دانلود پایان نامه ارشد:ارائه برخورد دیوان بین المللی دادگستری با موضوعات صلاحیتی در دعاوی ترافعی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی

پایان نامه ارشد :

صلاحیت شخصی دیوان               

در دیوان بین المللی دادگستری، فقط کشورها می توانند دردعاوی ترافعی، طرف دیوان باشند لذا سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نمی توانند به صورت مستقیم دردعاوی ترافعی طرف دیوان باشند، اما بر خلاف این وضعیت در دیوان  بین المللی حقوق دریا، نه تنها کشورها صلاحیت طرح دعوا را دارند، بلکه سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نیز، به ترتیبی که ذیلاً خواهد آمد، حق رجوع به این  دیوان را دارا هستند[1].

الف)دولت های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریا:

ماده 291 کنوانسیون صراحتا مقرر می دارد که « تمام شیوه های حل و فصل بند 1 اختلافات مقرر در فصل پانزدهم این کنوانسیون؛ برای همه ی اعضا قابل دسترسی است[2]».

بند یک ماده 20 اساسنامه ی دیوان نیز به این مطلب اشاره کرده است که « این دیوان، به روی تمام دولت ها ی عضو باز خواهد بود[3]».

همچنین دولت ها و سازمان هایی هم که در ماده 305 کنوانسیون 1982حقوق دریا ذکر شده اند
می توانند عضو کنوانسیون باشند و به تبع آن نزد دیوان بین المللی حقوق دریا اقامه ی دعوی نمایند که تا سال 2012، 178 دولت و نهاد بین المللی، بر اساس ماده ی 305 کنواسیون1982 حقوق دریا، به عضویت کنوانسیون در آمده است.

ب)سایر نهاد ها

دیوان به روی کلیه ی  نهاد های غیر عضو کنوانسیون، در مواردی که صراحتاً در فصل 11کنوانسیون بدانها اشاره شده است، باز می باشد .همچنین در هر مورد که نسبت به پذیرش صلاحیت دیوان
بین المللی حقوق دریا ها، موافقت نامه ای منعقد شده باشد، رجوع به دیوان برای طرفین موافقت نامه ی مزبور میسر است .

ماده 291 کنوانسیون در این خصوص اشعار می دارد : « بند 2 روش های حل و فصل اختلافات (که در فصل پانزدهم کنوانسیون ذکر شده است) برای کلیه ی نهاد ها، سوای دولت های عضو کنوانسیون تنها در خصوص مسایل و موضوعاتی که  صراحتاً در کنوانسیون بدانها اشاره شده است فراهم
می باشد».[4]

بند 2 ماده 20 اساسنامه دیوان بیان می دارد : «به غیر از دولت های عضو، دیگر مؤسسات می توانند در کلیه دعاوی مذکوردر بخش 11کنوانسیون، یا هر دعوای که طرفین به موجب دیگرموافقت نامه ها  صلاحیت دیوان رابه عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات پذیرفته باشند به دیوان بین المللی
حقوق دریا رجوع کنند.»

5- پور نوری ،منصور، حقوق بین الملل دریا ها، جلد 2،، چاپ اول، تهران ،انتشارات پیام حق ، 1383 ،صص128-119.

[2]– United Nations Convention on the Law of the Sea, Art 291.

[3] – The Statute of ITLOS , Art 20.

[4] -Ibid.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات و فرضیه های تحقیق

 

در بررسی صلاحیت ترافعی دیوان و دعاوی ایران در این دیوان،‌ برای روشن شدن و اهمیت این موضوع باید چند سئوال و فرضیه را مورد بررسی قرارداد:

  • نحوه برخورد دیوان بین المللی دادگستری با موضوعات صلاحیتی در دعاوی ترافعی چگونه بوده است و کشورهای طرف دعوا چگونه نگرشی به صلاحیت دیوان داشته اند؟
  • در دعاوی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، مشکلات و مسائل صلاحیتی چگونه بوده است؟

فرضیه:

  • دیوان بین المللی دادگستری در خصوص صلاحیت خود در دعاوی ترافعی بر اساس روشهای متقن و دقیق حقوقی نظیر معاهدات، کنوانسیون ها و اعلامیه ها و همچنین بر اساس اصل رضایت دولت ها عمل می کند.
  • کشورها در هنگام پذیرش صلاحیت دیوان در معاهدات بین المللی بدلیل نگرانی، جانب احتیاط در اعطای صلاحیت به دیوان را می گیرند.
  • در مورد دعاوی ایران، در سه دعوی ایرادات مقدماتی و در یک دعوی ایراد به صلاحیت دیوان، مطرح گردیده است.