دانلود پایان نامه بررسی جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

پایان نامه ارشد :

 

گفتار دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله غیرخودسرانه بر تحقق یک هدف مشروع

در این گفتار، به بررسی شرایطی که قانونگذار، مداخله غیر خودسرانه مأموران دولتی را در حریم خصوصی شهروندان، مجاز دانسته است پرداخته ایم:

بند نخست) احراز ضرورت مداخله در حریم خصوصی

اصولاً این اجازه برای دولت وجود ندارد که حریم خصوصی را نقض کند. این سخن بدان معنا است که هر فردی وظیفه دارد از حریم خصوصی خود، استفاده مطلوب کرده و آن را وسیله ای برای سوء استفاده قرار ندهد و دولت نیز وظیفه ی پاسداشت از این حریم را دارد. پس می توان گفت که تعیین قلمرو حریم خصوصی، باید با لحاظ مفاهیمی همچون: ایده، مذهب، مکان، زمان و باورهای صحیح فرد و جامعه صورت گیرد[1].

اما قانوگذار، می تواند معیاری روشن و دقیق، که در موارد ضروری، مجوز نقض حریم خصوصی اشخاص توسط مقام صلاحیتدار گردد را ارائه نماید. این عملکرد، اصل انصاف را نیز در پی دارد که خود، مزیت دیگری محسوب می شود؛ موارد ضروری در نظر قانونگذار که می تواند منجر به نقض قلمرو حریم خصوصی شهروندان گردد، منوط و مربوط به چند عامل است که به طور مختصر بدان اشاره می شود:

الف ــ عمومی بودن و یا خصوصی بودن مکان نقض حریم خصوصی؛

ب ــ عادی یا حساس بودن موضوع مورد شنود و استراق سمع؛

ج ـ استفاده ی احتمالی از اطلاعات و یا عدم وجود چنین احتمالی؛

د ــ نوع وسایل و ابزارهای مورد استفاده برای نقض حریم خصوصی؛

هـ ـ استمرار و یا موردی و یا موقتی بودن نقض حریم خصوصی؛

و ــ آگاهی و یا جهل فرد از نقض حریم خودش؛

ز ــ رضایت یا عدم رضایت او در خصوص نقض حریم خصوصی

وجود این عوامل که هم معرّف عنصر انصاف و عدالت در حریم خصوصی است و هم مبیّن قلمرو و معیارهای مد نظر برای شناخت حریم خصوصی است، باعث شده که معیار شخصی بودن حریم خصوصی به گونه ای بر ضابطه ی نوعی آن ترجیح پیدا کند؛ به گونه ای که می توان با اولویت بخشی به ضابطه ی شخصی در تعیین قلمرو حریم خصوصی به مصادیق نقض آن نیز توجه کرد.[2]

 

1- انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، انتشارات سمت، چاپ اول، 1386، ص 6

1- همان، ص 12


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقیق

در نگارش تحقیق حاضر، اهداف متعددی مدّ نظر بوده است، مهمترین آن اهداف عبارتند از:

الف: تعریف و تبیین مفهوم «حریم خصوصی» در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و تجزیه و تحلیل آن با توجه به تحولات سریع اجتماع.

ب: ارزیابی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقیقات مقدماتی از نظر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث.

د: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی.

پژوهش پیش روی، از نوع نظری می باشد و بر پایه مطالعات کتابخانه ای، گردآوری شده است و برای تدوین آن به کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کرج و دامغان، کتابخانه دادگستری استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددی همچون مجموعه قوانین، کتب، مجلات، آراء وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، پایان نامه ها و تقریرات اساتید حقوق، جهت نگارش بخشهای مختلف آن، استفاده گردیده است.