دانلود پایان نامه با عنوان برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

مقدمه

با اشاعه مفهوم توسعه پایدار حفاظت از محیط زیست، توجه به نیازها و شرایط زندگی نسل آینده و استفاده هدفمند و کارا از منابع، مفهوم جدیدی پیدا می‌کند. حفاظت از محیط زیست وکاهش اثرات زیانبار فعالیت‌های اقتصادی بر شرایط محیطی زندگی انسان‌ها در چارچوب مفهوم توسعه پایدار، تغییر در نوع نگرش به تخصیص منابع و دستیابی به حداکثر کارآیی اقتصادی را طلب می‌نماید. از این رهگذر استفاده از ابزار و چارچوب‌های سیاست‌گذاری نوین، که شرایط توسعه پایدار را مهیا می‌سازد، پسندیده و مفید به نظر می‌رسد (پایتختی اسکویی و ناهیدی، 1386).

با افزایش بیش از پیش جمعیت کره زمین، تأثیر انسان بر محیط زیست و توسعه شهرها کره زمین دچار بحران شده است. مصرف بی‌رویه منابع (بوم شناختی، اقتصادی و اجتماعی) نگران‌کننده است و یکی از تبعات آن مورد تهدید واقع شدن و عدم پایداری در کیفیت زندگی است که این ناپایداری تمامی عرصه­های ذخایر طبیعی، تکنولوژی، شهرسازی، حقوق بشر، جامعه و غیره را شامل می‌شود. به دنبال طرح مسائل جدی زیست محیطی نظیر آلودگی‌ها، افزایش دمای کره زمین و نابودی منابع طبیعی، بحث توسعه پایدار در سال 1987 میلادی از طریق گزارش برونتلند[1] تحت عنوان آینده‌ی مشترک، توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در دستور کار قرار گرفت. در تعریف توسعه پایدار هیچ توافق نظری وجود ندارد، با این حال می‌توان یکی از تعریف‌های کاربردی‌ را تعریف برونتلند به حساب آورد. “شیوه‌ای از توسعه که در عین رفع نیازهای جامعه کنونی، از توانایی نسل‌های آینده در برآوردن نیازهایش نمی‌کاهد”. این الگوی توسعه تضمین‌کننده­ی ثبات و پایداری منابعی است که باید در جریان تغییر و تحول پدیده‌ها ثابت و پایدار بمانند و بقای نسل آینده را هم ­تضمین ­کند (عسکر زاده، 1386).

[1]Our Common Future- Brundtland Report,1987

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن