دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر محلول­پاشی نانو­کلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر 347

دانلود پایان نامه

عنوان :بررسی تاثیر محلول­پاشی نانو­کلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر 347

دانشکده علوم پایه

گروه زیست شناسی

(گرایش علوم گیاهی- فیزیولوژی گیاهی)

بررسی تاثیر محلول­پاشی نانو­کلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر 347

 

اساتید راهنما:

دکتر اکبر نورسته­نیا

دکتر اسداله اسدی

آبان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه

2

1-1 تعریف تکنولوژی نانو

2

1-1-1 تاریخچه نانو تکنولوژی

2

1-1-2 کاربرد تکنولوژی نانو در تولید کودهای کشاورزی

2

1-1-3 فواید و معایب نانو تکنولوژی

3

 • اهمیت گیاه توتون

  3

1-2-1تاریخچه توتون

4

1-2-2 مناطق تولید توتون در جهان

4

1-2-3 مناطق مستعد کشت توتون در ایران

5

 • مشخصات گیاه­شناسی توتون

  5

 • نیازهای اقلیمی

  6

1-3 نقش پتاسیم در گیاه

6

1-3-1 کمبود پتاسیم در گیاه

7

1-4 تنش­های گیاهی

7

 • تعریف تنش

  8

1-4-1-1 تنش آب

8

1-5 تاثیر تنش خشکی بر میزان جذب پتاسیم در گیاه

11

1-6 اثرات فیزیولوژیکی تنش خشکی در گیاهان

11

1-7 پاسخ روزنه به تنش خشکی

12

1-7-1 نقش پتاسیم در پاسخ روزنه

13

1-8 اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز

13

1-8-1 نقش پتاسیم در فتوسنتز

13

1-9 روش­های مقابله گیاه با تنش

13

1-10 کلروفیل­ها

14

1-10-1 طیف جذبی کلروفیل­ها

14

1-11 کاروتنوئیدها

15

1-12 ترکیبات فنلی

16

1-13 پرولین

17

1-14 مرور منابع

18

1-14-1 تاثیر تنش خشکی بر محتوای پرولین

18

1-14-2 تاثیر تنش خشکی بر محتوای پروتئین

19

1-14-3 تاثیر تنش خشکی بر محتوای رنگیزه­های فتوسنتزی

19

1-14-4 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای MDA

20

1-14-5 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای فنول تام

20

 

1-14-6 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای پتاسیم برگ

21

1-14-7 نحوه عملکرد نانو مواد در تنش خشکی

21

1-15 اهداف پژوهش

23

فصل دوم

2- مواد و روش­ها

24

2-1- تجهیزات و مواد شیمیایی

25

2-1-1 مواد شیمیایی

25

2-1-2 تجهیزات

25

2-1-3 ابزار و لوازم مصرفی

26

2-2 مشخصات نمونه گیاهی

26

 • آماده سازی اتاق کشت

  26

2-4 آبیاری

27

2-5 آماده­سازی گلدان­ها

27

2-5-1 تهیه­ محلول هوگلند

27

 • اعمال تنش خشکی

  30

 • تیماردهی

  30

 • نمونه­برداری

  30

2-9 سنجش پرولین

30

2-10 سنجش پروتئین کل  به روش برادفورد

31

2-10-1 تهیه معرف برادفورد

31

2-10-2 ترسیم منحنی استاندارد

32

2-11 سنجش کلروفیل و کاروتنوئید

32

2-12 اندازه ­گیری مالون دی آلدهید

33

2-13 استخراج آنتی اکسیدان­های غیرآنزیمی

33

2-13-1 سنجش آنتی اکسیدان­های غیرآنزیمی

34

2-13-1-1 سنجش فنل تام

34

2-13-1-2 رسم منحنی استاندارد گالیک اسید

34

2-14 اندازه گیری پتاسیم به روش نشر شعله (AES)

35

2-14-1 تهیه عصاره گیاه به روش سوزاندن خشک  و ترکیب باHCL

35

2-14-2 تهیه محلول ها

36

2-14-3 روش کار

36

2-15 تجزیه آماری

37

فصل سوم

3- نتایج

38

3-1 اندازه ­گیری مقادیر پرولین

39

3-1-1 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین اول

39

3-1-2 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین دوم

40

3-1-3 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین سوم

40

3-2 اندازه ­گیری مقادیر پروتئین

42

3-2-1 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین اول

42

3-2-2 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین دوم

43

3-2-3 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین سوم

44

3-3 رنگیزه­های فتوسنتزی

46

3-3-1 کلروفیل a

46

3-3-1-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین اول

46

3-3-1-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین دوم

47

3-3-1-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین سوم

48

3-3-2 کلروفیل b

49

3-3-2-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین اول

49

3-3-2-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین دوم

50

3-3-2-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین سوم

51

3-3-3 کلروفیل کل

53

3-3-3-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین اول

53

3-3-3-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین دوم

53

3-3-3-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین سوم

54

3-3-4 کاروتنوئید

55

3-3-4-1 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین اول

55

3-3-4-2 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین دوم

56

3-3-4-3 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین سوم

57

3-4 اندازه ­گیری پراکسیداسیون لیپیدی

58

3-4-1 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین اول

58

3-4-2 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین دوم

59

3-4-3 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین سوم

60

3-5 اندازه گیری غلظت فنل

62

3-5-1 نتایج حاصل از اندازه ­گیری فنل تام در چین اول

62

3-5-2 نتایج حاصل از اندازه ­گیری فنل تام در چین دوم

63

3-5-3 نتایج حاصل از اندازه ­گیری فنل تام در چین سوم

64

3-6 اندازه ­گیری مقادیر پتاسیم برگ

65

3-6-1 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با بهره گرفتن از روش نشر شعله در چین اول

65

3-6-2 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با بهره گرفتن از روش نشر شعله در چین دوم

66

3-6-3 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با بهره گرفتن از روش نشر شعله در چین سوم

67

فصل چهارم

4- بحث و نتیجه­گیری

69

4-1 اثرات تنش خشکی بر اندازه ­گیری پرولین

70

4-2 اثرات تنش خشکی بر اندازه ­گیری پروتئین

71

4-3 اثرات تنش خشکی بر اندازه ­گیری رنگیزه­های فتوسنتزی

71

4-4 تاثیر تنش بر پراکسیداسیون لیپیدی

72

4-5 تاثیر تنش بر فنول تام

74

4-6 تاثیر تنش بر مقدار پتاسیم برگ

74

4-7 نتیجه­گیری

75

4-8 پیشنهادات

76

منابع

77

فهرست اشکال

2-1 نمایی از اتاقک کشت

26

شکل 2-2 رشد گیاه در اتاق کشت

30

شکل 3-1 تغییرات مقادیر پرولین در چین اول

39

شکل 3-2 تغییرات مقادیر پرولین در چین دوم

40

شکل 3-3 تغییرات مقادیر پرولین در چین سوم

40

شکل 3-4 میانگین تغییرات مقادیر پرولین در چین اول، دوم و سوم

42

شکل 3-5 تغییرات مقادیر پروتئین در چین اول

43

شکل 3-6 تغییرات مقادیر پروتئین در چین دوم

44

شکل 3-7 تغییرات مقادیر پروتئین در چین سوم

45

شکل 3-8 میانگین تغییرات مقادیر پروتئین در چین اول، دوم و سوم

46

شکل 3-9 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین اول

47

شکل 3-10 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین دوم

47

شکل 3-11 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین سوم

48

شکل 3-12میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین اول، دوم و سوم

49

شکل 3-13 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین اول

50

شکل 3-14 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین دوم

51

شکل 3-15 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین سوم

52

شکل 3-16 میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین اول، دوم و سوم

52

شکل 3-17 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین اول

53

شکل 3-18 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین دوم

54

شکل 3-19 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین سوم

54

شکل 3-20 میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین اول، دوم و سوم

55

شکل 3-21 تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین اول

56

شکل 3-22 تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین دوم

56

شکل 3-23 تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین سوم

57

شکل 3-24 میانگین تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین اول، دوم و سوم

58

شکل 3-25 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین اول

59

شکل 3-26 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین دوم

60

شکل 3-27 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین سوم

61

شکل 3-28 میانگین تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین اول، دوم و سوم

62

شکل 3-29 تغییرات مقادیر فنل تام در چین اول

63

شکل 3-30 تغییرات مقادیر فنل تام در چین دوم

63

شکل 3-31 تغییرات مقادیر فنل تام در چین سوم

64

شکل 3-32 میانگین تغییرات مقادیر فنل تام در چین اول، دوم و سوم

65

شکل 3-33 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین اول

66

شکل 3-34 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین دوم

66

شکل 3-35 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین سوم

67

شکل 3-36 میانگین تغییرات مقادیر پتاسیم در چین اول، دوم و سوم

68

فهرست جداول

2-1 (الف) غلظت عناصر غذایی پرمصرف در محلول هوگلند

27

2-1 (ب) غلظت عناصر غذایی کم مصرف در محلول هوگلند

28

2-2 (الف) حجم محلول استوک عناصر غذایی پرمصرف در محلول هوگلند

28

2-2 (ب) حجم محلول استوک عناصر غذایی کم مصرف در محلول هوگلند

29

2-4 غلظت گالیک اسید

34

 

چکیده

فناوری نانو به­عنوان علم کار کردن با کوچکترین ذرات، فناوری نوینی است که طی دهه­های اخیر سبب بهبود سیستم­های کشاورزی شده است
استفاده از کودهای نانوکلاته به­جای کودهای مرسوم باعث می­شود عناصر غذایی کود به­تدریج و به­صورت کنترل شده در تمام طول فصل رشد گیاه در خاک آزاد شوند
فرآورده­های نانو شامل مخلوطی از ذره­هایی با ابعاد بین 1  تا 100 نانومتر هستند در نتیجه با کاهش نسبت سطح به حجم می­توانند خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه خود را تغییر دهند و عملکرد سریع­تری نسبت به فرآورده­های غیر نانو داشته باشند
تنش خشکی یکی از تنش­هایی است که کاهش عملکرد را در مزارع توتون موجب می­شود
کودهای پتاسیم­دار نقش مهمی در ارتقای کیفیت توتون دارند
با توجه به نقش­های مهمی که عنصر پتاسیم در گیاهان بر عهده دارد، در شرایط تنش خشکی میزان بالای این عنصر در گیاه اثرات منفی ناشی از تنش را کاهش می­دهد
در این تحقیق تنش خشکی توسط پلی اتیلن گلیکول با غلظت 20% اعمال شد
48 ساعت پس از اعمال تنش، تیمار توسط نانو کلات پتاسیم در سه غلظت، طی 9 روز انجام گرفت و تغییرات مقدار پرولین، پروتئین کل، رنگیزه­های فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول و محتوای داخلی پتاسیم برگ اندازه ­گیری و نتایج از طریق نرم­افزار آماری SPSS محاسبه و گزارش شد
نتایج به­دست آمده نشان داد که افزایش دوره تیماردهی توسط نانو کلات پتاسیم و استفاده از غلظت­های بالاتر آن موجب بهبود اثرات مخرب ناشی از تنش خشکی در برخی از پارامترهای اندازه ­گیری شده در برگ گیاه توتون شد
استفاده از نانو کلات پتاسیم مقادیر پرولین، مالون دی آلدهید و فنول که از نشانه­ های وجود تنش خشکی هستند را کاهش داد
همچنین باعث افزایش سنتز پروتئین، کاروتنوئیدها و کلروفیل­ها شد، به­جز در کلروفیل a که شروع تیماردهی با نانو کلات پتاسیم باعث کاهش مقدار آن در چین اول شد که احتمالا به­دلیل کوتاه بودن زمان تیماردهی در چین اول، گیاه فرصت کافی برای جبران کاهش کلروفیل را نداشته است

کلمات کلیدی: پلی اتیلن گلایکول ، نانو کلات پتاسیم، پرولین، پروتئین کل، رنگیزه­های فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول پتاسیم

مقدمه و مرور منابع

1-1 تعریف تکنولوژی نانو

انجمن رویال انگلستان، فناوری نانو را تحت عنوان طراحی، توصیف، تولید و کاربرد ساختارها، وسایل و سیستم­هایی که دارای شکل و اندازه در مقیاس نانو (1 تا 100 نانومتر) هستند، تعریف نموده است
در چنین مقیاسی قوانین طبیعی حاکم بر پدیده­های فیزیکی و شیمیایی صدق نمی کند (Chinnamuthu, 2009)

تعداد صفحه : 97

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        ****       asa
[email protected]
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید

***  *** ***

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان