دانلود پایان نامه بررسی پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص- های کیفی در شرکت سایپاپرس

وضعیت سازمان[۱]
سازمان می بایست جهت پیاده سازی استاندارد شرایط،دامنه کاری و وضعیت خود را معین نماید.با تعیین وضعیت،سازمان می داند که از چه خط مشی باید پیروی کرده و در این صورت اثرگذاری سازمان بر ذینفعان داخلی (منابع انسانی) و ذینفعان خارجی (جامعه،مشتریان و ..) تبیین می شود.پس از تبیین وضعیت سازمان فرایندهای موثر کاری نیز توسط مدیریت ارشد ابلاغ خواهد شد.
۱-۸-۱۱-۱-۴- دیدگاه مدیریت (تعهد مدیریت)[۲]
یکی از الزامات اساسی در استاندارد این است که دیدگاه و طرز تفکر مدیریت ارشد سازمان درخصوص پیشبرد و پیاده سازی مبانی استاندارد در سازمان معین شود.به عبارت دیگر می توان این مفهوم را به تعهد مدیریت تعبیر نمود.مدیریت ارشد باید پایبندی و تعهد خود را به اجرای سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر آن اثبات نماید.اجرای سیستم مدیریت کیفیت چیزی جز عمل به مفاهیم بنیادین این سیستم،اجرای فرایندها و خط مشی مصوب سازمان و بازنگری الزامات و قوانین نمی باشد.
۱-۸-۱۱-۱-۵- مستندسازی[۳]
ایجاد مدارک،سوابق و مستندات باتوجه به فاکتور های مختلف از جمله اندازه سازمان و نوع فعالیت آن بعنوان یک الزام می بایست در سازمان انجام شود.مستندسازی برای کلیه فرایندهای کاری لازم بوده و در ضمن باید بگونه ای تدوین شوند که منجر به تسهیل در فرایندهای سازمان گشته و نیز با فرایندهای مصوب تطابق داشته بگونه ای که بتوان بعنوان خروجی در گزارشات مختلف استفاده نمود.
۱-۸-۱۱-۱-۶- یکپارچگی[۴]
گستردگی اطلاعات در درون سازمان لاجرم منجر به پراکندگی آنها و بروز دوباره کاری در ایجاد اطلاعات مشابه و یا اطلاعات ناصحیح می شود.ایجاد و رعایت یکپارچگی از اصول اساسی استاندارد می باشد.یک نظام یکپارچه باید در تمامی ارکان سیستم مدیریت کیفیت بگونه ای اجرا شود که کلیه
[۱] Status of Organization
[۲] Managing Aspect
[۳] Documentation
[۴] Integration
 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پاسخی بگذارید