دانلود پایان نامه ارشد حقوق:عملکرد رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

پایان نامه ارشد :

 


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
   الف : ضرورت تحقیق 2
   ب : اهداف تحقیق 2
   ج : پرسش های تحقیق 2
   د : فرضیه های تحقیق 3
  ه : سازماندهی تحقیق 3
فصل نخست :

 مفاهیم : تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

  مبحث نخست : واژه شناسی 4
  گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود 4
   الف : مفهوم لغوی 4
   ب: مفهوم اصطلاحی 6
   ج : تفاوت حد و تعزیر 9
 گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی 9
   الف : محاسن شکلی 9
   ب : محاسن ماهوی 13
    مبحث دوم : تحولات تاریخی 15
گفتار نخست : با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) 15
   الف : اجرای حدود در زمان معصوم (ع) 15
   ب : اجرای حدود در غیبت معصوم (ع) 16
 گفتار دوم : با تاکید بر حقوق کیفری ایران 20
   الف : در دوران قبل از انقلاب 20
   ب : در دوران پس از انقلاب 21
    1 –  قانون حدود و قصاص مصوب 1361 21
   2 – قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 21
   3 – قانون جدید  مجازات اسلامی 22
مبحث سوم : درآمدی بر محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید 24
 گفتار نخست : اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن 25
    الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی 25
    ب : نوآوری های جدید در لایحه 26
  1 – در زمینه اثبات جرایم 27
  2  – در اعمال قواعد تعدد و تکرار 28
  3 –  در زمینه تاثیر توبه 32
  4 – در زمینه تاثیر انکار 34
5 – در زمینه اعمال قاعده درأ 36
گفتار دوم : اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی 37
   الف : تشریح اختلاط در قانون مجازات اسلامی 38
   ب : تشریح وضعیت در لایحه جدید 39
 گفتار سوم : انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن 39
فصل دوم : نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید
  مبحث نخست : رفع خلاءهای تقنینی گذشته 42
   گفتار نخست : در زمینه مقررات ناظر بر علم قاضی 42
     الف : پذیرش علم قاضی در تمامی جرایم حدی 43
     ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی 46
   گفتار دوم : در زمینه سرقت از مال مشاع 48
     الف : دیدگاههای فقهی و حقوقی 48
     ب : سکوت قانون مجازات اسلامی 51
      ج : دیدگاه لایحه جدید 52
گفتار سوم : در زمینه حد نصاب در صورت تعدد مباشرین سرقت 53
    الف : دیدگاههای فقهی 53
    ب : دیدگاه قانون مجازات اسلامی 54
    ج : دیدگاه لایحه جدید 55
مبحث دوم : نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری 55
  گفتار نخست : در زمینه شرکت ، معاونت و شروع به جرایم حدی 55
    الف : شرکت در جرایم حدی 55
    ب : معاونت در جرایم حدی 57
    ج : شروع به جرم در جرایم حدی 59
  گفتار دوم : در زمینه مقررات ناظر بر احصان 60
    الف : موضوع ماده 7 – 221 63
    ب : موضوع ماده 8 – 221 64
    ج : موضوع تبصره ماده 8 – 221 65
    د : نقش احصان در لواط 66
  گفتار سوم : در زمینه مقررات تاثیر توبه در اسقاط مجازات حدی 68
     الف : رویکردهای فقهی 68
    ب : تحولات تقنینی 73
    ج : رویکرد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی 73
مبحث سوم:  انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی 75
  گفتار نخست: وجوه افتراق محاربه و بغی 76
  گفتار دوم: اختلاط محاربه و بغی در قانون مجازات اسلامی 79
  گفتار سوم: اصلاحات لایحه جدید 82
مبحث چهارم : در زمینه صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 87
  گفتار نخست : نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه 87
    الف : در زمینه حذف رجم 87
    ب : در زمینه حدی نمودن مجازات  ساب النبی 89
  گفتار دوم : نوآوری های ناظر بر صیانت از اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها 91
    الف : تعیین مجازات مستوجب حد در امکنه خاص 9
    ب : حذف عناوین کلی 92
نتیجه گیری 95
پیشنهادات 97
منابع 98
  الف : کتابها 98
    1 – کتابهاب فارسی 98
    2 – کتابهای عربی 99
  ب : مقالات و پایان نامه ها 100
  ج : منابع اینترنتی 101
چکیده انگلیسی 101

 

 

    

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف تحقیق

هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .

ج : پرسش های تحقیق

1 . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟