازش داده ها/ اطلاعات

.67

فصل 4 تحلیل یافته ها

.71          

4ـ مقدمه؛ سیمای عمومی خبرهای هویت ملی در بخش خبری مشروح 21:00 شبکه یک سیما

4ـ1 توصیف داده های جداول و نمودارها

.72

4ـ2 تحلیل جدول های دو بعدی و پاسخ به پرسش های تحقیق

.82

4ـ2ـ1توصیف داده های جداول و نمودارهای ابعاد شش گانۀ هویت ملی

4ـ2ـ2تحلیل جدول های دو بعدی و پاسخ به پرسش های تحقیق

 

فصل5: نتیجه گیری

.109

5- جمع بندی

.110

5-1 نتیجه گیری

.111

5-2 پیشنهادهای تحقیق

.115

5-2ـ1 پیشنهادهای پژوهشی

5ـ1ـ1 پیشنهادهای کاربردی

فهرست منابع

.118

پیوست ها

.121

 

چکیده

پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای مقوله ای میزان و نحوه بازنمایی هویت ملی در بخش خبری مشروح21:00شبکه اول سیما را مورد مطالعه قرار داده است
شبکه اول سیما یک شبکه سراسری و در سراسر کشور قابل در یافت بوده و بخش خبری مشروح21:00 آن از جمله بخش های خبری دیر پا و پر بیننده است
حجم نمونه این تحقیق 42 بخش خبری  بود که  بازه زمانی آن،  شش ماه نخست سال از اول فروردین تا پایان شهریور  1392 را در بر می گرفت
هویت ملی در این پژوهش در قالب شش مولفه جامعه ای، فرهنگی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و دینی که مورد نظر بیشتر پژوهندگان این  حوزه است مورد مطالعه قرار گرفت
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که این بخش خبری به بازنمایی هویت ملی توجه داشته و سه مولفه جامعه ای و سیاسی و دینی را بیش از سایر مولفه ها (فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی) بازنمایی می کند
همچنین این پژوهش نشان داد که بخش خبری مذکور در بازنمایی مظاهر هویت ملی به تکنیک های برجسته سازی و انگاره سازی توجه دارد و این تکنیک ها را عموماً در غالب گزارش خبری بکار می گیرد
در بحث ارزش های خبری یافته ها نشان داد که بخش خبری 21:00 سیما برای گزینش و انتشار خبرهایی که مستقیم یا غیر مستقیم به هویت ملی و مولفه های مختلف آن مربوط می شده بیشتر ارزش خبری دربرگیری و مجاورت را مدنظر قرار می دهد
علاوه بر این یافته ها نشان داد که خبرهای مرتبط با هویت ملی به شکل قابل ملاحظه ای تحت تاثیر مناسبت های سیاسی ـ جامعه ای و مذهبی از جمله انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ماه های رجب، شعبان و رمضان بازنمایی می شوند

 

فصل 1

کلیات تحقیق

 

1ـ بیان مسئله

هویت ملی در دنیای امروز و در روزگار دگرگونی های اجتماعی سریع و جهانی شدن به یکی از موضوعات مهم پژوهشی در بخش قابل ملاحظه ای از رشته های علوم اجتماعی و علوم ارتباطات تبدیل شده است
برای متقاعد شدن در این زمینه کافی است به حجم قابل توجهی از مطالب دانشورانی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع هویت پرداخته اند اشاره کرد
مثلاً در حوزۀ مباحث جهانی شدن، صاحب نظران مختلفی عمده ترین مباحث خود را به حوزۀ فرهنگ و هویت اختصاص داده اند که از جملۀ آنها می توان از«جهانی شدن، فرهنگ و هویت» از احمد گل محمدی، «فرهنگ در عصر جهانی شدن چالش ها و فرصت ها» از دکتر محمد توحید فام و

، نام برد
در حوزۀ علوم اجتماعی و جامعه شناسی مباحث ریچارد چنکینز در خصوص هویت اجتماعی، نظریۀ اجتماعی و سیاست از کریج کالهون و همین طور بحث های هویت و قومیت ها در کتاب جامعه شناسی گیدنز، قوم شناسی سیاسی رولان برتون در خور توجه هستند
در  مجموعه مطالعات رسانه ها، کتاب «روانشناسی شناختی وسایل ارتباط جمعی» از ریچارد جکسون هریس که فصل چهارم کتاب خود را مشخصاً به نحوۀ انعکاس و بازنمایی هویت ها و قومیت ها در رسانه های جمعی اختصاص داده است، در خور توجه است
با توجه به مواردی که در اینجا بسیار به اختصار ذکر شد، می توان گفت که هویت ملی از جمله بحث های بسیار مهم دنیای مدرن است که هر اندیشمندی بنا به دغدغه های حوزه معرفتی و مورد علاقه خود به نحوی به آن پرداخته است

به لحاظ لغوی واژۀ هویت (identity) از واژۀ (identitas) مشتق شده و به دو معنای ظاهراً متناقض بکار می رود؛ نخست همسانی و یکنواختی مطلق؛ دوم تمایز که در برگیرندۀ ثبات یا تداوم در طول زمان است
هرچند دو معنای نام برده متناقض و متضاد به نظر می آیند، ولی در اصل به دو جنبۀ اصلی و مکمل هویت معطوف هستند
مانوئل کاستلز از منظری مدرن هویت را همچون «ساخته شدن فرآیندی معنا بر پایۀ یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویژگیهای فرهنگی که بر دیگر منابع معنا برتری دارند» تعریف می کند
وی معتقد است که همانگونه که نقش ها کارویژه ها را سازمان می دهند، هویت هم معنا را سازمان می دهد
(کاستلز،1997: 7؛ به نقل از گل محمدی،1386: 225)
هرچند از نظر نباید دور داشت که کاستلز در مقدمۀ کتاب «جامعۀ اطلاعاتی» خود، در مورد هویت، عمده مباحث این حوزه را بر هویت های مدرن متمرکز کرده و از ظهور هویت های مقاوم در هیئت جمعیت های دینی، فرهنگی، ملی، قومی و محلی سخن می گوید؛ و همچنین یادآوار می شود که این هویت های جدید را می توان در سه مقولۀ کلی جای داد که وی آنها را با عناوین «هویت مشروعیت بخش»، «هویت مقاومت» و «هویت برنامه ای» معرفی می کند (کاستلز، 1994: 22)

اغلب صاحب نظران هویت ملی را به مثابه  امری روان شناختی و جامعه شناختی می دانند
از جمله تاجفل هویت اجتماعی را با عضویت گروهی پیوند می زند و عضویت گروهی را متشکل از سه عنصر میداند: عنصر شناختی (آگاهی از اینکه فرد به یک گروه تعلق دارد)؛ عنصر ارزشی ( فرض هایی دربارۀ پیامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی)؛ و عنصر احساسی (احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگری که رابطه ای خاص با آن گروه دارند)
بر این اساس هویت اجتماعی از دیدگاه تاجفل عبارت است از آن بخش از برداشت یک فرد از خود که از آگاهی او نسبت به عضویت در گروه (گروه های) اجتماعی سرچشمه می گیرد، همراه با اهمیت ارزشی و احساسی مربوط به آن عضویت
( تاجفل،1998: 9؛ به نقل از گل محمدی،1386: 222)
بر این اساس می توان هویت اجتماعی را نوعی خودشناسی فرد در رابطه با دیگران دانست
به بیان دیگر فرایند هویت سازی این امکان را برای یک کنش گر اجتماعی فراهم می کند که برای پرسش های بنیادی معطوف به کیستی و چیستی خود پاسخی مناسب و قانع کننده پیدا کند
از دیدگاه برون[1] نیز، هویت معطوف است به بازشناسی مرز میان خودی و بیگانه که عمدتا از طریق همجنسی های اجتماعی و انفکاک درون گروه از برون گروه ها ممکن می شود
اهمیت تمایزها، تنش ها و ستیزهای گروهی، حتی در شرایط نبود تضاد منافع، از این جنبۀ هویت ناشی می شود (برون،1999: 790؛ به نقل از گل محمدی،1386: 224)

هویت ملی از منظر اندیشمندان در واقع یکی از انواع هویت جمعی است
هویت جمعی آنطور که رزازی فر بیان می کند «شیوۀ مشترک در نحوۀ تفکر (ارزش ها، اعتقادات، هنجارها، نمادها، رویکردها)، احساسات و تمایلات یک گروه که نوعی احساس تعهد و تکلیف نسبت به آن گروه را برمی انگیزد» تعریف می شود
وجود و نتیجۀ هویت جمعی، احساس پایبندی و دلبستگی و تعهد به اجتماع و گروه است؛ به عبارتی مقصود از پایبندی، اعتقاد و دلبستگی به هنجارها و ارزش ها و مقصود از تعهد نیز مشارکت در جهت توسعه و تثبیت ارزش ها و هنجارها در گروه مربوطه است( رزازی فر،1379:104؛ابولحسنی،1389: 18)
بنابراین، می توان نتیجه گرفت دو عنصر عمده و مشترک هویت جمعی، احساس تعهد و تعلق عاطفی است

1ـ1 ابعاد هویت ملی

با توجه به مباحث بالا، هویت ملی را می توان مجموعه ای شناختی، اعتقادی و روانی دانست که با تاثیرگذاری بر کنش های اجتماعی، موجب همبستگی و انسجام در سطح ملت می شود
در یک نگاه کلی مولفه هایی مختلف هویت ملی عموماً به صورت ذیل جمع بندی شده اند:

بعد جامعه ای: «بعد جامعه ای هویت ملی، در ارتباط با کیفیت روابط اجتماعی فرد با نظام کلان اجتماعی است
در صورت تقویت مناسبات و روابط فرد با جامعه، هویت جمعی در سطح جامعه شکل می گیرد که همان «مای ملی» را محقق می کند

بعد تاریخی: «بعد تاریخی هویت ملی را می توان از آگاهی مشترک افراد یک جامعه از گذشتۀ تاریخی و احساس دلبستگی به آن، احساس هویت تاریخی و هم تاریخ پنداری، پیوند دهندۀ نسل های مختلف به یکدیگر دانست که مانع از جدا شدن یک نسل از تاریخش می شود
»

بعد جغرافیایی: «محیط جغرافیایی تبلور فیزیکی، عینی، ملموس و مشهود هویت ملی به حساب می آید
برای شکل گیری هویت واحد ملی، تعیین محدوده و قلمرو یک سرزمین مشخص، ضرورتی تام دارد
به عبارتی نگرش مثبت به آب و خاک به عنوان یک کشور و یک سرزمین معین که از جایگاه مشخصی در نظام هستی برخوردار باشد، هویت جغرافیایی نامیده می شود
»

بعد فرهنگی: «مقصود از فرهنگ، مجموعۀ ذهنی و روانی مشترکی است که در گذشتۀ تاریخی شکل گرفته و طی آن فرآیند جامعه پذیری به نسل های بعدی منتقل گردیده و نسل های نوین، آن را به عنوان میراث گذشته به ارث برده اند
مجموعه ای که آن را می توان شامل: ارزش ها، هنجارها، نمادها، اعتقادات، احساسات و رویکردهایی برشمرد که در زمینۀ خانواده، اقتصاد، سیاست، مذهب، جامعه پذیری و تفریحات در بین مردم یک جامعه به صورت وجدان جمعی درآمده است
»

بعد سیاسی: «هویت سیاسی مهمترین مولفۀ هویت ملی را تشکیل می دهد
هویت ملی در بعد سیاسی بدین معنی است که افراد از لحاظ فیزیکی و قانونی عضویت نظام یا ساختار سیاسی هستند، داخل مرزهای ملی یک کشور زندگی می کنند و موضوع و مخاطب قوانین آن کشور هستند؛ همچنین خود را از لحاظ روانی از اعضاء سیستم می دانند
از اینرو عشق و علاقۀ قلبی به یک سیستم سیاسی و میانی ارزشی و مشروعیت آن

به عامل عمده ای در تقویت همبستگی و پیوند ملی خواهد بود
»

بعد دینی: «دین و مذهب به مثابه یکی از ریشه ای ترین عناصر فرهنگی در جوامع به عنوان یکی از عوامل اساسی تشکیل دولت و ملت مورد توجه بوده است
وجود دین مشترک در درون یک قلمرو و سرزمین مشترک همواره به عنوان یکی از مبانی شکل گیری همبستگی ملی در جوامع مطرح بوده و نقشی اساسی در پیدایش وفاق و انسجام اجتماعی ایفا کرده است»(ابوالحسنی،1389: 22-20)

به هر روی، هویت ملی، مجموعه ­ای از گرایش­ها و نگرش­های مثبت نسبت به عوامل، عناصر و الگوهای هویت بخش و یکپارچه کننده در سطح یک کشور به عنوان یک واحد سیاسی است

 

تعداد صفحه :  128

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        ****       asa
[email protected]
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید

***  *** ***

برچسب‌ها: