دانلود پایان نامه با عنوان بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

پایان نامه ارشد :

 

مبحث اول-انواع کشتی ها

در مقایسه بین تعریف ارائه شده در کنوانسیون 1958 حقوق دریاها در زمینه دریاهای آزاد و تعریفی که در ماده 29 از کنوانسیون 1982 ارائه شد ه تنها تمایزی که مشهود است محدوده و قلمرو اجرای این تعریف است به این مفهوم که کنوانسیون ژنو تعریف ارائه شده را صرفاً در خصوص دریاهای آزاد ارائه نمود در صورتی که در حال حاضر این تعریف به تمامی مناطق دریایی که مقررات کنوانسیون حقوق دریاها بر آن حاکم است تسری یافته است. [1]

بنابراین با توجه به مطالب  ارائه شده براحتی تمییز کشتی های جنگی از دیگر کشتی های تجاری، ماهیگیری و غیره قابل تشخیص است. به نظر می رسد چنین ویژگی هایی در تعریف کشتی جنگی براساس تراضی کشورها مورد پذیرش واقع شده امتیازات ویژه ای را برای کشتی های جنگی در دریاهای آزاد[2] پدید می آورد که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت. اما توجه به این نکته از اهمیت برخوردار است که از دیدگاه حقوق بین الملل در برخی از وضعیت کشتی های جنگی نسبت به دیگر کشتی ها از امتیازات و حقوقی کمتر برخوردار بوده و پاره ای از محدودیت ها در خصوص آن ها قابل اعمال است، این محدودیت در مورد عبور کشتی های جنگی از آبهای داخلی سرزمینی به چشم می خورد. بنابراین به عنوان معیارهای اساسی در تعریف انواع مختلف کشتی ها اولاً: باید به نوع وظایف آن ها و ثانیاً: به ویژگی هایی که هر کدام از آن برخوردار هستند توجه کافی بشود برای مثال طبیعی است که حقوقی که کشتی های تجاری دارا هستند با حقوق و امتیازات کشتی های جنگی متفاوت باشد. لذا با توجه به این ویژگی های کشتی ها است که مقررات کنوانسیون حقوق دریاها به دولت ساحلی این حق را می دهد که قوانین و مقررات خود را در مورد دریانوردی کشتی های جنگی خارجی که در حال گذر از آب های داخلی یا آب های سرزمینی شان هستند اجرا نمایند.

کشتی های جنگی، کشتی های متعلق به نیروی دریایی دولت و دارای علائم مشخصه خارجی هستند که تابعیت آن را معین می سازد و تحت فرماندهی افسردی است که توسط دولت ذی ربط منصوب شده و نام وی در لیست اداری یا مشابه آن وجود دارد و تحت هد ایت شخصی است که عضو کادر نیروهای نظامی منظم می باشد. نیازی نیست که کشتی های جنگی مسلح باشند[3].

با این حال در این بخش تعریف کنوانسیون 1982 مبنای قانونی بحث قرار گرفته است زیرا به نحو بهتری ضرورتهای عملی نیروهای نظامی دریایی را اجابت می کنند چرا که نیازی ندارند میان کشتی های جنگی مورد استفاده توسط نیروهای نظامی دشمن و آن کشتی هایی که به دیگر واحدها تعلق دارند تمایز قائل شوند. براساس تعریف فعلی یک کشتی برای اینکه جنگی قلنداد شود نیازی نیست که مسلح شود. از این رو کشتی های تدارکاتی، کشتی های نفربر و کشتی های حامل ملزومات در صورت حائز بودن آن شرایط، کشتی جنگی قلمداد می شوند. کشتی های بازرگانی نیز که طبق کنوانسیون شماره 7 لاهه (1907) به کشتی جنگی مبدل شده اند در این قلمرو جای می گیرند.[4]

[1] رابین چرچیل و آلن لو، منبع پیشین ، ص 493

[2] . High Seas

[3] زمانی، سید قاسم ، حقوق جنگ دریایی و تحولات جدید، مجله سیاست دفاعی، پژوهشکده علوم استراتژیک دانشگاه امام حسین (ع)، شماره 17 ،1376،ص120

[4] ،منبع پیشین،ص121

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.