دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت دینی کاربران

  • by

دانشگاه سوره

دانشکده ارتباطات

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

عنوان پایان نامه نظری:

بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی

و  هویت دینی کاربران

                        (مورد پژوهی: دانشجویان دانشگاه های تهران)

استاد راهنما :

دکتر امید علی مسعودی

استاد مشاور :

دکتر حمید ضیائی پرور

تیرماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی و  هویت دینی کاربران را با هدف شناخت رابطه میان ویژگی های فردی کاربران و عوامل سیاسی و اجتماعی با هویت دینی آنها و در پی پاسخ به این پرسش اساسی که شبکه های اجتماعی مجازی چه آثار و پیامدهایی بر هویت کاربران دارند با بهره گرفتن از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است
این پژوهش در دانشگاه­های سطح شهر تهران، و در بین دانشجویان رشته­ها و دوره­های مختلف تحصیلی، صورت گرفته است

تحلیل یافته های این مطالعه که هویت دینی کاربران در در پنج حیطه ی احساس، باور و اعتقاد، روابط صمیمی با خانواده، عملکرد آموزشی والدین در حوزه دین و پایبندی والدین به ارزش ها و اعتقادات دینی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد نشان از آن دارد که صرف حضور و استفاده از شبکه ­های اجتماعی مجازی بر تضعیف هویت دینی کاربران تأثیر معناداری ندارد ولی نوع استفاده از این شبکه­ها از نظر استفاده کاربردی و یا تفریحی، مدت زمان طولانی حضور در این شبکه­ها و همچنین هدف استفاده کاربران از این شبکه­ها بعلاوه طبقه و پایگاه اجتماعی آنان در تضعیف هویت دینی کاربران و تمایل آنان در حرکت از هویت سنتی و اصیل دینی به سمت هویت بازتابی و مدرن تأثیرگذار بوده و حداقل اینکه هویت اصیل کاربران را در برخی از حیطه ها دچار تشکیک می­ کند

به نظر می­رسد پذیرش حضور در این شبکه­ها گریز ناپذیر است اما با یک آسیب شناسی جامع و برنامه ­ریزی درست و استفاده از همه­ی ظرفیت­های ارتباطی می­توان از آن به عنوان یک فرصت در جهت تقویت هویت دینی بهره جست

 

 

 

کلید واژه ها: اینترنت؛ شبکه های اجتماعی؛ فیس بوک؛ هویت؛ هویت دینی

فهرست مطالب

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________

 

– فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه  

  02

1-1) بیان مسأله  

   06

2-1)  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش  

   08

3-1) اهداف پژوهش  

   09

1-4) سؤالات پژوهش  

   09

5-1) فرضیه های پژوهش  

   10

6-1) کاربران پژوهش  

   11

7-1) محدودیت های پژوهش  

   12

– فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

مقدمه  

   14

1-2) پیشینه تحقیق  

   15

2-2) مفاهیم نظری  

   19

3-2) مبانی نظری  

   30

4-2) چارچوب نظری  

   40

– فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه  

   45

1-3) روش پیمایشی و کاربرد آن  

   45

2-3) جامعه آماری

   46

3-3) روش نمونه گیری و حجم نمونه  

   47

4-3) اعتبار و پایایی تحقیق  

   47

5-3) روش و ابزار گردآوری اطلاعات  

   48

6-3) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  

   48

7-3) ضریب اطمینان در پژوهش  

   49

8-3) تعریف نظری و عملی مفاهیم و مقوله های تحقیق  

   49

– فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه  

   55

1-4) سیمای پاسخگویان  

    56

2-4) جداول و تحلیل توصیفی شاخص ها  

    62

3-4) جداول و تحلیل آزمون سؤالات تحقیق  

    89

4-4) جداول و تحلیل آزمون فرضیه های تحقیق  

    91

– فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه  

   103

1-5) نتایج حاصل از یافته های تحقیق  

   104

2-5) پیشنهادها  

   107

– پیوست ها

– فهرست منابع  

   110

– نگاره ها و جدول ها  

   113

– نمونه پرسشنامه یا چک لیست  

   116

– چکیده (انگلیسی)  

   118

فهرست جدول ها

 

جدول شماره 01 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب نوع جنس

  56

جدول شماره 02 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی

  57

جدول شماره 03 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل 

  57

جدول شماره 04 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال 

 57

جدول شماره 05 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب موقعیت مسکونی خود یا خانواده 

  58

جدول شماره 06 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب میزان متوسط درآمد 

 61

جدول شماره 07 : آمار پاسخگویان برحسب حیطه های هویت دینی 

  62

جدول شماره 08 : فراوانی و درصد پاسخگویان در استفاده از اینترنت 

  66

جدول شماره 09 : فراوانی و درصد پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 

 67

جدول شماره 10 : فراوانی و درصد پاسخگویان در عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی 

  67

جدول شماره 11 : فراوانی و درصد پاسخگویان در میزان دسترسی به شبکه های اجتماعی مجازی 

 68

جدول شماره 12 : فراوانی و درصد پاسخگویان در چرایی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 

  68

جدول شماره 13 : فراوانی و درصد پاسخگویان میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 

  69

جدول شماره 14 : فراوانی و درصد پاسخگویان در ساعات حضور در شبکه های اجتماعی مجازی 

  70

جدول شماره 15 : فراوانی و درصد پاسخگویان دراستفاده از  بخش های مختلف شبکه های اجتماعی

  71

جدول شماره 16 : فراوانی و درصد پاسخگویان در ابزار مورد استفاده برای حضور در

 71

جدول شماره 17 : فراوانی و درصد پاسخگویان در تعداد دوستان کاربران در شبکه های اجتماعی 

 72

جدول شماره 18 : فراوانی و درصد پاسخگویان در فواصل نوشتن مطلب در صفحات شخصی 

  73

جدول شماره 19 : فراوانی و درصد پاسخگویان در ابراز علاقه برای نوشته های دیگران 

  73

جدول شماره 20 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب احساس نسبت به خواندن دعا 

  74

جدول شماره 21 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب احساس نزدیکی به خدا 

  74

جدول شماره 22 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب خوشحالی از مسلمان بودن 

  75

جدول شماره 23 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب احساس شادی از زندگی در

  75

جدول شماره 24 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب احساس خستگی از انجام اعمال دینی 

   76

جدول شماره 25 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب انجام اعمال دینی تحت هر شرایطی 

   76

جدول شماره 26 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب اعتقد به وجود خدا و

   77

جدول شماره 27 : : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان شرمساری

 77

جدول شماره 28 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان پاسخگویی دین اسلام

 78

جدول شماره 29 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان اعتقاد به زندگی پس از مرگ 

  78

جدول شماره 30 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان اعتقاد به پاداش و

79

جدول شماره 31 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان عمل به انجام فریضه نماز 

  79

جدول شماره 32 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان عمل به انجام فریضه روزه 

  80

جدول شماره 33 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان شرکت در مراسم مذهبی 

 80

جدول شماره 34 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان مطالعه کتب دینی 

 81

جدول شماره 35 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان سفر به شهرهای زیارتی 

  81

جدول شماره 36 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان اعتقاد به مجازات

 82

جدول شماره 37 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان اعتقاد به ترک

  82

جدول شماره 38 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  اعتقاد به درستکاری در

  83

جدول شماره 39 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان احساس دوستی با پدر و مادر 

  83

جدول شماره 40 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان احساس آسایش و

  84

جدول شماره 41 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان مشورت با پدر و مادر

  84

جدول شماره 42 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان طرح مشکلات با پدر و مادر 

  85

جدول شماره 43 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان تأکید پدر و مادر

 85

جدول شماره 44 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان اهمیت دادن پدر و

  86

جدول شماره 45 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان خرید کتب دینی از

  86

جدول شماره 46 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان تشویق پدر و مادر

  87

جدول شماره 47 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان انجام فریضه روزه

  87

جدول شماره 48 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان انجام فریضه نماز

  88

جدول شماره 49 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان رکت پدر و مادر در مراسم مذهبی 

  88

جدول شماره 50 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب  میزان سفر پدر و مادر به اماکن مذهبی 

  89

جدول شماره 51 : آزمون کلموگرف اسمیرنوف

  89

جدول شماره 52 : گروه های آماری اعضای شبکه

  92

جدول شماره 53 : آزمون تی دو نمونه ای مستقل

  92

جدول شماره 54 : آزمون فیشر برای مدت استفاده

  93

جدول شماره 55 : آزمون مقایسات میانگین دانکن برای مدت استفاده

  94

جدول شماره 56 : آزمون فیشر برای میزان استفاده

  95

جدول شماره 57 : آزمون مقایسات میانگین دانکن برای میزان استفاده

  95

جدول شماره 58 : آزمون فیشر برای نوع استفاده

  96

جدول شماره 59 : آزمون مقایسات میانگین دانکن برای نوع استفاده

  97

جدول شماره 60 : آزمون فیشر برای هدف استفاده

  98

جدول شماره 61 : آزمون مقایسات میانگین دانکن برای هدف استفاده

  98

جدول شماره 62 : آزمون فیشر برای میزان مشارکت

  99

جدول شماره 63 : آزمون مقایسات میانگین دانکن برای میزان مشارکت

  100

جدول شماره 64 : آزمون همبستگی برای پایگاه اجتماعی

  101

 

 

فهرست شکل ها و تصاویر

 

نمودار شماره 01 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب نوع جنس 

 58

نمودار شماره 02 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی 

  59

نمودار شماره 03 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل 

 59

نمودار شماره 04 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال 

  60

نمودار شماره 05 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب موقعیت مسکونی خود یا خانواده 

 60

نمودار شماره 06 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب سن 

 61

نمودار شماره 07 : فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب متوسط میزان درآمد ماهانه خود یا خانواده 

 62

نمودار شماره 08 : فراوانی و درصد پاسخگویان در حیطه احساس 

 63

نمودار شماره 09 : فراوانی و درصد پاسخگویان در حیطه باور و اعتقاد 

 64

نمودار شماره 10 : فراوانی و درصد پاسخگویان در حیطه عمل 

  64

نمودار شماره 11 : فراوانی و درصد پاسخگویان در حیطه روابط صمیمی خانواده 

  65

نمودار شماره 12 : فراوانی و درصد پاسخگویان در حیطه عملکرد آموزشی خانواده 

  65

نمودار شماره 13 : فراوانی و درصد پاسخگویان در حیطه پایبندی والدین به اصول و اعتقادات دینی 
   66

مقدمه:

با فرارسیدن عصر تکنولوژی های نوین ارتباطی و گسترش فراگیر آن که به دنبال خود مفاهیم جدیدی چون واقعیت مجازی، فضای سایبر و

را به همراه آورد؛ تغییر و تحولات زیادی در زندگی بشر ایجاد شد و ما را با جهان جدیدی مواجه ساخت
جهانی که در آن متفاوت می اندیشیم، می نویسیم، می خوانیم، ارتباط برقرار می کنیم و به طور کلی جهانی که در آن متفاوت زندگی می کنیم

اساساً همیشه تکنولوژی، روش و طریقه زندگی انسان ها را تغییر داده است
استفاده از تکنولوژی صرفاً منجر به ساده شدن کارها نمی شود، بلکه در روش اندیشیدن و ماهیت کار انجام شده تأثیر می گذارد، تأثیراتی که عمدتاً عظیم و پیش بینی نشده هستند
اختراع خط، تکنولوژی چاپ، تلگراف، تلفن و تکنولوژی کامپیوتر را می توان در همین راستا ارزیابی کرد؛ چرا که هر یک به نوبه ی خود با تغییراتی که به همراه آوردند، باعث دگرگونی در زندگی بشر شدند
رسانه های نوین اطلاعاتی و در رأس آن اینترنت، موجب نوسازی فرآیندهای اجتماعی است
این تکنولوژی تمام جنبه های زندگی مردم را تحت الشعاع قرارداده است
(جهانگرد؛ 1384: 3)

هرچند که انسان ها به طور معمول در مقابل هر گونه تغییری مقاومت می کنند ولی باید این مهم را پذیرفت که مواجهه با این تغییرات گریزناپذیر است و این مقاومت ها نیز شکسته خواهد شد و به همین علت باید همواره خود را برای این تغییرات که به سرعت و شتابان نیز صورت می پذیرد، آماده کرده و با یک شناخت خوب نسبت به میزان تأثیر هر یک از این تغییرات، اثرات سوء آن را به حداقل ممکن برسانیم

با رشد شتابان تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات، به ویژه اینترنت و انتقال پرشتاب فعالیت ها به زندگی فردی و جمعی انسان؛ فضاهای سایبر و محیط های مجازی، اهمیتی روزافزون یافته و مجازی شدن را به نیروی محرک تغییر محیط زندگی انسان و از آن مهم تر به عامل اصلی تغییر الگوهای فکری و رفتاری و به معنایی دقیق تر “وجود انسان” تبدیل کرده است
( اوحدی؛ 1380: 9 )

همان طور که جامعه شناس انگلیسی، آنتونی گیدنز  ( 1999 ) یاد آور می شود، هرچه این تغییرات نه تنها ” در بیرون از اینجا ” اتفاق می افتد بلکه ” در اینجا نیز اتفاق می افتد – در خانه هایمان و درون سرهای ما -، و در اینکه ما چگونه دنیا و جایی که در آن هستیم، می بینیم
بنابراین، ما همه مسؤولیم تا در مورد تجربیاتمان از این تغییرات فرهنگی بیاندیشیم و بحث کنیم
واقعیت این است که نمی توان نسبت به این تغییرات بی تفاوت بود
بنابراین مهم است که بدانیم که چگونه این تغییرات می تواند تعاملات انسانی هرروزه ی ما را تحت تأثیر قرار دهد
مهم تر اینکه برای تمام کسانی که وارد دنیای کار می شوند لازم است تا نظرات خردمندانه ای راجع به اینترنت داشته باشند
( تربتی، 1389، ص 12 )

جوامع در حال توسعه نظیر ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با تغییرات فاحش در بافت اجتماعی خود مواجهند
با افزایش پرشتاب قشر تحصیل کرده ی دانشگاهی، روز به روز بر میزان طبقه ی نوظهور متوسط افزوده می شود
پیامد ایجاد چنین طبقه ی اجتماعی در جوامع انسانی، تولید نخبگان جدید در سطح جامعه و تغییر در ترکیب و ساختار نخبگان قبلی می باشد
این فرآیند تدریجی در بلند مدت، منجر به تغییر ذائقه ی ارتباطی عموم جامعه می شود

اندیشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی و ارتباطات بر این باورند که ترکیب و همگرایی، فناوری های ارتباطاتی و تجدید ساختار نظام سرمایه داری در دهه های اخیر، سبب گشایش مرحله ی تازه ای در تاریخ جوامع بشری شده است
مرحله ای که با اصطلاحاتی نظیر جامعه فراصنعتی، جامعه شبکه ای، جامعه اطلاعاتی، جامعه پست مدرن، جامعه مجازی  و امثالهم توصیف و تبیین شده است
“ویژگی های این جامعه ی نو را می توان پدیده هایی از جمله اقتصاد اطلاعاتی جهانی، هندسه ی متغیر شبکه ای، فرهنگ مجاز واقعی، توسعه ی حیرت انگیز فناوری های دیجیتال، خدمات پیوسته و نیز فشردگی زمان و مکان، برشمرد”     ( کاستلز؛ 1380: 15 )

ورود به این نوع جامعه ی جدید همچون مرحله ی گذار از جامعه ی کشاورزی به جامعه ی صنعتی، تمامی جنبه های حیات بشری را تحت تأثیر قرار داده و تحولاتی عمیق را در ساختار جوامع و روابط میان افراد به وجود آورده است، به نحوی که عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را با انبوهی از فرصت ها و چالش های اساسی مواجه ساخته است

در سال های اخیر “شبکه های اجتماعی مجازی” با سرعتی بی نظیر گسترش یافته اند
پایگاه های مجازی مای اسپیس (MySpace) ،  فیس بوک (FaceBook) ، فایو های (5hi)، فرندستر (Friendster)، یوتیوب (YouTube)، فیلکر (Flickr)، اورکات (Orkut) و تویتر (Twitter)  مشهورترین این شبکه ها هستند که فضایی جذاب را برای ارتباط شبکه ای در فضای مجازی میان کاربران اینترنت و عمدتاً از نسل جوان، فراهم آورده و در مدت زمانی کوتاه به سرعت رشد کرده اند
به عنوان مثال FaceBook با توجه به اعلام سایت ویکی پدیا تا سپتامبر سال 2011 بیش از 800 میلیون کاربر فعال دارد
  ( wikipedia؛ تاریخ مشاهده 09/09/1390)

شبکه های اجتماعی از یک سایت ساده مانند موتور جستجوگر، امکاناتی را برای بارکردن فایل های صوتی تصویری، گفتگوی مکتوب، پست الکترونیک و دیگر ابزارهای اشتراک گذاری به کاربران خود ارائه می دهند
شبکه های اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطلاعات می پردازند

بی شک شبکه ی اجتماعی فیس بوک را می توان به عنوان نماد شبکه های اجتماعی دانست
در سال های اخیر حضور در فیس بوک به عنوان یک فعالیت اجتماعی در سطح دنیا شناخته شده و یکی از راه های برقراری ارتباط با دوستان، همکاران و آشنایان می باشد
ورود کاربران ایرانی نیز در این شبکه ی اجتماعی ( با لحاظ سابقه ی حضور در نسل اول این شبکه ها همچون اورکات یا شبکه های اجتماعی محلی ایران چون کلوب و پردیس من ) در ابتدا صرف برقراری ارتباط دوستی، عاطفی و احساسی با دوستان، همکاران و آشنایان آغاز شد
با نفوذ بیشتر این شبکه در بین ایرانیان هر چند در ابتدا با تقویت ابعاد عاطفی و احساسی بیان شده بود، اما از طریق و نوع رویه ی خود شبکه ی فیس بوک می توان حدس زد که تغییراتی در این رویه انجام گرفته و خواهدگرفت
شرکت فیس بوک با ورود کاربران ایرانی، افغانی و تاجیکی تصمیم به اضافه کردن زبان فارسی به جمع زبان های این سایت گرفت، هر چند که هنوز در جمع کاربران فارسی زبان کمتر استفاده می گردد

یکی از مهم ترین ابعاد زندگی انسان که از این پدیده تأثیرات عمیقی را پذیرا خواهد شد، بعد هویتی است
هویت یکی از مهم ترین مسائل جوامع می باشد
بی گمان می توان گفت که هویت از نیازهای روانی انسان و پیش نیاز هر گونه زندگی جمعی است

از سوی دیگر امروزه جنبه های گوناگون مسأله ی هویت از سوی متفکران و نظریه پردازان اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است
شرایط کنونی ارتباطات جهانی، توسعه و رشد تکنولوژی های مختلف، رویارویی مداوم فرهنگی و

سبب شده است که مسأله ی هویت در ابعاد مختلف به موضوعی کانونی در بررسی های اجتماعی تبدیل شود

از جمله مسائل اساسی شکل دهنده هویت هر انسانی، داشتن تعریفی از خود، از معنای زندگی، هدف در زندگی و

است و با نگاهی اجمالی به معارف دینی می بینیم که یکی از کارکردهای اصلی دین در زندگی این است که با دادن جهان بینی الهی، معنا و هدف نهایی زندگی را برای انسان تبیین می کند و غایت مسیر حرکت او را نشان می دهد
حال اگر معنا و غایت زندگی فرد بر اساس جهان بینی دینی شکل گرفت، دیگر ابعاد هویتی فرد ( هویت شغلی، جنسیتی و

) به عنوان واسطه های دستیابی به آن هدف و در راستای آن معنا و غایت نهایی، جهت دهی خواهدشد
وقتی فرد، جهان بینی الهی پیدا می کند و مبداء و مقصد خود را می داند و پی می برد که برای چه آفریده شده است و غایت آفرینش او چیست؛ می تواند در مورد سایر مسائل زندگی بهتر تصمیم بگیرد
بنابراین، به نظر می رسد هویت دینی در مرتبه ای بالاتر از سایر ابعاد هویت قرار دارد و می تواند در شکل گیری سایر ابعاد هویتی فرد، نقش اساسی ایفا کند

شاید بتوان گفت، هویت دینی از مهم ترین عناصر ایجادکننده ی همگنی و همبستگی اجتماعی در سطح جوامع است که طی فرایندی با ایجاد تعلق خاطر به دین و مذهب در بین افراد جامعه، نقش بسیار مهمی در ایجاد و شکل گیری هویت جمعی دارد و به عبارتی عملیات تشابه سازی و تمایزبخشی را انجام می دهد
به طور مثال دین اسلام و مذهب شیعه، به طور هم زمان ضمن ایجاد تشابه دینی در بین افراد جامعه ی ایران، آن ها را از سایر ادیان جدا می سازد
در جامعه ی ایران برخلاف سایر جوامع ( که به دنبال حاشیه ای کردن دین و برانداختن دینداران از اریکه قدرت و منزوی کردن آنان هستند )، با بهره گرفتن از نیروی مذهب در پنج قرن گذشته، حداقل سه انقلاب تمام عیار را سامان داده اند
نخستین حرکت ها در سال 880 شمسی با انقلاب صفویان برپایه ی مذهب تشیع، دومین حرکت در سال 1285 شمسی با رهبری علمای طراز اول شیعه در انقلاب مشروطه و آخرین هم در انقلاب اسلامی سال 1357 شمسی با رهبری و هدایت مرجعیت شیعی شکل گرفت
(گودرزی، 1387: 50 )

در جامعه ما با توجه به آمار ارائه شده از سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 از سوی مرکز آمار ایران به دلیل آنکه جوانان ( علی الخصوص دانشجویان ) درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند؛ این مسأله در رابطه با این قشر فرهیخته و آینده ساز کشور اهمیتی دو چندان می یابد؛ چرا که چنین قشری در هر جامعه ای به لحاظ برخورداری از توان و انرژی فراوان قادر است تأثیر تعیین کننده ای بر آینده جامعه بگذارد

مجتبی عباسی قادی در کتاب “تأثیر اینترنت بر هویت ملی”، دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان را در خصوص اثرات و تبعات ناشی از اینترنت به طور عام و تأثیرات هویتی آن به طور خاص، به سه دسته کلی تقسیم کرده است: دسته ی اول که  دیدگاه آن ها به جبرگرایی معروف است، اینترنت را ساختاری عینی و بیرونی و متصلب فرض می کنند که در چارچوب آن ذهنیت افراد شکل می گیرد و کاربران آن را در سیطره ی خود قرار می دهند و جبری را بر آن ها تحمیل می کنند
دسته ی دوم که دیدگاه آن ها به اراده گرایی معروف است، اینترنت را صرفاً به عنوان یک رشته امکانات محض در جهت تواناسازی فرد برای گردآوری انبوه اطلاعات و رشد کثرت گرایی می دانند
و بالاخره دسته ی سوم که دیدگاه آن ها به تکنورئالیسم معروف است، رویکرد بینابینی دارند؛ یعنی آن ها در عین اینکه ابعاد هستی شناختی فناوری اینترنت را نادیده نمی گیرند، اما معتقدند که  این فناوری تعیین کننده ی نهایی نخواهد بود
به بیان دیگر، آن ها در عین اینکه ظرفیت ها و توانایی های اینترنت را در نظر دارند، به آزادی عمل کاربران نیز توجه دارند

در این پژوهش نیز با توجه بیشتر به دیدگاه سوم ( تکنورئالیسم ) سعی می شود تا تأثیر شبکه های اجتماعی – با تأکید بر شبکه اجتماعی فیس بوک – را بر هویت دینی کاربران، مورد بررسی قراردهم

 

  • بیان مسأله

بیل گیتس رئیس و مؤسس آمریکایی شرکت مایکرو سافت، معتقد است تحت تأثیر فضاهای مجازی جدید که در آن تلویزیون ها و کامپیوترها به یک شبکه ی هوشمند جهانی مرتبط هستند، عناصر رفتاری انسان ها شکل خواهندگرفت و این شبکه ها ستون فقرات ساختار اجتماعی ما را تشکیل می دهند ( کاریزی؛ 1381: 329 )
فرهنگ مجاز واقعی تا حد واقعیت مجازی مورد قبول واقع می شود که استفاده ی مناسب از آن برای بالا بردن سطح دانش مان نیروی نهفته ی زیادی دارد
استفاده ی نادرست ممکن است زیان های زیادی به همراه داشته باشد ( همان:  9) خصوصاً برای نسلی که درمقایسه با نسل قبل، با محرک های فراوانی مواجه است ( عطاران؛ 1383: 198 )

اینترنت، این فن آوری جدید ، جایی بین دو سوی ( قطب ) جبرگرایی فنی و سازه ی اجتماعی قرار دارد و در انواع فعالیت های آدمی رخنه کرده است ( پاترشیا؛ 1382: 403 )
اینترنت شکل و شرایط کنش اجتماعی و تجربه انسانی را در سرتاسر جهان تعیین می کند ( کاستلز؛1380: 13 )

ایران بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار (سرشماری نفوس و مسکن سال 1385)، ایران با 25 میلیون جوان بین 14 تا 29 سال به عنوان یکی از کشورهای جوان دنیا مطرح شده است
شناخت مقوله جوانی بیش از پیش با تأثیرات تکنولوژیکی عصرجدید به ویژه با راه اندازی شبکه جهانی اینترنت آمیخته است، جوانان خود عاملان فعال و دخالت گر در محیط پیرامون خود هستند
آنان از شرایط پیرامون خود تفسیری دارند و برمبنای دریافت و تفسیر خود کنش هایشان را شکل می دهند
هیچ کس بیش از خود آن ها از معنای کنش و رمز و رموز آن ها آگاه نیست

جوانان ممکن است این سؤال را بپرسند که تکنولوژی های ارتباطاتی چه نقشی را در زندگی آنان بازی می کند؟ به ویژه اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی که جوانان را قادر به اتصال محلی، ملی و همین طور جهانی بطریق راه های ناموازی می سازد
امروز تحول و اثرات این تکنولوژی ها برکنش جوانان به ویژه جوانان دانشگاهی مسأله ی مهمی است که باید کارشناسانه بررسی و فواید و تبعات منفی آن در آینده ی دور و نزدیک مورد توجه قرار گیرد

شبکه های اجتماعی اینترنتی یا مجازی، نسل جدید از پایگاه هایی هستند که مورد توجه کاربران شبکه های اینترنت قرار گرفته اند
این شبکه ها در سال های اخیر به یکی از تأثیرگذارترین سرویس های ارائه شده در اینترنت و وب تبدیل شده اند و تحول شگرفی در نظام های اجتماعی ملل مختلف ایجاد کرده اند
این شبکه ها به گونه ای متفاوت مناسبات اجتماعی و فردی را دچار دگرگونی کرده اند به طوری که نه تنها نهادهای اجتماعی – هم از حیث کارکرد و هم از حیث ماهیت – دستخوش تغییرات شده اند، بلکه این شبکه ها بخشی از هویت دینی کاربران و کل عالم ارتباطات را نیز دستخوش تغییر و تحول کرده اند
به طوری که گروهی از نویسندگان این تحول در عالم ارتباطات را مبدأ عصر جدیدی می دانند، عصری که از آن تحت عناوین مختلفی نظیر: ” دهکده جهانی ” (مک لوهان)، ” جامعه مدنی جهانی “(دیوید هلد)، ” مدرنیته دوم ” (اولریش بک)، ” جامعه شبکه ای ” (مانوئل کاستلز)، ” جهان رها شده ”  (آنتونی گیدنز)،  ” جامعه ارتباطی ” (جیانی واتیمو) و” مدرنیته سیال ” (زیگمون بومن) یاد می کنند

از جمله اهداف ایجاد و توسعه ی شبکه های اجتماعی مجازی می توان به سامان دهی و پیوند گروه های اجتماعی مجازی بر محور مشترکات اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به اشتراک گذاردن علاقه مندی ها توسط اعضاء و گروه ها و ایجاد محتوا توسط آن ها و نیز توسعه ی مشارکت های اجتماعی و تعاملات انسان ها، اشاره کرد

هر شبکه ی اجتماعی فرهنگ ارتباطاتی خاص خود را دارد
یعنی منش و گفتار مخصوص و منحصربه فرد برای خود برگزیده است
البته می توان شبکه هایی را یافت که فرهنگ ارتباطاتی تقلیدی برای خود برگزیده اند
فرد با عضویت در هر شبکه ی اجتماعی درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می شود که شامل برخورد، تکه کلام، اصطلاحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری و

است
بدون تردید میزان تأثیرپذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود
پس هر شبکه ی اجتماعی هویت مطلوب خود را ترویج می کند
مثلاً در سایت هایی مثل فیس بوک و فرند فید و توئیتر، کاربر در کنار اینکه عضو جامعه ی بزرگ سایت مورد نظر هست، در گروه و شبکه های اجتماعی کوچک تری نیز عضو می شود
هر کدام از این گروه ها وابستگی خاص خود را دارند و به طبع فرهنگ ارتباطاتی مخصوص
پس فرد در تأثیر پذیری از فرهنگ ارتباطاتی این گروه ها بر خود لازم می بیند که هویت ارتباطاتی ( سبک و هویت کنش های کلی فرد در ارتباط با دیگران ) خود را تغییر دهد
هرچند این تغییر هویت موقت و محدود به زمان و مکان خاصی باشد
ولی بدون تردید در هویت واقعی فرد بی تأثیر نخواهدبود
به طور کلی همه ی اجزای یک شبکه ی اجتماعی که فرد با آن در تعامل است در ضمیر ناخودآگاه فرد تأثیر می گذارد
هویت ارتباطی فرد نیز چیزی نیست که به ضمیر ناخودآگاه مرتبط نباشد
نگرش های متفاوت از سوی مخاطبان، سیاستگزاران و دولتمردان به مقوله ی شبکه های اجتماعی و سعی در مسدود و محدود کردن میزان دسترسی به برخی از این شبکه ها در برخی از جوامع از یک سو  و هم چنین بروز و شکل گیری تحولات و جنبش های سیاسی و اجتماعی با چاشنی شبکه های اجتماعی از سوی دیگر؛ این سؤال اصلی را مطرح می کند که :

                    شبکه های اجتماعی چه آثار و پیامدهایی بر هویت کاربران دارند؟

انتخاب شبکه ی اجتماعی فیس بوک نیز در این پژوهش، به علت تعداد بسیار بالای کاربران آن و یکی از تأثیرگذارترین شبکه های اجتماعی مجازی در اینترنت بوده است

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        ****       asa
[email protected]
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید

***  *** ***