دانلود پایان نامه بررسی برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

 • اسلیب- ارکر[1] و وربیک[2]
 • در بررسی خود در سال 2008 ، تحت عنوان تحلیل اقتصاد سنجی از تمایل به پرداخت برای توسعه پایدار: مطالعه موردی منطقه “ولجی پتک[3]” در اسلوونی[4] با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و نظرسنجی بر پایه پرسشنامه دوگانه دو بعدی و تحلیل نتایج با استفاده از مدل دو متغیره پروبیت[5] به نتایج زیر دست یافتند:
 • میزان تمایل به پرداخت بیان شده توسط بازدیدکنندگان منطقه فوق الذکر با درآمد ماهانه پاسخ دهنده، نرخ بازدید از کالاهای زیست محیطی در منطقه، آگاهی پاسخ دهنده، میزان نگرانی پاسخ دهنده در مورد توسعه برنامه‌ریزی نشده در منطقه، نسبت آسیب‌های بالقوه در منطقه در نتیجه توسعه برنامه‌ریزی نشده، کالاهای زیست محیطی در منطقه که توسط پاسخ دهنده ارزشمندتر ارزیابی می‌شوند، دارای رابطه مثبت است.
 • میزان کل تمایل به پرداخت که با استفاده از مقدار تعدیل شده تمایل به پرداخت متوسط افراد محاسبه می‌شود می‌تواند انعکاس مناسبی از درک ارزش مصرفی و ارزش غیر مصرفی بازدیدکنندگان و ساکنان منطقه، برای چشم‌انداز آینده منطقه ولجی پتک فراهم نماید.
 • آگروسا و همکاران[6] در مقاله‌ای در سال 2008 تحت عنوان ” تمایل به پرداخت هزینه ورودیه برای جاذبه‌های طبیعی (مطالعه موردی مربوط به ایسلند)” با استفاده از روش ارزیابی مشروط و با استفاده از پرسشنامه‌هایی که در مکان دو جاذبه طبیعی مهم کشور ایسلند به نام آبشار گالفوس[7] و پارک ملی اسکافتافل[8] توزیع نمودند به نتایج ذیل دست یافتند:
 • بیش از 92% از 252 پاسخ دهنده، تمایل به پرداخت هزینه ورودیه داشتند.
 • غالب پاسخ دهندگان به شرطی تمایل به پرداخت هزینه ورودیه داشتند که این مبالغ صرف بهبود و نگهداری سایت تفریحی شود.
 • چنانچه طرح اخذ هزینه ورودیه به مکان جاذبه‌های طبیعی موفقیت آمیز باشد می‌تواند در جهت جبران کمبودهای مالی برای حفظ و نگهداری جاذبه‌های طبیعی کمک شایان توجهی نماید.
 • آسافو و همکاران[9] در مقاله‌ای تحت عنوان “مطالعه‌ای بر ارزش‌گذاری مشروط منافع غواصی: مطالعه موردی پارک ملّی دریایی مو کو سیمیلن[10] تایلند” در سال 2008 با بکارگیری روش ارزش‌گذاری مشروط برپایه نظرسنجی انتخاب دوگانه ساده و انتخاب دو گانه دو بعدی و با استفاده از یک نمونه 500 نفری از غواصان پارک ملّی دریایی مو کو سیمیلن به نتایج ذیل دست یافتند:

[1] – Renata Slabe – Erker

[2] – Miroslav Verbic

 9 Voleji Potok

  –10Slovenia

[5] – Probit Model

[6] – Agrusa et all,2008

2 – Gullfoss

3 – Skaftafell

[9] –  Asafu et all, 2008

2 – Mu Ko Similan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

 • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
 • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
 • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن