تیر ۲۳, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه حقوق:تفهیم دلیل امر پلیس در دستگیری شخص یا اشخاص

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

پایان نامه ارشد :

 

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

مقدمه…………………………………… 1

بیان مسئله……………………………… 2

سئوالات تحقیق……………………………. 3

فرضیه های تحقیق…………………………. 3

اهداف و کاربردها………………………… 4

روش تحقیق………………………………. 5

معرفی پلان………………………………. 5

بخش اول : پلیس و حقوق شهروندی…………….. 6

فصل اول : پلیس………………………….. 7

مبحث اول :مفهوم و انواع پلیس……………… 8

گفتار اول : مفهوم پلیس ………………….. 8

الف) مفهوم پلیس در لغت…………………… 8

ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح ………………. 9

گفتار دوم : انواع پلیس…………………… 10

الف) پلیس اداری و پلیس قضایی……………… 10

ب ) پلیس عمومی و پلیس خصوصی …………….. 13

مبحث دوم :  سابقه پلیس در ایران…………… 16

گفتار اول: پلیس در ایران باستان و پیش از اسلام 17

گفتار دوم: پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصرالدین شاه    17

گفتار سوم: پلیس در زمان شکل گیری به سبک نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی………………………………….. 20

گفتار چهارم : پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون   28

مبحث سوم :  وظایف و اختیارات پلیس…………. 30

گفتار اول: استقرار نظم و امنیت……………. 30

گفتار دوم: تامین آسایش عمومی و فردی……….. 32

گفتار سوم: پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی. 33

مبحث چهارم :  نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی 33

گفتار اول: مرکز فوریت های پلیسی 110……….. 33

گفتار دوم: پلیس زن………………………. 36

گفتار سوم: پلیس پیشگیری………………….. 37

گفتار چهارم : معاونت اجتماعی ناجا…………. 38

گفتار پنجم : مرکز حفاظتی مراقبتی انتظامی….. 39

فصل دوم : حقوق شهروندی…………………… 41

مبحث اول :  مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه 43

گفتار اول: مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت 44

گفتار دوم: حقوق شهروندی و حقوق بشر………… 47

مبحث دوم :  پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی…. 52

گفتار اول: حقوق شهروندی در دین اسلام……….. 53

الف ) قرآن……………………………… 55

1- حق حیات……………………………… 55

2- آزادی……………………………….. 57

3- عدالت و برابری……………………….. 59

4- کرامت ذاتی انسان……………………… 62

ب)  نهج البلاغه…………………………. 63

1- آزادی……………………………….. 64

2- عدالت و برابری……………………….. 65

3- حقوق متقابل مردم و حاکمان……………… 68

گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی………. 71

الف ) حقوق شهروندی در حقوق ایران………….. 71

1- حقوق شهروندی در قانون اساسی……………. 71

2- حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی………………………………… 73

3- حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی……… 77

4- حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری…. 79

ب ) حقوق شهروندی در حقوق بین الملل………. 81

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………. 82

2- میثاق حقوق مدنی و سیاسی……………….. 84

3- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی 85

بخش دوم : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری 88

فصل اول : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم……………………………… 89

مبحث اول :  مفهوم و انواع پیشگیری…………. 89

گفتار اول: مفهوم پیشگیری…………………. 89

گفتار دوم: انواع پیشگیری…………………. 91

الف) پیشگیری کیفری………………………. 91

ب ) پیشگیری غیر کیفری…………………… 92

1- پیشگیری اجتماعی………………………. 93

2- پیشگیری وضعی…………………………. 93

مبحث دوم :  جایگاه قانونی پیشگیری از جرم در حقوق ایران  96

گفتار اول: قانون اساسی…………………… 96

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی 1370………… 97

گفتار سوم: قانون اقدامات تامینی 1339………. 98

گفتار چهارم : قانون نیروی انتظامی 1369…….. 98

گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر 1368    99

مبحث سوم :  مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم……………………………………. 100

گفتار اول: حفظ حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح و قوه قهریه 100

گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی 102

گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرایم احتمالی   104

گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات……………………………. 105

فصل دوم : حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی   106

مبحث اول :  الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم………………………………………. 106

گفتار اول: الزامات سلبی…………………. 107

الف) عدم ورود خود سرانه به حریم خصوصی اشخاص.. 107

1- بازرسی منازل…………………………. 108

2- بازرسی و کنترل مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی، تصویری   109

3- بازرسی اتومبیل ها…………………….. 111

ب ) خودداری از توقیف خودسرانه اشخاص……… 112

ج  ) پرهیز از ایست و بازرسی خودسرانه…….. 113

د  ) اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص … 114

هـ  ) عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائی   116

و ) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوا….. 117

گفتار دوم: الزامات ایجابی……………….. 118

الف ) قبول شکایت متضرر از جرم……………. 118

ب  ) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی……….. 119

ج  ) مطلع ساختن از دلایل دستگیری ………… 120

د  ) تفهیم اتهام………………………. 122

هـ ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم……… 123

و  ) تسریع در رسیدگی به پرونده …………. 124

ز  ) تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته….. 125

مبحث دوم :  الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات………………………………………. 126

(بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی)

گفتار اول: الزامات سلبی…………………. 126

الف) پرهیز از بازجوئی بدون وجود دلایل کافی…. 126

ب) عدم طرح سوالات تلقینی…………………. 127

ج) عدم طرح سوالات گمراه کننده…………….. 128

د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج …….. 129

هـ  ) عدم توسل به نارکوآنالیز…………… 130

و ) ممنوعیت هیپنوتیزم………………….. 130

ز ) تزریق نکردن مواد مخدر ……………… 130

ح  ) عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه…… 131

ط ) ممانعت نکردن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی ………………………………….. 132

ی  ) اجتناب از اخذ تامین از متهم…………. 132

گفتار دوم: الزامات ایجابی……………….. 134

الف ) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب……… 134

ب  ) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام… 135

ج  ) آگاه کردن متهم ازحق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل……………………………… 135

د  ) احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی….. 136

هـ ) تسریع در بازجویی………………….. 137

و  ) حفظ اسرار حرفه ای ………………… 137

ز  ) ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی… 138

ح  ) برخورد انسانی با توقیف شوندگان……… 139

ط ) تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین 139

ی ) تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی 139

مبحث سوم :  الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع…………………………………… 140

گفتار اول: الزامات سلبی…………………. 141

الف ) نداشتن رفتار تحقیر آمیز با یزه دیده…. 141

ب  ) افشا نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده….. 142

ج  ) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده 142

د  ) عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت 143

گفتار دوم: الزامات ایجابی……………….. 144

الف ) تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی 144

ب  ) تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی 145

نتیجه گیری و پیشنهاد ها…………………. 147

منابع و ماخذ……………………………. 152

 

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و کاربردها

در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.

لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال 1383) از یکسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملکتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید که تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذکور در ماده واحده مذکور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست که در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی که پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذکر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.