سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

موضوع :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی

پایان نامه ارشد :

محیط و تاثیر آن بر رفتارهای  عادلانه

درست یا نادرست ، محیط  سازمان یکی از  مهمترین  منابعی است که برای  تحقق  عدالت  در آن  ظرفیت  سازی می کند  یا عدالت  سازمانی را تحت الشعاع خود قرار می دهد.آثار   محیط گاهی  به طور غیر مستقیم(از طریق تحولات ساختار) و گاهی به طور  مستقیم، به روند تحقق  عدالت  تاثیر  می گذارند. برای مثال هنگامی  که سطح حقوق  و دستمزد  به تبع عرضه و تقاضا در بازار پایین می آید  اندکی  افزایش حقوق کارکنان  نسبت به بازار ، موجب  رضایت  خاطر آنان می شود. در حالی که ممکن است  این حقوق  کفاف زندگی  آنها را ندهد. قابل تامل است. در رویکرد حق مدار به عدالت سازمانی، حقوق یک شیفت کار صادقانه باید به رفع نیازهای زندگی کارکنان و تأمین حداقل معیشت آنان بیانجامد. بنابراین واقعیت محیط تأثیر شگرفی بر ادراک عدالت در سازمان دارد و ممکن است به تحریف حقیقت بیانجامد. در مثال فوق ، حقیقت و حق مداری حکم می کند که حداقل حقوق پرداختی در ازای یک شیفت کاری به اندازه مایحتاج زندگی افراد باشد.درحالی که واقعیت بشرساخته یا تصادفی محیط اقتضا می کند،که مبلغی بیشتر یا کمتر(برحسب سطح عرضه و تقاضای هرنوع کار و مهارت) به افراد پرداخت شود.(پورعزت،قلی پور1387: 239)

2-10-6) فن آوری و عدالت سازمانی

فن اوری نیز به طور غیر مستقیم از طریق تأثیر بر ساختار سازمانی(شکل دهی روابط شغل و شاغل و ارتباطات درون سازمانی) و بازار کار ، بر فراگرد تحقق عدالت سازمانی تأثیر می گذارد. اهمیت تأثیر فن آوری بر اندازه، بافت محیط ساخت زبان و فرهنگ و ارتباطات سازمانی نیز مورد توجه قرار گرفت. حتی ملاحظه شده که فن آوری بر ساخت قدرت و سلسله مراتب اقتدار در سازمان مؤثر بوده،آن را تحت تأثیر قرار می دهد. به ویژه با توسعه فن آوری اطلاعات،شبکه اقتدار تخصصی و حرفه ای جدیدی در سازمان ها شکل گرفت و متخصصان سخت افزار و نرم افزار از اهمیت و اقتدار بیشتری برخوردار شدند، البته سطح این اقتدار ثابت نبوده و برحسب سطح تخصص و میزان عرضه نیروی کار متخصص در قلمرو حرفه مورد نظر، متغیر خواهد بود. با این حال این اقتدار همچنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، زیرا این متخصصان معمولاً در مشاغل حساسی قرار می گیرند و صرف نظر از ارزش کار، کارهای حساسی را بر عهده می گیرند، به طوری که عدم رضایت آنها و تمایل آنها به تخریب یا تهدید منافع سازمان، ممکن است به خسارت های جبران ناپذیری برای سازمان منجر شود.(پورعزت، قلی پور1387: 238 )

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری میزان تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال تحقیق

  • آیا ادراک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان شرکت چوکاتاثیر دارد؟

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟