دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا

پایان نامه ارشد :

.

تعریف فقهی و حقوقی

غرض از علّت در حقوق عبارت است از: فعل یا ترک فعلی که موثر در ایجا جرم ونتیجه مجرمانه باشد{[1]}

5-2-1- تعریف شرط

1-5-2-1-تعریف لغوی

درلغت به معنای قرار وپیمان ولازم گرفتن چیزی رادربیع ومانند آن والزام تعلق امری به امردیگر.

2-5-2-1- تعریف اصطلاحی

شرط درعرف دارای دومعنا است

1-به معنای الزام والتزام خواه ضمن عقد باشد یانباشد.

2-آنچه از عدمش عدم مشروط لازم آید چه ازوجود آن وجود مشروط لازم آید چه نیاید.

3-5-2-1- تعریف فقهی

علامه حلی در کتاب قواعد، شرط راچنین تعریف می کند« چیزهایی که موجب هلاک می شوند برسه قسم اند: شرط،علت وسبب،اما شرط عبارت است از چیزی که تاثیر موثر منوط به وجود اوست ولی در علیّت دخالتی ندارد مانند حفر نمودن چاه نسبت به افتادن در آن زیا افتادن در چاه علتش حفر چاه نیست بلکه خطای کسی است که در آن افتاده ولذا شرط موجب قصاص نمی شود.

4-5-2-1-تعریف حقوقی

هر اقدامی را که به نوعی زمینه تأثیر گذاری مباشر یاسبب را فراهم کند ولی خود تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد وامکان نسبت دادن حادثه به آن وجود نداشته باشد شرط می گویند.

6-2-1-تعریف مباشر

1-6-2-1- تعریف لغوی

اختیارکننده وعامل وفاعل وکسی که به خودی خود قیام می کند.

2-6-2-1- تعریف اصطلاحی

اصطلاح فاعل یا کننده به کسی اطلاق می شود که فعل از او سرزده است.

3-6-2-1- تعریف  فقهی

درصورتی که جانی،به طور مستقیم وبی واسطه حادثه مجرمانه ای را به وجود آورد وعلت منحصر به فرد آن باشدمسؤولیت ارتکاب جرم به عهده او خواهد بود.

4-6-2-1- تعریف حقوقی

اقدام مستقیم وبی واسطه انسان در انجام عمل را مباشرت در انجام آن میگویند مانند اینکه کسی با اسلحه به طرف دیگری شلیک کند واو را به قتل برساند یا با دست های خود اورا خفه کند یا در دریا بیندازد واو به دلیل نا آشنایی با آشنا غرق شود.

{ [1]} خطیبی قمی،سیدمحسن وسیدکمال، بررسی رابطه علیت در قتل عمد،ص69.

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش یاپرسش های اصلی تحقیق:

1 – رویّه قضایی ایران و آمریکا در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم چگونه است؟

2- تسبیب از منظر فقه و حقوق موضوعه چه نقش و جایگاهی در مسؤولیت کیفری دارد؟

3 در اجتماع اسباب در طول یکدیگر، مقنن در تعیین سبب مسئول ، از کدام نظریه تبعیت کرده است؟

4-  آیا در اجتماع اسباب عدوانی ، با فرض تقدم و تأخر در تأثیر ، پذیرش نظریه سبب مقدم در تأثیر در همه موارد صحیح است؟