دانلود پایان نامه ارشد:ارائه فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

1-3سنجش از راه دور

فن آوری سنجش از راه دور، اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 پدیدار شد. هدف اصلی این فن آوری شناسای اهداف نظامی و بهره گیری از آن در علم هواشناسی بوده، و اساسا برای انداره گیری اشیاء از یک فاصله دور مورد استفاده قرار می گیرد[1]. از سال 1972،زمانیکه آمریکا اولین ماهواره ی دریافت از راه دور خود را به فضا فرستاد، دیگر کشورها نیز سیستم های دریافت از راه دور خود را توسعه دادند[2].

4-1-1-سنجش از راه دور بطور کلی

سنجش از راه دور با استفاده از ماهوارههایی که به دور زمین، برای اهداف مختلفی از جمله؛ عکسبرداری یا کنترل تغییرات محیطی زمین در فصول مختلف، در حال چرخشاند،بدست می آید.[3]کارشناسان سنجش از راه دور را به دو دسته تقسیم بندی کرده اند:

1-دریافت از راه دور فعال .

2-دریافت از راه دور غیر فعال.

دریافت از راه دور غیر فعال از طریق خواندن پرتوهای الکترو مغناطیسی ساطع شده از یک شی ء انجام می شود. از طرف دیگر در دریافت از راه دور فعال، ابتدا پرتوهای الکترو مغناطیسی به شیء انتقال یافته و انرژی منعکس شده از آن شیء مورد بررسی قرار می گیرد. کیفیت تصویر در فن آوری دریافت از راه دور به دقت سیستم بستگی دارد[4].

در این فن آوری قابلیت تفکیک پذیری حس گرها بطور کلی در مقیاس متر اندازه گیری می شود[5]. بطور کلی ماهواره های دریافتاز راه دور توانایی شناسایی تصویر یک جفت پا را نیز دارند[6].

فن آوری دریافت از راه دور کاربردهای فراوانی از جمله؛ بررسی آلودگی هوا، بررسی ماهی گیری در اقیانوس ها و طرح های کاربردی دیگر را دارد. در کنار موارد کاربردی ذکر شده، همچنین می توان از این فن آوری در مقاصد نظامی از جمله شناسایی اهداف نظامی و تحقیق و بررسی وفاداری دولت ها به پیمان های کنترل سلاح را نیز نام برد. این فن آوری در ابتدا توسط ابر قدرت های فضایی (آمریکاو روسیه)و فقط در موارد نظامی و اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گرفت. این روند تا سال 1972، زمانی که آمریکا اولین ماهواره ی فن آوری منافع زمین [7] خود را به فضا فرستاد ادامه داشته و از آن پس بود که اطلاعات به دست آمده از طریق این فن آوری تجاری شدند. پس از فرستادن این ماهواره به فضا توسط آمریکا، دیگر کشورها نیز شروع به فرستادن ماهواره های خود به فضا با هدف بدست آوردن تصاویر دریافت از راه دور، با جنبه تجاری آن کردند. در سال 1973، کمیسیون فرعی کمیته استفاده ی صلح آمیز از فضا کار کردن بر روی قوانین لازم جهت کنترل تصاویر بدست آمده از سیستم دریافت از راه دور را در دستور کار خود قرار داد. چندی پس از آن، این کمیته 15 ماده قانونی را جهت کنترل استفاده از تصاویر بدست آمده تصویب کرد.

[1] .Jean –Louis Magdelenat,the major issues in the “agreed”principles on remote sensing,9 j . space L.111 (1981).see also Jefferson hane weaver,lesson in multilateral negotiations:creating a remote sensing regime,7 temp.INT’L &comp.L.J.29,31(1993).

[2].Committee on the Peaceful of Outer Space ,Report of the scientific and technical sub -committee on the work of its twenty –fifth session,13,56,U.N.doc A/AC.105/409(1988).See also David A. Greenburg, Third party Access to Data Obtained via Remote sensing ;International Legal Theory versus Economic and political Reality ,15 Case W.RES.J.INT’L L.361,362(1983);J. Richard West, Copyright for Data Obtained by remote sensing :how the enhancement industry will ensure access for developing countries,11 new .J.INT’L L.&BUS.403,404(1990).

[3].Detlev Vagts &Ivan A. Vlasic  ,Charles C. Okolie’s International Law of Satellite Remote Sensing and Outer Space,86 AM.J.INT’L L.221(1992)(Book Review).

[4].Resolution has different meaning according to the technology used. Sneifer, supra note 13,at 548.

[5].Cynthia M. Hayward, Remote Sensing: Terrestrial Laws for Celestial Activities,& B.U. INT’L at 548.

[6].T.A. Heppenheimer, Operational Remote Sensing Satellites, http://www.centennialofflight.gov/essay/SPACEFLIGHT/remote-sensing /Sp36.htm(last visited Aug.1,2011).

[7].ERTS.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.