دانلود پایان نامه ارشد:بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم

عنوان : بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی

گرایش میکروبیولوژی

عنوان

بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز

در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر فاطمه نوربخش

استاد مشاور:

جناب  آقای دکتر ساسان رضایی

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

1- 1- کلیات قارچ شناسی: 2

1-1-1- ساختمان قارچ ها: 3

1-1-2-مرفولوژی قارچ ها: 4

– قارچهای رشته ای: 4

1-1-3- شرایط رشد قارچ ها: 5

1-1-4- احتیاجات غذایی قارچ ها: 6

1-1-5- تولید مثل در قارچ ها 6

– تولید مثل غیرجنسی

7

– تولیدمثل جنسی: 8

1-1-6- تاکسونومی و طبقه بندی قارچ ها : 9

1-1-7- عوامل بیماریزایی قارچ ها: 9

1-1-8- مکانیسم مقاومت میزبان در مقابل عفونتهای قارچی: 10

1-2- قارچ شناسی پزشکی: 11

1-2-1- تقسیم بندی عفونتهای قارچی از نظر پزشکی: 12

1-3- درماتوفیتوزیس (کچلی): 13

1-3-1- عوامل بیماری: 14

1-3-2- اکولوژی: 15

1-3-3-پراکندگی درماتوفیت ها 16

1-3-4- بیماریزایی: 17

1-3-5- تشخیص و شناسایی درماتوفیت ها: 18

1-3-6- تقسیم بندی درماتوفیت ها: 19

1-3-7- اشکال بالینی عفونتهای ناشی از درماتوفیت ها (کچلی ها): 22

1-3-7-1- کچلی در حیوانات

26

1-4- ترایکوفایتون ویولاسئوم(T
violaceum)
26

1-4-1- مشخصات ظاهری کلنی: 27

1-4-2 مشخصات ریزبینی: 27

1-4-3 تشخیص افتراقی

27

1-4-4 علایم بالینی: 28

1-4-5 راه های انتقال: 29

1-4-6- ایمونولوژی ترایکوفایتون ویولاسئوم
30

1-4-7 اپیدمیولوژی: 31

1-4-8 درمان: 32

1-5 مطالعات بیولوژی مولکولی: 33

1-5-1 بیولوژی اسکوالن اپوکسیداز (SE) (منواکسیژناز): 38

1-5-2 ویژگی استرول ها و نقش اسکوالن اپوکسیداز: 39

1-5-4 مکانیسم اثرات داروهای ضد قارچی بر ارگوسترول
46

1-5-5 بررسی مولکولی اسکوالن اپوکسیدازدرقارچها و رابطه آن با مقاومت دارویی: 48

2-2 طراحی پرایمرها: 55

2-2-1 آماده سازی پرایمرها: 56

2-3 استخراج DNA: 57

روش کار: 57

2-4 تکثیر ژن سنتزکننده  آنزیم اسکوالن اپوکسیداز توسط PCR: 59

2-5 خالص سازی محصولات PCR: 60

 

3-1 بررسی ماکروسکوپی قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون  ویولاسئوم
64

3-2 بررسی میکروسکوپی (ریزبینی) قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم
64

3-3 : کشت انبوه در محیط SCC  مایع

64

3-4 استخراج DNA

64

3- 5 محصول PCR

65

3-7 تعیین توالی ژن اسکوالن اپوکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم
65

1-4- بحث

71

4-2- پیشنهادات: 77

Refrences: 78

 

فهرست اشکال

66

شکل(3-2-1) منظره ریزبینی قارچ ترایکوفایتون ویولاسئوم با درشت نمایی 40×
66

شکل (3-4)
67

شکل (3-5)
67

شکل (3-6) همولوژی سکانس پروتئین آنزیم اسکوالن اپوکسیداز در قارچ ترایکو فایتون ویولاسئوم  با سایر موجودات   77

 

چکیده

قارچviolaceum    Trichophyton مسئول اپیدمیهای بسیاری از عفونتهای درماتوفیتی می باشد
  

ترایکوفایتون ویولاسئوم در انسان ایجاد کچلی بدن، پا، ناخن و دست می کند
همچنین  به  موها حمله و ایجاد کونیدیاهایخارج و داخل مو(اکتواندوتریکس) میکند
کلونیزه شدن درماتوفیتها محدود به بافت های کراتینه و مردۀ لایه شاخی بوده و ممکن است منجر به واکنش های التهابی خفیف تا شدید گردد
ایمنی هومورال،سلولی و نیز دفاع غیراختصاصی میزبان علیه درماتوفیت ها فعال بوده که می توانند باعث حذف قارچ گردند و درنتیجه از پیشرفت عفونت به سمت بافتهای تحتانی جلوگیری نمایند
خصوصیات و ویژگیهای متعددی از این قارچ تاکنون مورد بررسی واقع شده اما در زمینه بیولوژی مولکولی این قارچ مطالعات محدودی انجام گرفته است
موجودات زنده چه پرسلولی و چه تک سلولی بوسیله غشایی احاطه می شوند که آنها را از محیط اطرافشان مجزا می سازد
ترکیب این غشاء بسیار مهم است چرا که در حفظ و پایداری غشاء دخیل می باشد
استرولها یکی از ترکیبات لازم در تمام سلولهای یوکاریوتی می باشد که البته در سلولهای قارچی نوع ارگوسترول آن موجود است
این ترکیب در فعالیتهای مختلفی از جمله در تعدیل سیالیت غشاء، تراوایی و فعالیت آنزیمهای باند شده به غشاء، تنظیم چرخه سلولی و فتواکسیداسیون مؤثر می باشد
از آنزیمهای مؤثر در بیوسنتز این ترکیب، می توان به اسکوالن اپوکسیداز اشاره کرد
این آنزیم در مسیر بیوسنتزارگوسترول مهم می باشد و برای فعالیت به مولکول FAD و NADPH  واکسیژن احتیاج دارد
این آنزیم هدف برخی از داروهای ضد قارچی می باشد
عفونتهای درماتوفیتی معمولا به درمان های ضد قارچی موضعی پاسخ میدهند
هرچند در درمان عفونتهای شدید و موارد کچلی پا و ناخن درمانهای موضعی بی ارزش است
همچنین در مواردی که بیماری به فرم مزمن تبدیل میشود درمان های معمول با داروهای ضد قارچی به خوبی پاسخ نمیدهند
بر همین اساس شناخت و وجود این ژن و همچنین مسیرهای متابولیکی آن اقدامی مهم در جهت ساخت دارو یا داروهای مفید ضد این میکروارگانیسم میباشد

فصل اول

دیباچه

1- 1- کلیات قارچ شناسی:

واژه قارچ، برگردان کلمه لاتین Fungus می باشد که برای اولین بار در قرن 15 میلادی مورد استفاده قرارگرفت
ریشه لاتین واژه Fungus، خود از کلمه یونانی spongris  گرفته شده است
همچنین اصطلاح Mycology از لغت یونانی Mykes که به معنای قارچ خوراکی است، مشتق شده است
(89)

مطالعات انجام شده نشان می دهند که قارچها بسیار پیشتر از آنچه که تاکنون تصور می شده، بوجود آمده اند

اخیراً محققین دریافته اند که قارچها حدود 1300 میلیون سال پیش به وجود آمده اند ، در صورتیکه تاکنون تصور می شد قارچها 480 میلیون سال قبل به وجود آمده اند
(89)

قارچها جزء اولین میکروارگانیسم های شناخته شده هستند زیرا ساختارهای زایشی اغلب آنها (مانند قارچهای خوراکی) به حدی بزرگ بوده که بدون میکروسکوپ به راحتی دیده می شوند
این موجودات یکی از اجزاء مهم چرخه مواد بوده زیرا به عنوان یکی از اصلی ترین تجزیه کنندگان مواد آلی در طبیعت به شمار می روند
(89)

قارچها یوکاریوت بوده و ارگانیسم های غیرمتحرک و فاقد تاژک می باشند
همگی آنها از رویش هاگ یا اسپور (spore) بوجود می آیند
این ویژگی ها براساس طبقه بندی ویتاکر (whittaker) در سال 1969 میلادی است
(86)

قارچها دارای هسته واقعی و دیواره سلولی مشخص هستند و فاقد رنگدانه کلروفیل بوده و اسپور یا کنیدیای آنها به طریق جنسی و یا غیرجنسی تولید می شود
(86)

تقریباً تمام قارچها هوازی بوده و از نظر تغذیه همگی هتروتروفند
قارچها غذای خود را هضم نمی کنند بلکه بوسیله ایجاد عفونت در سایر موجودات زنده و یا رشد بر روی بقایای مواد آلی در حال فساد، مواد لازم را کسب می کنند که گروه اول را پارازیت و گروه دوم را ساپروفیت می نامند
(86) اکثر قارچ ها حتی آنهایی که بیماری زا هستند نیز قادر هستند در محیط های کشت آبگوشت و یا ژلوز رشد نمایند
(86)

سنتز اسید آمینه لیزین در قارچ ها از مسیر ال آلفا آمینو آدپیک اسید(AAA) صورت می پذیرد
به جز پیتیوم اینسیدیوزوم(Pythium insidiosum) که به دلیل داشتن اسپور متحرک، آن را از اومیست ها (Oomycetes) می دانند و در سلسله پروتوکتیستا طبقه بندی نموده اند که دیواره سلولی آن حاوی سلولز است و آمینو اسید لیزین را از مسیر مزو ای دی آمینو پایملیک اسید ( Meso-E Diaminopimelic acid DAP) سنتز میکنند
(86)

اگر چه که بسیاری از دانشمندان اومیست ها را جدا از قارچ ها طبقه بندی نموده اند Hawksworth و هم کارانش بر این نظر بودند که اومیست ها را نیز باید در سلسله قارچ ها قرار داد
به اعتقاد Whittaker  و دیگر دانشمندان قارچ ها از گروه های اولیه اجدادی خود که در سلسله پروتوکتیستا قرار داشتند جدا شده و در طی سالیان دراز متمایز گشته اند و از آن مستقل شده اند
(89)

قدیمی ترین فسیل قارچی که تا کنون یافت شده هست، مربوط به دوره دوونین (Devonian) می باشد و از نظر ساختاری، فسیل های قارچی ارتباط بسیار نزدیکی با فسیل های گیاهی دارند
(86)

تعداد صفحه : 95

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        ****       asa
[email protected]
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید

***  *** ***