دانلود پایان نامه بررسی آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه ارشد :

 

بند دوم: وضع خاص غیر رشید……………………………………………………………………………64

بند سوم: اسلام…………………………………………………………………………………………………..65

بند چهارم: عدم عجز ولی………………………………………………………………………………….65

گفتار دوم: زمان اعتبار  شرایط نمایندگی……………………………………………………………..66

مبحث دوم: حدود اختیارات و وظایف نماینده قانونی……………………………. 67

گفتار اول:اختیارات نمایندگی……………………………………………………………………………… 67

بند اول: نمایندگی عام………………………………………………………………………………………..67

بند دوم: محدودیت های نمایندگی……………………………………………………………………….69

الف- محدودیت های قانونی……………………………………………………………………………….69

ب- محدودیت های قضائی…………………………………………………………………………………71

گفتار دوم: تکالیف و وظایف……………………………………………………………………………….72

بند اول: سرپرستی محجوران……………………………………………………………………………….73

بند دوم: اداره اموال…………………………………………………………………………………………….73

بند سوم: اجرای تعهدات و وصول مطالبات ………………………………………………………….74

فصل دوم:موضوعات قابل نیابت و نحوه اعطای آن از سوی نمایندگان قانونی…………………………………………………………………………………………74

مبحث اول: شرایط لازم برای موضوعات قابل نیابت  ……………………………….74

گفتار اول: شرایط موضوعی………………………………………………………………………………….76

بند اول: مشروع بودن…………………………………………………………………………………………..76

بند دوم: مطلق بودن……………………………………………………………………………………………..77

گفتاردوم: شرایط شخصی برای موضوعات قابل نیابت …………………………………………….78

بند اول: وجود شخص نماینده ……………………………………………………………………………..78

بند دوم: وجود شخص اصیل ……………….. 78

بندسوم: وجود صلاحیت برای تصرف در امور دیگران 79

بند چهارم: واسطه صرف بودن نماینده در تصرف.. 79

بند پنجم: قائم به شخص نبودن نمایندگی……. 80

بند ششم: قائم به شخص بودن نمایندگی……… 80

گفتار سوم: مصادیقی مشابه از نمایندگی قانونی و تعمیم آن بر موضوعات قابل نیابت……………………. 81

بند اول:تادیه دین دیگری …………………………………………………………………………………….81

بند دوم:اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………82

بند سوم: نمایندگی ولی قهری سابق در نکاح باکره…………………………………………………. 83

بند چهارم: وضعیت طلبکاران عادی……………………………………………………………………… 83

مبحث دوم:نحوه اعطاء نیابت از سوی نمایندگان قانونی…………………………… 84

گفتار اول: تفویض نمایندگی ………………………………………………………………………………..85

گفتار دوم: نمایندگی اجتماعی……………………………………………………………………………….88

گفتار سوم : نمایندگی ترتیبی………………………………………………………………………………. .90

بخش سوم: بررسی انواع روابط حقوقی ایجاد شده و تعهدات و مسئولیت های ناشی از نیابت و روش های زوال آن………………..91

فصل اول: بررسی روابط حقوقی ایجاد شده در اثر نیابت …………………………………….. ..92

مبحث اول: روابط حقوقی فی مابین طرفین نیابت و طرف قرارداد…………………………….. ..92

گفتار اول: رابطه نماینده(نایب) با اصیل….. ..92

بند اول: تعهدات نماینده(نایب)………….. ..92

بند دوم: تعهدات اصیل…………………………………………………………………………………………..96

بند سوم: تعهدات متقابل………………………………………………………………………………………… 97

گفتار دوم: رابطه وکیل انتخابی با طرف قرارداد………………………………………………………….98

گفتار سوم: رابطه اصیل با طرف قرارداد………………………………………………………………….100

مبحث دوم:رابطه حقوقی فیمابین نمایندگان قانونی باطرفین نیابت و ثالث 101

گفتار اول: رابطه نماینده با اشخاص ثالث…………………………………………………………………101

گفتار دوم: رابطه نماینده قانونی با طرف قرارداد………………………………………………………..102

مبحث سوم: تاثیرنقش اراده واهلیت نماینده قانونی ونحوه عملکرد اراده وکیل

………………………………………………………………………………………………………………………….103

کفتار اول:تاثیر اراده نماینده قانونی در اراده وکیل……………………………………………………..103

گفتار دوم: تاثیر اهلیت نماینده قانونی و وکیل انتخابی……………………………………………….104

بند اول: اهلیت نماینده قانونی………………………………………………………………………………..104

بند دوم: اهلیت وکیل…………………………………………………………………………………………….106

گفتار سوم: نحوه عملکرد اراده وکیل انتخابی……………………………………………………………107

بند اول : ماهیت نقش اراده وکیل …………………………………………………………………………..107

بند دوم : تعدد نیابت اعتباری در اراده یک شخص……………………………………………………111

فصل دوم : بررسی تعهدات ، صلاحیت ها و مسولیت های ناشی از نیابت………………………………………………………………………………………………………………..112

مبحث اول:تعهدات ناشی از نیابت…………………………………………………………………113

گفتار اول: تعهدات طرفین……………………………………………………………………………………..113

بند اول: تعهدات وکیل………………………………………………………………………………………….113

الف: مفاد اجرا ……………………………………………………………………………………………………113

ب: چگونگی اجرا………………………………………………………………………………………………..115

بند دوم :تعهدات موکل…………………………………………………………………………………………116

الف: اجرت…………………………………………………………………………………………………………116

ب: سایر هزینه ها………………………………………………………………………………………………..117

گفتار دوم : تعهدات طرفین نسبت به ثالث………………………………………………………………117

بند اول : تعهدات موکل نسبت به ثالث ………………………………………………………………….118

بند دوم : تعهدات وکیل نسبت به طرف قرارداد……………………………………………………….119

مبحث دوم: صلاحیت ها و مسولیت های ایجاد شده ناشی از نیابت ……….120

گفتار اول:صلاحیت های ایجاد شده برای نیابت ……………………………………………………..120

بند اول: قلمرو صلاحیت و حدود آن…………………………………………………………………….120

بند دوم:صلاحیت در فسخ قرارداد……………………………………………………………………….. 121

گفتار دوم : مسولیت مدنی و کیفری ناشی از نیابت………………………………………………….. 123

فصل سوم: موجبات زوال نیابت اعطایی و نمایندگی قانونی…………124

مبحث اول :اسباب ایجاد زوال در نیابت اعطایی…………………………………………124

گفتار اول: زوال ارادی …………………………………………………………………………………………125

بند اول: فسخ یا رجوع از اذن……………………………………………………………………………….125

الف: عزل موکل………………………………………………………………………………………………….125

ب: استعفای وکیل………………………………………………………………………………………………. 127

بند دوم: انفساخ عقد بواسطه تحقق شرط فاسخ………………………………………………………127

بند سوم: انقضای مدت…………………………………………………………………………………………127

بند چهارم: انجام شدن موضوع نیابت……………………………………………………………………..127

بند پنجم : توافق طرفین………………………………………………………………………………………..128

گفتار دوم:زوال غیر ارادی…………………………………………………………………………………….128

بند اول: موت و جنون طرفین……………………………………………………………………………….128

بند دوم:حجر یکی از طرفین………………………………………………………………………………….131

بند سوم: از بین رفتن موضوع نیابت……………………………………………………………………….132

مبحث دوم : اسباب ایجاد زوال نمایندگی قانونی……………………………………….   133

گفتار اول : اسباب ایجادزوال ولی قهری…………………………………………………………………133

گفتار دوم: اسباب ایجاد زوال وصی منصوب…………………………………………………………. 135

نتیجه گیری  و پیشنهادات   …………………………………………………………………………………137

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………….140

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟