دانلود پایان نامه حقوق:شناسایی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

پایان نامه ارشد :

 

فهرست موضوعات

عنوان                                                                                                                                                       صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………2

الف)اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………4

ب)اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5

ج)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

د)پرسشهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………6

ه)فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

و)پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..7

ز)سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..7

فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی……………………………………….9

مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی……………………………………………………………………….10

گفتار نخست:مفهوم شناسی…………………………………………………………………………………………………..10

1-طرح موضوع صلاحیت…………………………………………………………………………………………………….10

2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی………………………………………………………………………………… 12

الف :تعریف صلاحیت واقعی…………………………………………………………………………………………………12

ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی………………………………………………………………………..14

ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی………………………………………………………………………..17

گفتار دوم :پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………………………….. 21

الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران………………………………………………………………………………………21

1- دوران قبل از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………22

1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 1310 …………………..22

2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور…………………………………………………………………….23

3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب ……………………………………………………………………………………………27

2-دوران بعد از انقلاب………………………………………………………………………………………………………..30

2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها………………………………………………………………………………………………..31

2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………………………………………33

2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390…………………………………………………………………….34

ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان…………………………………………………………………………………………35

مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی……………………………………………………. 39

گفتار نخست :مبانی……………………………………………………………………………………………………………….39

الف:مبنای نظم عمومی……………………………………………………………………………………………………………40

1-تعریف نظم عمومی……………………………………………………………………………………………………………40

2-مرز نظم عمومی بین المللی………………………………………………………………………………………………..44

ب:مبنای اقتدار دولت…………………………………………………………………………………………………………….45

ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها…………………………………………………48

د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین ……………………………………………………………………..48

گفتار دوم :خصوصیات …………………………………………………………………………………………………………50

الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل…………………………………………………………………………………..51

ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد………………………………………………………………………………..51

ج:جوازمحاکمه غیابی …………………………………………………………………………………………………………..55

فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری  ایران و لبنان در قبال

صلاحیت واقعی……………………………………………………………………………………………………………………57

مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی………………………………………………58

گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور………………………………………………………………………………58

گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن …………………………………………………………………………………………..60

بند 1 : وضع اتباع بیگانه ……………………………………………………………………………………………………..60

بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی ………………………………………………………………………..62

بند 3: حقوق بیگانه……………………………………………………………………………………………………………..63

بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن………………………………………………..64

گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص……………………………………………………………………………………..67

الف:جرم بودن عمل……………………………………………………………………………………………………………68

ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه …………………………………………………………………….70

گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور……………………………………………………………………………………..71

مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان………………………………………74

گفتار نخست:منافع حمایت شده…………………………………………………………………………………………..74

الف: روش های تبیین منافع حمایت شده………………………………………………………………………………76

1-روش تببین جرائم…………………………………………………………………………………………………………..76

2-روش ارجاع به مواد قانونی……………………………………………………………………………………………….80

ب:منافع مورد حمایت………………………………………………………………………………………………………….82

1-نظام سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………….82

2- اعتبار کشور …………………………………………………………………………………………………………………..85

3 ـ نظام اقتصادی کشور ………………………………………………………………………………………………………87

گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان ………………………………………………………….89

الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی…………………………………………………89

1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی …………………………………………………………89

2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی …………………………………………………………….89

ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان…………………………………………………………………………………………….93

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………95

الف :نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………95

ب: پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..101

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………….103

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

1-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

2-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

1-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     2-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

3-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه