دانلود پایان نامه بررسی معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

پایان نامه ارشد :

 

مبحث دوم:آثار عقد بیع

ماده 362 قانون مدنی مقرر داشته:”آثار عقد بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است:

1.به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود؛

2.عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛

3.عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می نماید؛

4.عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.

بنابراین مبحث دوم را می توان در پنج گفتار مورد بررسی قرار داد:1-آیا بیع فاسد،اثری در رابطه طرفین دارد.2 -مالکیت مبیع و ثمن 3.تسلیم مبیع 4.تأدیه ثمن 5.ضمان درک و عیوب پنهانی مبیع

گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین

موارد مذکور در ماده 362 قانون مدنی آثار بیع صحیح می باشد و چنانچه بیعی فاسد[1] باشد، آن بیع هیچ کدام از آثار مذکور در ماده 362 قانون مدنی را نخواهد داشت.مضافاً این که در ماده 365 قانون مدنی گفته شده: “بیع فاسد اثری در تملک ندارد.” بنابراین کسی که مالی را به بیع فاسد در تصرف دارد،در حکم غاصب و ضامن عین و منافع آن است؛اگر چه با رضایت مالک آن را تصرف کرده باشد یا از فاسد بودن آن بی اطلاع باشد.[2]لکن برخی این احتمال را می دهند، که باید بین موردی که فروشنده آگاه از فساد است و با این وجود مبیع را به تصرف خریدار می دهد و موردی که فروشنده از فساد معامله بی اطلاع است، تفاوت گذارد؛به دیگر بیان چنانچه فروشنده از بطلان معامله آگاه باشد و مبیع را به خریدار تسلیم نماید،احتمال دارد که مشتری در حکم امین باشد و در صورتی مسئولیّت پیدا می کند که مرتکب تعدّی و تفریط شود؛ ولی چنانچه فروشنده از فساد معامله بی اطلاع باشد،گیرنده مال ضامن می باشد.[3]

لکن قانون مدنی از عقیده مشهور فقهاء پیروی نموده و در ماده 366 مقرّر نموده:“هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند،باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.”

لکن به نظر می رسد که می بایست بین موردی که فروشنده آگاه به بطلان معامله باشد و موردی که فروشنده به فساد بیع آگاهی ندارد فرق گذارده شود.؛ به عبارتی در صورتی که فروشنده آگاه به بطلان معامله باشد،چون با وجود علم به بطلان معامله، مبیع را در اختیار خریدار قرار داده است و چون در واقع این فروشنده است که از حکم قانون سرپیچی نموده،لذا نمی بایست خریدار را ضامن عین و منافع مال دانست.

[1] -بیع فاسد بیعی است که یکی از اسباب فساد بیع را دارا باشد.ضمان عهد درک مبیع (ماده697 ق.م) شامل هر نوع بیع فاسد است،ولو آن که مبیع یا ثمن شخصی مستحق للغیر از کار در نیاید.

[2] -نجفی؛شیخ محمد حسن؛منبع  پیشین؛صفحه214 به بعد.شیخ انصاری؛منبع پیشین؛صفحه32.حلّی،ابن ادریس،سرائر،جلد دوم،صفحه488،مؤسسه نشر اسلامی،1410.قاضی ابن البراج،المهذّب،جلد اول،صفحه439،مؤسسه نشر اسلامی،1406.

[3] -الشهید الثانی،مسالک الأفهام،جلد سوم،صفحه154،مؤسسه معارف اسلامی،1414.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.