دانلود پایان نامه بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

پایان نامه ارشد :

 

اشغال نظامی

اشغال نیز مقوله ای است که بعضاً بجای تجاوز بکار برده می شود البته در ادبیات حقوقی این مقوله جایگاه خاص دارد[1] . در زمان جنگ ممکن است از نظر حقوقی اشغال دارای آثاری باشد :

الف : اشغال در زمان جنگ موجب انتقال حاکمیت نمی شود .

ب: اشغال در زمان جنگ  در روابط فی مابین کشور اشغالگر و کشور اشغال شده موجب جایگزینی صلاحیت ها می گردد . یعنی کشور اشغالگر دارای صلاحیتی موقت و محدود می گردد . نتیجه اینکه اولاً علیرغم بوجود آمدن وضع بالفعل و بخصوص بر اثر اشغال حاکم قانونی یعنی مقامات کشور اشغال شده ، حق اعمال صلاحیت های قانونگذاری ، اداری و قضایی خویش را حفظ می کند یعنی اشغال بالفعل سرزمین ملی ، موجب جلوگیری از اجرای قوانین کشور اشغال شده ، بخصوص در امور جزائی نمی شود ثانیاً صلاحیت های مربوط به تشکیلات و عملکرد سازمانهای عمومی در اثر اشغال بطور موقت و محدود جایگزین یکدیگر می گردند . علت این امر ضرورتی است که کشور اشغالگر برای حفظ امنیت خویش احساس می کند . یعنی توزیع صلاحیت ها عبارت از تمدید اختیارات حاکم قانونی و بسط متقابل اختیارات قدرت اشغالگر است [2]. در بخش دوم پایان نامه به حقوق سرزمینهای اشغالی توسط نیروها دریایی و کشتی های جنگی پرداخته شده است.

 

[1] روسو، شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، جلد اول، ترجمه دکتر سید علی هنجنی، تهران 1369،دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران ،ص 236

[2] عمادزاده، محمد کاظم، حقوق بین الملل عمومی ، انتشارات اتا ،چاپ 1369ص140

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای  حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است  به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق  افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی  را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.