دانلود پایان نامه با عنوان ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

پایان نامه ارشد :

: در شریعت اسلام:

اسلام برخلاف آیین یهود و مسیحیت یه حد وسط را انتخاب کرده است یعنی بطور کلی قصاص را الغاء کرده است و نه آن را منحصر به فرد کرده است و در اسلام همانندی چه در قصاص نفس و چه در قصاص عضو شرط می باشد. آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد نشان دهنده ی این می باشد که همانندی در قصاص نفس را شرط دانسته اند هرچند تفاسیر گوناگونی از آیات در رابطه با همانندی به عنوان مثال همانندی در جنسیت وجود دارد. ولی در موارد دیگر امکان صحت، شرط همانندی بیشتر می باشد.

آیاتی در این زمینه وجود دارد «ان اکرمکم عندا… اتقیکم» یعنی ( بزرگوارترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است)[1] ، نشان برتر بودن اسلام است و حدیث رفع قلم که در رابطه با این می باشد که قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده است.[2] نشان دهنده این می باشد که مجانین و افراد غیر بالغ مسولیتی ندارند احادیث و روایاتی در این زمینه ها موجود است و با بررسی در این احادیث و روایات به این نتیجه خواهیم رسید که همانندی در قصاص در اسلام شرط بوده است قانون مجازات ما برگرفته از نظر فقها می باشد و فقها نیز با بررسی احادیث و روایات و تفسیر قرآن فتوایی را صادر می کنند، حال شاید نظرات مخالف و موافق زیادی در این زمینه وجود داشته باشد ولی شرط همانندی در قصاص نفس و قصاص عفو در دوران بعد از ظهور اسلام رعایت می شده است.

گفتار دوم: تحولات تقنینی ناظر بر کیفر قصاص:

پس از تشکیل اداره مستقل عدلیه و تضعیف نفوذ قضایی روحانیون بالاخره در دی ماه 1304 قانون اصول محاکمات جزایی به تصویب رسید. درواقع قبل از انقلاب اسلامی قانون گذار تعریفی از قتل عمدی به عمل نیاورده بود و صرفاً هم 170 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 چنین مقرر می داشت: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر اینکه قانوناً استثناء شده باشد. بنابراین مُقنّن تعریف جرم را به عهده قوه قضائیه می گذارد و از اصل مُسَلَّم قانونی بودن جرم و مجازات که براساس آن باید توسط قانون تعریف، شرایط و ارکان جرم و مجازات تعیین شود شانه خالی می کند.[3]

 

[1] – سوره حجرات آیه 13

[2] – حرالعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، الی التحصیل مسائل الشریعه، چاپ دوم: قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج19 . ص 32 حدیث 1  1408 ق .

[3] – پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، 1352، ص 31


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

درخصوص ایرادات ماهوی و شکلی، قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی، کار تحقیقاتی در قالب کتاب و مقاله بسیار کم انجام شده ولی این برای اولین بار است که پایان نامه ای با موضوع مذکور انجام می شود و به جهت نیاز جامعه و بررسی چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن که در جامعه ی امروزی فراوان است بیان نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت انجام آن پیش از پیش احساس می شود.

مهمترین هدف نگارنده از تحقیق حاضر بررسی تدابیر حمایتی قانون گذار در قبال حوادث ناشی از قصاص می شود پس بنابراین بنظر می رسد که این تحقیق می تواند در تحلیل سیاست های کیفری قانون گذار و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن برای دست اندرکاران حوزه های مربوط کاربرد داشته باشد.