واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

استاد راهنما

پاییز1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین  با توافق زن و شوهر وارد مفاد  ازدواج آن ها می شود
این شروط را می توان در
  رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد
این شروط در
  ذکر نشده اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می شوند
بر اساس
  اسلامی و ، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به  و  داده می شود
با امضای سند ازدواج، زن برخی از
 حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق ، داشتن ، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می دهد و حقوق مادی همچون  و  را به دست می آورد
 
معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می شود
برای مثال شوهر متعهد می شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می دهد
این گونه شروط در صورتی که مغایر با
  مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به  عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف  باشند اعتباری ندارند
وجود شروط ضمن عقد می تواند چهره ازدواج را تغییر قابل ملاحظه ای داده و نوع خاصی از ازدواج پدید آورد
برای مثال
  که در  در  حاشیه  رایج شده با شروط ضمن عقدی مانند صرف نظر کردن زن از حق نفقه و  در هنگام چندهمسری اختیار زن در تعیین محل سکونت خود، پرداخت اجارهٔ منزل زن توسط شوهر و عدم ثبت رسمی ازدواج از ازدواج عادی متمایز می شود

 

واژگان کلیدی:شرط،عقد،نکاح،حقوق

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول-کلیات تحقیق 1

1-مقدمه 2

2-بیان مساله 4

3-سوابق تحقیق 7

4-سوالات تحقیق 12

5-فرضیات تحقیق 12

6-اهداف تحقیق 13

7–روش تحقیق 13

8-موانع و مشکلات تحقیق 14

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق 15

مبحث اول-تعریف عقد و تواق 16

گفتار اول- عقد در لغت 16

گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن 16

مبحث دوم-مفهوم نکاح 20

گفتار اول-مفهوم لغوی نکاح 20

گفتار دوم-معنای اصطلاحی نکاح 21

گفتار سوم-مفهوم حقوقی نکاح 22

گفتار چهارم-مفهوم فقهی نکاح 23

مبحث سوم-اقسام نکاح 24

گفتار اول-نکاح دائم 24

گفتار دوم-نکاح منقطع 25

مبحث چهارم-مفهوم شرط 27

مبحث پنجم- ارتباط شرط با عقد 28

گفتار اول-اقسام شرط از حیث ارتباط با عقد 28

گفتار دوم- اقسام شروط ضمن عقد 30

مبحث ششم- جایگاه شرط در عقد از نظر فقه 32

مبحث هفتم- شرایط صحت شروط ضمن عقد در فقه و حقوق 33

مبحث هشتم- آثار شروط باطل 37

مبحث نهم- خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح 38

مبحث دهم-ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نکاح 42

مبحث یازدهم- مفهوم رویه قضایی 43

فصل سوم-تحلیل شروط ضمن عقد نکاح 48

مبحث اول- اهمیت شروط در ازدواج 49

مبحث دوم-شروط ضمن عقد در قانون مدنی 50

مطلب دیگر :
پایان نامه دیدگاههای حقوقی،فقه امامیه واهل سنت در نکاح دختر باکره مقدمه

مبحث سوم-گستره شروط ضمن عقد نکاح صحیح 56

مبحث چهارم-ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن‏ عقد 60

مبحث پنجم-خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح 63

مبحث ششم-مصادیق شروط ضمن عقد نکاح 67

فصل چهارم-رویه قضایی و شروط باطل ضمن عقد نکاح 71

مبحث اول-اقسام شروط نامشروع و باطل ضمن عقد نکاح 72

گفتار اول-شرط خیار فسخ 76

گفتار دوم-شرط عدم تزویج 78

گفتار سوم-شرط عدم انجام وظائف زوجیت از سوی  زن 81

گفتار سوم-شرط اینکه اگر شوهر تا مدت معینی مهریه همسرش را ندهد، عقد باطل باشد: 83

گفتار چهارم- شرط مطلقه شدن زن قبلی 83

گفتار پنجم-شرط عدم معاشرت  و همخوابگی با زن قبلی 84

گفتار ششم- شرط آزادی عمل و معاشرت 85

گفتار هفتم-شرط اینکه حق طلاق دراختیار زن باشد: 86

گفتار هشتم-شرط اینکه ریاست خانواده بر عهده زن باشد 87

گفتار دهم-شرط طلاق 90

گفتار یازدهم-شرط عدم حق ولایت و حضانت مرد بر اطفال 90

گفتار دوازدهم-شرط عدم انفاق زوجه 91

مبحث دوم-نمونه ای از پرونده مربوط به شرط ضمن عقد نکاح 93

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادها 104

نتیجه گیری 105

پیشنهادها 112

 

 

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

 

1-مقدمه

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج، شروطی به عنوان «شرط ضمن العقد» پیش بینی شد که سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی کامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند
البته زوجین می توانند طبق ماده 1119 قانون مدنی ایران علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام آور کنند
در قانون مدنی، شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و

اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخی مردان از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، بنابراین طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می توانند با بهره گرفتن از شروط ضمن العقد تا حدودی محرومیت های قانونی خود را جبران کنند که این راه حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است طرفین عقد می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد
آنچه در ماده ذکر شده، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می توانند “هر شرط” دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین
توضیح این نکته ضروری است که شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است که با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد
بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشکیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یکدیگر است، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد
شرط موافق مقتضای عقد شرطی است که با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می توان آن را جایگزین قانون کرد
شروط ضمن عقد راه حلی است برای جبران مشکلاتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک خانوادگی بروز کند
آشنایی با این راه حل به زنان اجازه می دهد تا زمانی که قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران کمبودهای حقوقی خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع کنند
بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می شود، شروطی به عنوان «شرط ضمن العقد» پیش بینی شده و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا هر شرطی که مورد قبول آنها است، امضا کنند
باید افزود که زوجین می توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد، به آن اضافه کنند، از جمله زن می تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن یا ادامه تحصیل و اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد

مطلب دیگر :
سایت مقالات فارسی - مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۷

 

2-بیان مساله

شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح شروطی که در قباله های ازدواج مندرج بوده، به قرار زیر است:الف) شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می سازد
شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند
با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می سازد
ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند
یا توجه به اینکه این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود:زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود
تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است
د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: زوج متعهد می شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل کند
بر این اساس، زوج  ضمن عقد ازدواج متعهد می شود که هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند
هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد
تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود
و) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند
بر این اساس، ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می دهد تا در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند که این موارد عبارتند از:الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد
ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند
ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره انگیز باشد
د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد
(منظور جنون ادواری است
هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند(و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد
در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد
ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند
ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند
ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد
تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است
ی ـ در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود
ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود
هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند

مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از انواع شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران داشته باشیم

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 131

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :               asa
goharii@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید