دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M
A
)

رشته پژوهش علوم اجتماعی

 

عنوان:

تحلیل محتوی اسامی سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

 

 

استاد راهنما:

دکتر اقباله عزیزخانی

 

استاد مشاور:

دکتر محبوبه بابایی

  

پاییز 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده 1

 

فصل اول: مقدمات و کلیات

1ـ1ـ مقدمه 3

1ـ2ـ بیان مسأله 4

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش

6

1ـ4ـ اهداف پژوهش

8

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی
8

1ـ4ـ2ـ اهداف اختصاصی (فرعی) 8

1ـ5ـ محدوده پژوهش

9

1ـ5 ـ1ـ محدوده موضوعی
9

1ـ5ـ2ـ محدوده مکانی
9

1ـ5ـ3ـ محدوده زمانی

9

1ـ6ـ تعریف مفاهیم و اصطلاحات

9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

2ـ1ـ مقدمه 13

2ـ2ـ مبانی نظری پژوهش

14

2ـ2ـ1ـ دیدگاه دگرگونی فرهنگی وبر
14

2ـ2ـ2ـ نظریه دگرگونی اجتماعی مارکس

16

2ـ2ـ3ـ نظریه نظام اجتماعی پارسنز
17

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

2ـ2ـ4ـ دیدگاه تغییرات اجتماعی گیدنز
18

2ـ2ـ5ـ نظریه تحول ارزشی اینگلهارت

21

2ـ2ـ6 ـ نظریه تطور فرهنگی مید 23

2ـ2ـ7ـ نظریه ساختاری ـ تاریخی مانهایم 25

2ـ2ـ8ـ دیدگاه تغییرات اجتماعی روشه 27

2ـ2ـ9ـ نظریه همگرایی کلارک کر
29

2ـ3ـ پیشینه پژوهش

30

2ـ3ـ1ـ پژوهش های خارجی
30

2ـ3ـ2ـ پژوهش های داخلی
32

2ـ4ـ چهارچوب نظری پژوهش

35

2ـ5ـ سؤالات پژوهش

36

 

فصل سوم: روش پژوهش

3ـ1ـ مقدمه 38

3ـ2ـ روش تحقیق
39

3ـ3ـ طرح پژوهش

41

3ـ4ـ جمعیت آماری
41

3ـ5ـ تکنیک گردآوری داده ها 42

3ـ6 ـ روایی و پایایی
42

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل چهارم: تحلیل داده ها

4ـ1ـ مقدمه 44

4ـ2ـ توصیف داده ها 45

4ـ3ـ تحلیل داده ها 53

 

فصل پنجم: نتایج پژوهش

5ـ1ـ مقدمه 62

5ـ2ـ بحث و نتیجه گیری
64

5ـ3ـ پیشنهادات تحقیق
67

5ـ4ـ محدودیت های تحقیق
68

فهرست منابع و مآخذ 69

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول شماره (4ـ1): طبقه بندی شده درصد فراوانی اسامی متولدین سه دهه 60، 70 و80 در شهرستان خلخال  45

جدول شماره (4ـ2): طبقه بندی شده فراوانی اسامی متولدین دهه 60 ـ70 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 47

جدول شماره (4ـ3): طبقه بندی شده فراوانی اسامی متولدین دهه 70ـ80 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 49

جدول شماره (4ـ4): طبقه بندی شده فراوانی اسامی متولدین دهه 80 ـ90 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 51

جدول شماره (4ـ5): فراوانی اسامی متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک جنسیت   53

جدول شماره (4ـ6) 55

جدول شماره (4ـ7): فراوانی اسامی متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک روستایی ـ شهری  56

مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد : بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان

جدول شماره (4ـ8) 57

جدول شماره (4ـ9): فراوانی اسامی متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک ترکیبی ـ غیرترکیبی  58

جدول شماره (4ـ10): فراوانی اسامی متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال با توجه به روحیه فردگرایی ـ جمع گرایی  60

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار شماره (4ـ1): طبقه بندی شده درصد فراوانی اسامی متولدین سه دهه 60، 70 و80 در شهرستان خلخال  46

نمودار شماره (4ـ2): طبقه بندی شده فراوانی اسامی متولدین دهه 60 ـ70 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 48

نمودار شماره (4ـ3): طبقه بندی شده فراوانی اسامی متولدین دهه 70ـ80 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 50

نمودار شماره (4ـ4): طبقه بندی شده فراوانی اسامی متولدین دهه 80 ـ90 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 52

نمودار شماره (4ـ5): فراوانی اسامی متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک جنسیت   54

نمودار شماره (4ـ6) 55

نمودار شماره (4ـ7): فراوانی اسامی متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک روستایی ـ شهری  56

نمودار شماره (4ـ8) 57

نمودار شماره (4ـ9): فراوانی اسامی متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال با توجه به روحیه فردگرایی ـ جمع گرایی  59

نمودار شماره (4ـ10): فراوانی اسامی متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک ترکیبی ـ غیرترکیبی  61

 


چکیده

در این پژوهش روند تحولات نام گذاری افراد از دهه 70 تا 90 بررسی شده است
روند نام گذاری در دهه های اخیر دستخوش تغییرات گسترده ای شده است، این تغییر و تحولات می تواند نشان دهنده فرایند تغییرات اجتماعی و فرهنگی در نظام اجتماعی باشد
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است و روش آن، روش تحلیل محتواست
با بررسی تأثیر دوره های تاریخی، جنسیت، منطقه محل سکونت، گرایش به ترکیبی شدن نام ها و روحیه فردگرایی ـ جمع گرایی در میزان تحول ارزش های نام گذاری در طی سه دهه اخیر به بررسی نام ها پرداخته شد و نتایج زیر به دست آمد: بر مردان بیش از زنان اسامی اسلامی نهاده می شد، در دوره انقلاب افراد بیشتر نام های اسلامی داشته ولی در دوره بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی بر میزان نام های غربی افزوده شده است، در مناطق روستانشین بیشتر اسامی اسلامی ـ سنتی گذاشته می شد، در حالی که در مناطق شهرنشین بیشتر از نام های مدرن بر روی فرزندانشان می گذاشتند، با گذر دوره های تاریخی افراد بیشتر نام های ترکبیی برای نام گذاری فرزندان خود انتخاب می کردند، نام های افراد در دوره های گذشته بیشتر تکراری و نام های بزرگان خانواده بوده و نشان از روحیه جمع گرایانه داشت ولی امروزه بشتر از نام های جدید استفاده می شود که نشان از روحیه فردگرایی شهروندان دارد

واژگان کلیدی: تحول نام گذاری، ارزش های فرهنگی، دوره های تاریخی، روحیه فردگرایی ـ جمع گرایی

 

فصل اول

مقدمات و کلیات

 

ـ مقدمه

ـ بیان مسأله

ـ اهداف پژوهش

ـ ضرورت و اهمیت پژوهش

ـ محدوده پژوهش

 

1ـ1ـ مقدمه

تغییر و تحول همواره در طول تاریخ با زندگی اجتماعی عجین بوده است و از دیر باز نظرات متفکران اجتماعی مختلف را به خود جلب کرده است
بررسی دگرگونی های ارزشی در جامعه یکی از عناصر کلیدی در نظام فرهنگی هر جامعه به حساب می آید که شناخت آن ها نقش بسیار مهمی در شناسایی تحولات فرهنگی دارد
چرا که تحولات ترجیحات و سوگیری های ارزشی را که مشخص کننده ی نسخه های کنشی افراد می باشد، معین می کند و از طرف دیگر بر اساس تحولات ارزشی می توان از جریان تحولات آینده در جامعه سخن گفت

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه : علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی

شروع تغییر و تحولات فرهنگی در طی دهه های اخیر در ایران نشان از تحول اساسی در ساختار نظام ارزشی می دهد که این امر خود متأثر از گسترش موج وسیع صنعتی شدن و مدرن شدن، جوامع سنتی را دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای در زمینه های مختلف مسائل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کرده است که بسیاری از این تحولات متأثر از جایگزینی و گزینش های متفاوت نسل هایی اند که از پس هم می آیند و به نوبه خود این تفاوت ها و تمایزات در بین باورها و نگرش های افراد موجب تحولات اساسی در جامعه شده است
یکی از این تغییر و تحولات را می توان در تحول نام های افراد مشاهده کرد
به طور دقیق معلوم نیست که انسان ها در چه دوره ای از تاریخ برای نخستین بار روی افراد نام گذاری کردند، اما مسلم است که نام گذاری دارای تاریخچه طولانی است
یکی از دغدغه های اصلی والدین پس از تولد فرزندشان، انتخاب نام است
ولی این مسأله تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است
امروزه والدین اسامی جدیدی برای فرزندان خود انتخاب می کنند و تمایل دارند تا بیشتر از اسامی غربی، بازیگران و هنرپیشه های معروف در نام گذاری فرزندانشان استفاده نمایند
در گذشته به هنگام تولد نوزاد، مطابق ماه های سال نامی برای کودک انتخاب می شد اما امروزه دیگر کمتر کسی با این دلایل اقدام به نام گذاری فرزند می کند
امروز ثابت شده است که نام هر فرد به سبب تکرار فراوان در طول عمر شخص، تأثیر بارزی روی شخصیت وی باقی می گذارد و این یعنی اثرات منفی بی توجهی و سهل انگاری والدین در نام گذاری فرزندان، در نهایت متوجه فرزند و به تبع آن، والدین خواهد شد
با بررسی روند تغییر و تحول نام های افراد می توان فرایند تغییرات اجتماعی و فرهنگی در نظام اجتماعی را شناسایی کرد

در این پژوهش به تحلیل محتوی اسامی سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال پرداخته می شود
بدین ترتیب که ابتدا به بررسی کلیات پژوهش شامل بیان مسأله، اهداف پژوهش، اهمیت موضوع و قلمرو پژوهش، سپس در فصل دوم به بررسی پیشینه و ادبیات پژوهش، مدل تحلیل، فرضیات پژوهش، متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش و تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش پرداخته می شود
فصل سوم به مباحث روش شناختی و فنی پژوهش می پردازد
در این فصل به بیان روش پژوهش، طرح تحقیق، مباحث مرتبط با نمونه گیری، اعتبار و پایایی و

اشاره شده است
فصل چهارم از چند بخش تشکیل شده است
توصیف و توزیع پاسخگویان، توصیف متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
و نهایتاً در فصل پایانی، به بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش پرداخته می شود

 

1ـ2ـ بیان مساله

تغییر و تحول لازمه زندگی است و به همان ترتیب که انسان ها با گذشت زمان تغییر می کنند، روابط اجتماعی هم تحت تأثیر شرایط گوناگون، به طور دائم دستخوش تغییر و تحول می شود
در دهه های اخیر جامعه ما به دلیل گسترش روزافزون صنایع، به رشد قابل توجهی در حیطه اقتصادی دست یافته است که این امر باعث بروز تغییراتی در ارزش ها و شیوه های زندگی مردم شده است
دگرگونی و تغییر در عرصه های فرهنگی تدریجی و آرام صورت می گیرد و این دگرگونی ها بازتاب تجربه نسل ها و انتقال آن به نسل های بعد است
در دهه های اخیر با شاخص هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی، باسوادی، جوانی جمعیت، گسترش وسائل ارتباط جمعی، مهاجرت گسترده به شهرها و همچنین رشد طبقات متوسط فرهنگی و اقتصادی مواجه بوده ایم (آبراهامیان، 1378: 534؛ ربیعی، 1380: 132)

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی

با توجه به وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و استقرار نظام جدید و همچنین شروع جنگ  بعد از گذشت سال های کوتاه از انقلاب و ایجاد زمینه های دشوار اجتماعی ـ اقتصادی ارزش هایی چون دین، عدالت، استقلال و ایثار مطرح شده و نهادهای مختلف اجتماعی سعی کردند تا در این قضایای جدید افراد را به گونه ای پرورش دهند که به این ارزش ها وفادار بوده و تفکر و الگوی زندگی خود را مطابق ارزش های انقلاب سازماندهی کنند
از این رو پایبندی به ارزش ها و هنجارهای سنتی در میان نسل های گذشته کاملاً به چشم می خورد؛ در صورتی که در میان نسل های جوان تر، ارزش ها و گرایش های جدیدی نفوذ می کند که خود نتیجه جها ن بینی های متفاوت آن ها است
به عبارت دیگر جهان بینی افراد با توجه به تجارب کلی آن ها در زندگی خودشان شکل می گیرد که گاه با تجارب نسل های قبل تفاوت هایی دارد
از آنجا که دگرگونی فرهنگی در میان نسل ها و گروه های جوان تر زودتر شکل می گیرد، لذا ما بیشتر شاهد تفاوت هایی در میان نسل ها هستیم (نجاتی حسینی و دیگری، 1388: 142)

امروزه هر چند نسل جدید جامعه ایران، تجربه نسل قبل را در اختیار دارد ولی به تغییر قالب ها و ساختارها اقدام نموده است که این تغیرات نهایتاً به تغییر در روش و سبک زندگی می انجامد
روند تغییر و تحول نام های افراد یکی از مواردی است که می تواند تجلی فرایند این تغییرات در نظام اجتماعی باشد
در واقع نام گذاری مانند هر عمل دیگری از ارزش ها و انگیزه های روانی تأثیر پذیرفته و در زمینه اجتماعی و فرهنگی معینی انجام می شود
از این رو می توان از نام گذاری به مثابه یک نهاد، یک عمل فرهنگی و به تبع آن عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر به آن یاد نمود (رجب زاده، 1378: 1)
بررسی تحول نامگذاری در طی نسل های مختلف، تفاوت نام های انتخاب شده در میان طبقات اجتماعی و در میان دو جنس مذکر و مؤنث، می تواند ما را در شناخت و مقایسه ارزش های نسل ها یاری دهد
در این پژوهش نگارنده قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا نام گذاری افراد با توجه به دوره های مختلف تاریخی متفاوت است؟

تعداد صفحه : 86

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        *       asa
goharii@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید