تیر ۱۷, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه ارشد» تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان –

پایان نامه تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان
موضوع :
تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
فهرست مندرجات
عنوان                                                                                                                شماره صفحه
 
چکیده 1
فصل اول:کلیات پژوهش 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4 اهداف پژوهش 7
1-4-1 هدف اصلی 7
1-4-2 اهداف فرعی 7
1-5 پرسش های پژوهش 7
1-6 فرضیه های پژوهش 8
1-7 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش 8
1-8 متغیر های پژوهش 9
1-9 محدودیت های پژوهش 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 10
2-1 مقدمه 11
2-2 تعریف برون سپاری 11
2-3 اهمیت برون سپاری 12
2-4 اهداف راهبردی برون سپاری 13
2-5 دلایل برون سپاری 15
2-6 انواع برون سپاری 15
2-7  روش های برون سپاری 17
2-8 مزایای برون سپاری 19
2-9 معایب برون سپاری 21
2-10 مراحل برون سپاری 22
2-11 عوامل موفقیت برون سپاری 24
2-12 فرایند برون سپاری 25
2-13 برون سپاری با رویکرد بهره وری 26
2-14 نظرات موافق و مخالف برون سپاری در کتابخانه ها 28
2-15 عملکرد و ارزیابی عملکرد 30
2-16 انواع ارزیابی عملکرد 31
2-17 مدل های ارزیابی عملکرد 32
2-18 نظام ارزیابی عملکرد 35
2-19 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 36
2-20 وظایف ادارات، بخش ها و واحدهای مرتبط با فعالیت برون سپاری در سازمان کتابخانه‌ها، 37
2-21  پیمانکاران تأمین کننده خدمات برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، 39
2-22 پیشینه های پژوهش در ایران 41
2-23 پیشینه های پژوهش خارج از کشور 44
2-24 جمع بندی از پیشینه های پژوهش 46
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 47
3-1 مقدمه 48
3-2 نوع و روش پژوهش 48
3-3 مراحل انجام پژوهش 48
3-4 جامعه آماری پژوهش 49
3-5 نمونه و روش نمونه گیری پژوهش 49
3-6 ابزار جمع آوری داده ها 49
3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش 50
3-7-1 روایی 50
3-7-2 پایایی پرسشنامه 50
3-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 52
4-1 مقدمه 53
4-2. شاخص های توصیف داده ها 53
4-2-1  توزیع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت 53
4-2-2  توزیع پاسخ دهندگان از نظر سن 54
4-2-3  توزیع پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات 54
4-2-4  توزیع پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار 55
4-2-5  توزیع پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی 55
4-2-6  شاخص های توصیف داده ها:کارایی عملکرد 56
4-2-7  شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد 56
4-2-8  شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد 57
4-2-9  شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد 57
4-3- پاسخ به پرسش ها و فرضیه های پژوهش 58
4-3-1- پاسخ به پرسش و فرضیه اول 58
4-3-2- پاسخ به پرسش و فرضیه دوم 59
4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه سوم 61
4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه چهارم 62
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 64
5-1 مقدمه 65
5-2 نتیجه گیری مبتنی بر یافته های آمار توصیفی پژوهش 65
5-2-1- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی پژوهش 65
5-2-2- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های اصلی پژوهش 65
5-3- خلاصه و نتایج آمار استنباطی متغیر های اصلی پژوهش 66
5-3-1 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه اول 66
5-3-2 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه دوم 67
5-3-3 نتایج حاصل از پرسش و  فرضیه سوم 67
5-3-4 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه چهارم 68
5-4 پیشنهادهای پژوهش 68
5-4-1 پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش 68
5-4-2 پیشنهاد
های اجرایی 69

5-4-3 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده 70
پیوست ها 71
منابع و مأخذ 72
الف. منابع فارسی 72
ب. منابع غیر فارسی 74
پرسشنامه 78
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                شماره صفحه                                                                    
 
جدول 2-1 گام های فرایند برون سپاری 26
جدول 2-2 عوامل ارزیابی عملکرد در سطح واحدها و وظایف عملکردی مطابق مدل سینک 33
جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت 53
جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سن 54
جدول 4-3 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات 54
جدول 4-4 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار 55
جدول 4-5 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی 55
جدول 4-6 شاخص های توصیف داده ها: کارایی عملکرد 56
جدول 4-7 شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد 56
جدول 4-8 شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد 57
جدول 4-9 شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد 57
جدول 4-10 آماره های توصیفی کارآیی عملکرد 58
جدول 4-11 آزمون t برای کارآیی عملکرد 59
جدول 4-12 آماره های توصیفی اثربخشی عملکرد 60
جدول 4-13 آزمون t برای اثربخشی عملکرد 60
جدول 4-14 آماره های توصیفی کیفیت عملکرد 61
جدول 4-15 آزمون t برای کیفیت عملکرد 62
جدول 4-16 آماره های توصیفی کمیت عملکرد 62
جدول 4-17 آزمون t برای کمیت عملکرد 63
 
 
فهرست نمودارها و شکل‌ها
 
عنوان                          شماره صفحه
 
نمودار 2-1. انواع برون سپاری 16
شکل 2-1. چرخه حیات برون سپاری 23
 
 
 
 
 
متن کامل:

پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی: تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی