دانلود پایان نامه حقوق:میزان سازگاری بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 

مبحث دوم: پیشینه قرار بازداشت موقت:

مطالعه سابقه تاریخی دادرسی کیفری حاکی از آن است که در زمان های دور سیستم رسیدگی به تعرضات تجاوزات با اندیشۀ انتقام خصوصی تجلی پیدا می کرده است و اساساً تنها شخص متهم و مرتکب به مجازات فرا خوانده نمی شد، بلکه مجازات کننده یا بهتر است بگویید مجازات کنندگان، نه تنها فرد معترض بلکه هر فردی را که به نوعی وابستگی خانوادگی، گروهی، قبیله ای و یا عشیره ای، با او داشت، مورد تهاجم و مجازات قرار می دادند و این تهاجم و مجازات حد و حصر و معیاری نداشت. از سوی دیگر می توان ادعا کرد جایی که فرد متهم و مرتکب ملاک نمی باشد و میزان مجازات نیز از معیاری برخوردار نمی باشد و همچنین غالباً فاصله ای بین دسترسی مرتکب با مجازات ایجادنمی شد، به طریق اولی توقیف و بازداشت به فرض بودن از ضابطه و معیاری برخوردار نبوده، به عبارت دیگر به دست آوردن ضابطه ای برای احضار، تفهیم اتهام و توقیف و هم چنین تأمین دیگر در آن دوران بی معنا بوده است و زندانی کردن نیز مثل امروز صورت مجازات نداشته، بلکه اغلب محلی برای نگهداری محکوم تا روز اجرای مجازات اصلی بوده است.[1]

در دوره دادگستری خصوصی با ظهور دولت ها و وضع مقررات کیفری رفته رفته از مقررات قبیله ها کاسته شد و مداخله آنها در اجرای کیفر محدود گردید و مسئولیت دسته جمعی تعدیل یافت و شخص بزهکار، پاسخگوی کردار بد خود شناخته شده واکنش های انتقام جویانه افراد کم کم تحت نظم و قاعده درآمد و جنگهای خانمان سوز جای خود را به نوعی دادگستری به عبارتی اجرای محدود مجازات، متناسب با زیان یا صدمه وارد شده داد، اما هم چنان «دادگستری» هنوز جنبه خصوصی داشت چون ابتکار پیگرد و مجازات با زیان دیده و خانواده وی بود. کیفر انتقامی اگر چه در این دوره تعدیل نسبی یافته بود اما نمی توانست پایدار باشد، زیرا از طرفی تحت تحول افکار و اعتقادات مذهبی و دیدگاه های فلسفی با مبانی تازه ای خو گرفت که در آن انتقال به شکل ابتدایی نفی شد و از طرفی با توسعه قدرت دولتها، قدرت حاکم دولت جایگزین فرد گردید و به نوعی دادگستری عمومی البته نه به تعبیر امروزی ایجاد گردید.[2]

چنان چه اگر حقوق کیفری را به مفهوم امروزی در نظر بگیریم باید خاطر نشان نماییم قاعده مند شدن حقوق کیفری و منشاء تکوین آن به قرن هیجدهم و فیلسوفان آن قرن علی الخصوص به کار یا با نشر رساله جرایم و مجازات های وی در سال 1764 بر می گردد و آن نقطه عطفی برای تحول نظام های کیفری و نیز آیین دادرسی کیفری و موضوعات آن منجمله بازداشت متهم محسوب می شود.[3]

علی ای حال پیشینه قرار بازداشت موقت را به دو گفتار تقسیم نموده ایم:

گفتار اول: سابقه قرار بازداشت موقت در شریعت اسلام.

گفتار دوم: سابقه قرار بازداشت در حقوق ایران.

[1]. عزیزی، احمد، تحول قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آراد واحد تهران مرکزی، 1379، ص 24

[2]. نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ هشتم، نشر دادآفرین، 1383، ص 83

[3]. پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، چاپ اول،  انتشارات سمت، 1381، ص 40

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟