دانلود پایان نامه با عنوان اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه ارشد :

 

نمایندگی قانونی

باید بگوئیم همیشه چنین نیست که شخص به موجب اذن یا قرارداد اختیار تصرف در اموال دیگری را کسب کند بلکه گاهی قانون بنا به مصالحی این توانایی را به شخص می دهد و یا دیگری را بر اموال و دارایی شخصی مسلط می کند همانطور که در مبحث ضرورت وجود نمایندگی به آن اشاره شده است .ولی قهری نمونه بارز نمایندگی قانونی است چراکه قانون مستقیماً به پدر و جد پدری صلاحیت داده است که در امور فرزندان خود تصرف نموده و اموال آنها را اداره کند این نوع نمایندگی به ولالت قهری شهرت دارد مواد 1181و1180 قانون مدنی از این ولایت صحبت می کند و ماده 1183 قانون مدنی صراحتاً از عنوان نماینده قانونی نام می برد و نمایندگی مدیر تصفیه نسبت به امور ورشکسته و مدیران شرکتها در شرکتهای تجاری نیز جزء نمایندگی قانونی است . در نمایندگی قانونی سبب ایجاد نمایندگی و سبب ایجاد صلاحیت و اختیار حکم قانون است و بدین اعتبار آن را نمایندگی قانونی نامیده اند . در خصوص اینکه قیم و سرپرست نیز نماینده قانونی است یا قضایی ،در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد بعضی آن  را قانونی[1] می دانند و بعضی دیگر قضائی[2] . آنهایی که آن را نمایندگی قانونی می دانند قیم را نماینده غیر مستقیم قانونی و ولی قهری را نماینده مستقیم قانونی می شمارند . عده ای دیگر قیمومت را نمایندگی غیر مستقیم یا نمایندگی به حکم دادگاه می دانند .[3] به نظر می رسد برای تعیین عنوان نمایندگی باید به سبب ایجاد نمایندگی توجه شود. اگر سبب آن حکم دادگاه باشد آنرا نمایندگی قضایی شمرد . در خصوص قیم به نظر می رسد سبب ایجاد چنین نمایندگی را نمی توان قانونی قلمداد نمود هر چند قانون شرایط معین و افراد تحت سرپرستی قیم را معین کرده است لیکن تعیین و تشخیص دادگاه ملاک عمل انتخاب شخص قیم بوده و عنوان نمایندگی را از حکم دادگاه می گیرد اگر ما قایل به عنوان نمایندگی قانونی برای قیم باشیم باید این اعتقاد را هم داشته باشیم که همه نمایندگی ها قانونی است چراکه در نمایندگی ارادی و قراردادی هرچند با اراده افراد ایجاد می شود . لیکن شرایط و اعتبار آن به حکم قانون است در حالیکه چنین اعتقادی را هیچ یک از حقوقدانان نداشته و ندارند .

بند سوم: نمایندگی قضایی

نمایندگی که ریشه آن حکم قانون است و اراده اصیل در ایجاد آن اثر ندارد . با این تفاوت که انتخاب نماینده با دادگاه است و به همین اعتبار آن را نمایندگی قضائی گویند و در جائیکه دادگاه در موارد امتناع مکلف از انجام تکالیف یا عدم توانایی وی نماینده ای را انتخاب می کند را هم نمایندگی قضائی گویند چنانچه متعهد از ایفاء تعهدات خود امتناع کند دادگاه پس از اجبار مشروط علیه و رعایت شرایط قانونی به نمایندگی از آن شخص اقدامات لازم را انجام خواهد داد ماده 238 قانون مدنی نمونه ای از این نوع نمایندگی است . مواردی دیگر از قبیل نمایندگی امین در اداره اموال غایب و مانند اینها را می توان نمونه ای دیگر از مصادیق نمایندگی قضائی شمرد .

بند چهارم: نمایندگی مختلط

در شرایطی افرادی نماینده بعضی از افراد دیگر می شوند که در یافتن مصادیق نمایندگی این نوعی از نمایندگی محسوب می شود ولی دارای منشاء قراردادی نیست بعضی آن را چهره مخلوط از نمایندگی قانونی و قراردادی[4]شمرده اند و با این حال مبنای آنرا ایقاع دانسته اند و آن تحت عنوان وصایت عهدی می باشد که اراده موصی را می توان از اسباب ایجاد این نمایندگی دانست اما نقش قانون در تعیین وظایف وصی و نیز تبیین وضعیت حقوقی وی کمتر از اراده موصی نیست و به همین سبب است که وصایت عهدی را چهره ای از نمایندگی قراردادی و قانونی دانسته اند.[5] در هر صورت نمایندگی مبتنی بر وصایت از جانب محجوری جنبه ارادی ندارد بدین جهت از لحاظ احکام نیز به ولایت قهری نزدیک می شود ماده 1194 قانون مدنی وصی را در کنار ولی قهری ولی خاص می نامد پس بدیهی است بسیاری از احکام که بر نمایندگی قراردادی و مبتنی بر اذن محض مترتب می شود در مورد وصیت عهدی وجود نداردو ما با وصف فوق نمایندگی وصی را نمایندگی مختلط (قر

[1] -امامی،  سید حسن ، حقوق مدنی ، ج1،انتشارات اسلامیه ، چاپ نهم ، تهران ، 1372، ص 265

[2] -کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج2،انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ هفتم ، تهران ، 1385 ، ص55

[3] – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ، ج 1 ، انتشارات مجد ، چاپ سوم ، 1382 ، ص 136

[4] – کاتوزیان،  ناصر ، وصیت در حقوق مدنی ایران ، انتشارات کانون وکلای مرکز ، چاپ دوم ، تهران ،1369، ص317و 316

[5] – کاتوزیان،  ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ هفتم ، تهران ،1385 ، ص55

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟