دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

  • by

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رفسنجان

 دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد

رشته : حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

استاد راهنما:

دکتـر مهرداد رایجیان اصلی

استاد مشاور:

دکتـر امیر حمزه زینالی

 تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

                                                                                                         

چکیده 

  1

           مقدمه   

  2

1 ـ بیان مسأله اساسی تحقیق 

   2

2 ـ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

3                      3 ـ پیشینه و ضرورت انجام تحقیق

         4

4 ـ اهداف تحقیق       

        

     4

5 ـ سؤال­های تحقیق

   4

6 ـ فرضیه‏های تحقیق  

    5

7 ـ سازمان­دهی تحقیق 

    5

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی درباره بزه فرار از خدمت 

           6                                                          مبحث اول: جرم انگاری بزه فرار از خدمت

         8

گفتار اول: فلسفه و مبانی جرم انگاری

          9

الف ـ  مبنای جرم انگاری در شرایط عادی

      9

ب ـ مبنای جرم انگاری در شرایط ویژه   

            10

گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاری برخی مصادیق فرار از خدمت

10

الف ـ جرم انگاری بدون توجه به امکانات نظام عدالت کیفری

           14

ب ـ برخی پیامد های جرم انگاری بدون ضرورت

  15       

1 ـ افزایش رقم خاکستری بزهکاری

     15

2 ـ تورم جمعیت کیفری زندان ها        

        16

3 ـ بازنمایی اجتماعی منفی نظام عدالت کیفری

      16

گفتار سوم: گونه­های جرم انگاری

16

الف ـ جرم انگاری برای شرایط عادی

     17

ب ـ جرم انگاری با کیفیات مشدده برای شرایط ویژه

   

  25

گفتارچهارم: استثناءهای جرم انگاری 

     36

الف ـ معاذیر موجه

36

ب ـ واکنش به سوء استفاده از معاذیر موجه

         37

مبحث دوم: نحوه پاسخ­دهی سیاست جنایی تقنینی به بزه فرار از خدمت

  39

گفتار اول: انواع پاسخ­دهی به بزه فرار از خدمت 

      39

الف – پاسخ ­های سرکوبگر کیفری

   39

1ـ طرد و حذف کامل بزهکار   

   40

2ـ سلب موقت آزادی بزهکار

   45

2ـ1ـ تحدید کیفر سالب آزادی در رابطه با فرار از خدمت

      47

2ـ 1ـ 1ـ تعدیل در نحوه اجرای کیفر سالب آزادی        

      50

2ـ1ـ 2ـ تعدیل از طریق کیفرهای موازی حبس

      52                 ب ـ پاسخ­های سرکوبگر غیرکیفری

53

1ـ تحریم­های اداری و انضباطی 

    53

1ـ1ـ محرومیت­های سالب حقوق شغلی 

      53

1ـ2ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد کارکنان وظیفه

         58

گفتار دوم: جهت گیری سیاست جنایی در مجازات عوامل مؤثر در ارتکاب بزه فرار از خدمت

   60                  الف ـ  مباشرت در فرار از خدمت       

     60

ب ـ مباشرت در صدور تصدیق نامه خلاف واقع راجع امور نظام وظیفه

        60

ج ـ معاونت در فرار از خدمت  

     61

دـ شروع به جرم        

  62          گفتار سوم: جرم­زدایی و کیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت

        63

الف ـ مفهوم جرم­زدایی و انواع آن

   63

ب ـ  مفهوم کیفرزدایی و انواع آن

   65

ج ـ جلوه­هایی از جرم زدایی و کیفرزدایی تقنینی در پاسخ های کیفری

        66

1ـ جرم­زدایی از فرار از خدمت نظامیان دوره ذخیره و احتیاط در زمان صلح        

  66

2ـ کیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت کمتر از 60 روز کارکنان وظیفه  

  66

3ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق معافیت از مجازات

       68

4 ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تخفیف مجازات   

       68

5 ـ کیفرزدایی تقنینی در فرار با تجهیزات و حذف کیفیات مشدده 

          71

6ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق شمول مقررات صلح بر زمان آتش بس

        71

7 ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تمایز بین کارکنان ثابت و وظیفه در پاسخ دهی

         72          دـ جلوه هایی از کیفرزدایی تقنینی در پاسخ های غیر کیفری        

         72

1ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در محرومیت ها     

         72

2ـ کیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در مقررات تجدید دوره

       73

مبحث سوم: پیشگیری از بزه  فرار از خدمت

    74

گفتار اول: عوامل خطر در خصوص کارکنان وظیفه

       75

الف- عوامل خطر برون سازمانی مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت        

75

1ـ عوامل خانوادگی    

    75       1ـ1ـ متشنج بودن محیط خانواده      

     76

1ـ2ـ طلاق والدین

   76

1ـ3ـ تأهل و مسائل عاطفی

   76

2- فقر فرهنگی

        77

3ـ ناتوانی جسمی و روانی

        78

4ـ کاهش عزّت نفس

         80

ب ـ عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت

81

1ـ وجود خلأ در اوقات فراغت

          81

2ـ عدم انعطاف محیط سربازی

         82

3ـ رفتار نامناسب فرماندهان

          83

4ـ سودمند نبودن انجام  خدمت سربازی

          83

5ـ شرایط اقلیمی و دوری محل خدمت از محل سکونت

83

6ـ عدم پرداخت حقوق متناسب با انجام کار به سربازان

84

7ـ فقدان آموزش کافی  

        85

8ـ نقش دوستان در محیط سربازی

         85

9ـ طولانی بودن مدت خدمت سربازی

86

10ـ  تجدید دوره

         87

ج ـ موقعیت های جرم زا در خصوص کارکنان وظیفه

87

1ـ ضعف پلیس در شناسایی و دستگیری متهمین 

8

2ـ معافیت برای ازدواج با معلولین

                  88

3ـ معافیت  فرزندان طلاق

   89

4ـ عدم نظارت بر کارگاه ها و محیط های شغلی

          90

گفتار دوم ـ عوامل خطر در مورد کارکنان ثابت

  91

الف ـ عدم رضایت شغلی

        91

ب ـ سوء مدیریت فرماندهان

   92

ج ـ حذف محرومیت از اشتغال در خصوص متخصصین مجرب

     92

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی درباره بزه فرار از خدمت

93

مبحث اول: جلوه­های کیفرزدایی قضایی در خصوص بزه فرار از خدمت

         94

گفتار اول: کیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق تعقیب

      94        الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب در سال 1389

95

ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب قبل از سال 1386  

      95

گفتار دوم: کیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق اجرای مجازات

       97

الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات

       98

ب ـ ارزیابی از جهت نوع تعلیق تعیین شده       

      101

ج ـ ارزیابی از جهت مدت تعلیق اجرای مجازات

   101

دـ ارزیابی از جهت آثار تخطی متهم از شرایط تعلیق

     103

گفتار سوم: کیفرزدایی قضایی از طریق منع و موقوفی تعقیب

        105

الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد موقوفی تعقیب        

       105

ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد منع تعقیب

     105

گفتار چهارم: کیفرزدایی قضایی از طریق استفاده از نهاد آزادی مشروط

         107

الف ـ  ارزیابی از جهت تعیین شرایط آزادی مشروط

     107

ب ـ ارزیابی از جهت مدت آزادی مشروط       

      108

مبحث دوم: تناسب قضایی جرم و مجازات در ارتباط با بزه فرار از خدمت

110

گفتار اول: تناسب مجازات در محدوده حداقل و حداکثر و مجازاتهای معین و موازی 

110

الف ـ ارزیابی تناسب قضایی مجازات­های اصلی در سال 1379   

          114

ب- ارزیابی تناسب قضایی مجازات­های اصلی در سال 1389     

          114

گفتار دوم: تناسب قضایی مجازات از طریق تخفیف و تبدیل اختیاری      

          118

الف ـ ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل کیفر در سال 1379        

121

ب- ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل کیفر در سال 1389 

  122

گفتار سوم: تناسب قضایی جرم و مجازات از طریق تشدید کیفر

         124

الف ـ  ارزیابی تناسب مجازات در تکرار جرم    

      127

ب ـ ارزیابی تناسب مجازات در تعدد جرم       

      132

ـ نتیجه­گیری و پیشنهادها  

   136

ـ فهرست منابع  

  144

ـ فهرست جدول ها

جدول شماره (2ـ1) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع با بررسی آراء دادگاه

نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379  

       116

جدول شماره (2ـ2) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع با بررسی آراء دادگاه

نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389

         117

جدول شماره (2ـ3) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع در مقابله با بزهکاری

دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379

       129

جدول شماره(2ـ4) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع درمقابله با بزهکاری

دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389        

      131     جدول شماره (2ـ 5) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع در مقابله با تعدد

فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379        

  133

جدول شماره (2ـ 6) مجازات­های تعیین شده به تفکیک نوع در مقابله با تعدد

فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389        

  135

ـ فهرست نمودارها

نمودار شماره (2ـ1) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی

زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال­های 1386ـ 1384  

          96

نمودار شماره (2ـ2) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی

زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال 1389.

      96

نمودار شماره (2ـ3)  میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای کیفر در ارتباط با بزه فرار از خدمت

با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379.

        100

نمودار شماره (2ـ4 ) میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای کیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت

با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389.

        100

نمودار شماره (2ـ 5) مدت تعلیق اجرای کیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی

آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379        

         102

نمودار شماره (2ـ 6) مدت تعلیق اجرای کیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی

آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389        

         102

نمودار شماره(2ـ7) تصریح تفهیم ماده 35 قانون مجازات اسلامی در دادنامه­ها

در ارتباط با  بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و

بلوچستان در سال 1379.

   104

نمودار شماره(2ـ 8) تصریح تفهیم ماده 35 قانون مجازات اسلامی در دادنامه­ها

در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و

بلوچستان در سال 1379

    104

نمودار شماره (2ـ 9) میزان استفاده از نهاد منع و موقوفی تعقیب در ارتباط

با بزه فرار از خدمت با بررسی قرارهای دادسرای نظامی استان سیستان و

بلوچستان در سال­های  1389 ـ 1385.

     106

نمودار شماره (2ـ 10) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با

بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379        

         109

نمودار شماره (2ـ11) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با

بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389

          109

نمودار شماره (2ـ 12) میزان استفاده از  مجازات اصلی، تخفیف و تبدیل

مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان

سیستان و بلوچستان در سال 1379

    123

نمودار شماره (2ـ 13) میزان استفاده از مجازات اصلی، تخفیف و تبدیل

مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان

سیستان و بلوچستان در سال 1389.

    123

چکیده

اکثر کشورها دارای ارتش و پلیس حرفه­ای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نموده ­اند، لیکن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نکرده، بلکه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و

را به همکاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بکارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت ­اجرا تعیین نموده است، این       در حالی­ست که با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز کارکنان وظیفه به کارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی کارکنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در کنار فراهم نمودن رضایت شغلی است نه ضمانت ­اجراهای کیفری

سیاست جنایی ایران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش­هایی را نیز تجربه نموده است، مانند تصویب قوانین جرم­زا و قوانینی که موجب رواج طلاق­های صوری و فریب در ازدواج برای اخذ معافیت از انجام خدمت وظیفه شده ­اند
اما ایرادات دیگری، مانند عدم تفاوت بین فرارهای کوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بین فرار درجه­دران و افسران، تعارض بین برخی از قوانین اداری و کیفری و

در سیاست جنایی تقنینی مشاهده می­شود

از ویژیگی­های سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، تحول و تکامل است، این امر در تدوین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390، در جرم­زدایی، کیفرزدایی تقنینی و بر طرف کردن برخی ابهام­ها راجع فرار از خدمت و تأسیس برخی نهادهای جدید دیده می­شود
اما سیاست جدید افزایش حقوق کارکنان وظیفه، اگرچه در پیشگیری از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزینه­ های سنگین این مصوبه، و نقش مهم نیروی متخصص و مجرب در تأمین امنیت، چاره­ایی جز حذف خدمت وظیفه اجباری و تشکیل پلیس و ارتش حرفه­ای را برای سیاست­گذران باقی نخواهد گذاشت
بررسی آراء دادگاه­های نظامی نیز نمایانگر آن است که، سیاست جنایی قضایی ایران در خصوص کیفرزدایی قضایی و تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رویه یکسانی نداشته و نوع کیفر بسته به سلیقه و تشخیص دادرس متفاوت می­باشد

 واژگان کلیدی: سیاست جنایی؛ جرم­انگاری؛ پیشگیری؛ جرم­زدایی؛ کیفرزدایی؛ فرار از خدمت؛ نظامیان

 مقدمه

           1 ـ بیان مسأله اساسی تحقیق

به­رغم آنکه نیروهای مسلح مظهر نظم و انضباط هستند، لیکن وقوع جرم در این بخش از جامعه نیز     گریز ناپذیر است، یکی از جرایمی که در خصوص نظامیان مطرح بوده و از مهمترین جرایم نیز محسوب      می­شود فرار از خدمت است
عدم حضور فرد یا افراد نظامی در زمان مورد نیاز گاهی مأموریت یگان را با اختلال جدی روبرو می­ کند، به همین جهت داشتن یک سیاست جنایی مناسب در قبال بزه فرار از خدمت تأثیر زیادی در مقابله و کنترل آن و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و در نتیجه کاهش ظرفیت جنایی این بزه در جامعه نیروهای مسلح خواهد داشت

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بسته به این که بزهکار از نیروهای کادر یا وظیفه بوده و با در نظر گرفتن این که فرار در زمان صلح یا جنگ اتفاق افتاده، ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی در نظر گرفته که صرف­نظر از مجازات محارب در بقیه موارد با اتکا به ضمانت اجرای کیفری حبس و

درصدد پیشگیری و کنترل این بزه می­باشد

ضمانت اجراهای غیر کیفری در قوانین استخدامی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی شده که شامل اخراج پرسنل ثابت که ایام فرار آنها بیشتر از شش ماه باشد، تجدید دوره، منع استخدام، منع اعطاء پروانه کسب، منع اعطاء گواهینامه رانندگی، منع دریافت مستمری از دولت و نهادهای وابسته و

برای افرادی که فاقد کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت هستند و قطع حقوق و مزایا، کسر حقوق، و

برای هر دو گروه می­باشد

جهت پیشگیری از بزه فرار از خدمت، شناسایی عوامل خطر مانند عدم انعطاف محیط سربازی، فقدان آموزش حقوقی و قضایی، دوری از خانواده، ناتوانی جسمی و روانی و

مطرح است و در مقابل آن تدابیر حمایتی مانند خوشایند­سازی محل خدمت، آموزش پرسنل، افزایش عزّت نفس و توجه به بهداشت و تغذیه

مدنظر می­باشد، از طرفی حذف موقعیت­های جرم­زا، مانند جرم­زدایی از فرار از خدمت متخصصین، معافیت از خدمت وظیفه بدون کارشناسی لازم و

در پیشگیری از این بزه مهم می­باشد
با توجه به ضعف در شناسایی و دستگیری متهمین و استفاده  زیاد رویه قضایی از سیاست تخفیف و تبدیل مجازات بنظر می­رسد، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت دارد ضمانت اجراهای قویِ غیر کیفری است

تعداد صفحه : 158

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        ****       asa
[email protected]
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید

***  *** ***