دانلود پایان نامه ارشد :ارائه عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

روش‌های اندازه‌گیری تقاضای کالاهای زیست محیطی

به طور کلی برای اندازه‌گیری تقاضای کالاها و خدمات زیست محیطی، دو روش ساده وجود دارد:

  • روش ترجیحات آشکار شده[1]
  • روش ترجیحات بیان شده (ابراز شده)[2]

در رویکرد اول، انتخاب‌های واقعی افراد در بازار مد نظر قرار می‌گیرد و از مبادله بین پول و کالا اقدام به استخراج اطلاعات می‌شود. روش‌‌های این رویکرد عبارتند از: روش هزینه سفر، مطلوبیت تصادفی یا الگوهای انتخاب مجزا، قیمت‌گذاری هدانیک، رفتار جلوگیرنده و قیمت‌‌های بازاری (بوکستال و کنل،2007)[3].

در رویکرد دوم از افراد درخواست می‌شود، ارزش مصرفی یا غیرمصرفی کالای زیست محیطی را از دیدگاه خود بیان نمایند، به عبارت دیگر این روش شامل پرسش از افراد در مورد ارزش یک کالای زیست محیطی یا خدمات اکوسیستمی می‌گردد، اما در این رویکرد کالایی مورد خرید و فروش قرار نمی‌گیرد و پولی نیز رد و بدل نمی‌شود و انتخاب‌ها، انتخاب‌هایی فرضی است، به همین دلیل این رویکرد مباحثه برانگیز است و با ضریب خطا همراه خواهد بود. روش‌‌های ترجیحات بیان شده عبارتند از: الگو سازی انتخاب، ارزش‌گذاری مشروط، رتبه‌بندی مشروط، نرخ‌گذاری مشروط، آزمون انتخاب و مقایسه‌‌های موازی. (قربانی و فیروز زارع، 1387). در قسمت بعد مبانی روش ارزشگذاری مشروط که روش مسلط در رویکرد ترجیحات ابراز شده و هچنین روش مورد استفاده در این تحقیق می‌باشد؛ به طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

2-4 روش ارزشگذاری مشروط

روش ارزش‌گذاری مشروط، نخستین بار در سال 1947، توسط سیرایسی وانتراپ[4] پیشنهاد گردید و دیویس[5] برای اولین بار در سال 1963، به طور تجربی از این روش استفاده نمود. این روش به لحاظ مفهومی به معنی «ارزش مشروط بر وجود یک بازار» می‌باشد. بدین معنی که اگر یک بازار وجود داشت، فرد به چه میزان برای کالای زیست محیطی پرداخت می کرد (ایزدی، برزگر، ص8). در حقیقت روش ارزش‌گذاری مشروط بر پایه یک نوع بازار ساختگی می‌باشد که در آن، محقق وضعیتی را در نظر می‌گیرد که هیچ بازاری وجود ندارد و وی یک بازار ایجاد

[1] Revealed Preferences

[2] Stated Preferences

[3] Bockstael & Connell,2007

[4] – Ciriacy-Wantrup,1947

[5] -Peter Davis,1963

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن