دانلود پایان نامه حقوق:شناسایی مرتفع شدن آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

پایان نامه ارشد :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  صفحه                                                                                                                                مقدمه. 12

فصل اول : تعاریف و مفاهیم. 16

طرح بحث :. 16

مبحث اول : مبیع. 16

گفتار اول : مفهوم مبیع. 17

گفتار دوم : اقسام مبیع. 17

بند اول: عین معین و یا در حکم آن. 17

بند دوم:عین کلی فی الذمه. 19

بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع. 20

گفتار سوم : اوصاف مبیع. 22

بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد.. 22

بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد.. 23

بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد.. 24

بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد.. 25

بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد. 29

بند ششم:ملک بایع باشد. 29

گفتار چهارم : توابع مبیع. 30

بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع. 31

بند دوم:حل اختلاف در موارد تردید در تعیین توابع مبیع. 32

مبحث دوم:تسلیم و تسلم. 33

عنوان                                                                                                                                                  صفحه گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم.. 33

بند اول:مفهوم تسلیم. 33

بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض. 35

گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم. 38

بند اول: ماهیت. 38

بند دوم: مبنای تسلیم. 39

بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع. 40

گفتار سوم:کیفیت تسلیم. 41

گفتار چهارم:اقسام تسلیم. 43

بند اول:تسلیم عملی. 43

بند دوم:تسلیم حکمی. 44

مبحث سوم:موضوع تسلیم. 48

گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن  48

بند اول:مبیع عین معین. 49

بند دوم :مبیع کلی در معین. 55

بند سوم:کلی فی الذمه. 56

گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن. 58

بند اول:عین معین. 59

بند دوم:کلی در معین. 60

بند سوم:  کلی فی الذمه. 61

گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن. 62

عنوان                                                                                                                                                  صفحه بند اول: عین معین.. 62

بند دوم: کلی در معین. 62

بند سوم: کلی فی الذمه. 63

گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع. 64

بند اول:اختلاف در مقدار مبیع. 64

بند دوم : اختلاف در جنس مبیع. 65

بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع. 65

گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع. 66

خلاصه  فصل اول:. 67

فصل دوم : احکام تسلیم. 69

طرح بحث :. 69

مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم. 69

گفتار اول : زمان تسلیم مبیع. 70

بند اول:عوامل تعیین کننده. 70

بند دوم : آثار تأجیل. 72

بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن. 75

بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر. 78

بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد. 78

بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد. 79

بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین. 81

بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی. 84

عنوان                                                                                                                                                  صفحه بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع.. 85

گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع. 86

بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم. 89

بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین. 90

بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی. 92

بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع. 93

گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع. 95

بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم. 95

بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی. 97

بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع  98

مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن. 100

گفتار اول : تسلم مبیع. 100

بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم. 100

بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی. 102

بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع. 104

گفتار دوم:تحمل هزینه ها. 105

خلاصه فصل دوم. 106

فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم. 108

طرح بحث :. 108

مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی. 108

گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد. 108

عنوان                                                                                                                                                  صفحه بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد.. 109

بند دوم: ماهیت حقوقی. 110

بند سوم : پرداخت کننده مبیع. 111

بند چهارم : گیرنده مبیع. 113

بند پنجم :موضوع وفای به عهد. 114

بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع. 117

گفتار دوم :اثر تسلیم در  سقوط حق حبس. 119

بند اول : شرایط ایجاد. 120

بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس. 121

بند سوم : آثار حق حبس. 122

بند چهارم : ساقط شدن حق حبس. 124

بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد. 125

بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی. 126

گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی. 127

بند اول: انتقال مالکیت مبیع. 127

بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت. 129

بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف. 131

گفتار چهارم : اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی. 133

بند اول: تعریف. 133

بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض. 133

بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع. 134

عنوان                                                                                                                                                  صفحه بند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض.. 135

بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض. 136

بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی. 137

بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی. 138

بند هشتم : شرایط اجرای قاعده – ماده 387 قانون مدنی.. 138

بند نهم : معنای تلف در ماده 387 قانون مدنی.. 142

بند دهم : اتلاف مبیع. 142

بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس. 146

بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع. 146

بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض. 147

بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده 388و 425. 148

بند پانزدهم: استثنائات. 149

بند شانزدهم : اثر تسلیم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی  151

مبحث دوم : اثر تسلیم در سایر موارد. 153

گفتار اول : اثر تسلیم در بیع صرف. 153

گفتار دوم : اثر تسلیم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن. 154

گفتار سوم : اثر تسلیم در عقد فاسد. 154

خلاصه فصل سوم. 155

نتایج:. 156

پیشنهادات. 161

فهرست منابع و مآخذ  162

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.