دانلود پایان نامه درباره زیبایی شناختی

قراردادی :
توضیح دادن قواعد نقطه گذاری مورد استفاده در نوشته های گوناگون.

بیان قواعد و قوانین آداب معاشرت در فرهنگهای مختلف.
22/1- دانش روالها و توال ها :‌
توضیح دادن تأثیرات صنعتی شدن یک جامعه بر روابط فرهنگی و روابط بین‌المللی آن جامعه.
بیان تأثیر مشترک عوامل ارثی و محیطی بر رشد فرد.

23/1- دانش طبقه بندی ها و طبقات :
گفتن نقش وهدف رشته های گوناگون علمی.
بیان اشکال مختلف مالکیت بازرگانی.
24/1- دانش ملاکها :
بیان ملاکهای مورد استفاده در تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی.
بیان ملاکهای طبقه بندی علوم و هنرهای مختلف.
25/1- دانش روشها یا روش شناسی :
نام بردن روش های مناسب بررسی مسائل علوم اجتماعی.
بیان روش های مورد استفاده دانشمندان برای پاسخ دادن به سئوالهایی که در باره جهان طرح می‌شوند.
30/1- دانش‌آموز کلی و مسائل انتزاعی یک رشته
31/1- دانش اصل ها و تعمیم ها :
بیان اصول مهم یادگیری مورد استفاده در آموزش کلاسی.
بیان قوانین زیست شناسی مربوط به تولید مثل و وراثت.
32/1- دانش نظریه ها و شناختها :
بیان اصول و نظریه های درس شیمی.
توضیح دادن نظریه های مه مربوط به فرهنگهای مختلف.
تواناییها و مهارتهای ذهنی :‌

هدفهای مربوط به توانائیها و مهارتهای ذهنی بر فرآیندهای ذهنی سازمان دهی و تجدید سازمان مطالب آموخته شده که برای منظوری معین لازمد، تاکید می‌کنند. این هدفها درک و فهم مطالب، قابلیت استفاده از آنها در موقعیتهای تازه، تجزیه و تحلیل، ‌ابداع و ایجاد آثار تازه، و داوری و قضاوت را شامل می‌شوند. فعالیتها و مهارتهای ذهنی از پنج طبقه به شرح زیر تشکیل یافته اند :‌
../2- فهمیدن یا فراگیری :
فهمیدن یعنی درک مطالب که فرد از آن طریق در می‌یابد که هدف اصلی مطالب مورد نظر چیست، ‌بدون اینکه نیاز داشته باشد که آن مطلب را با مطالب دیگر ربط دهد یا موارد استفاده کامل آن را بداند. خرده طبقه های طبقه فهمیدن به قرار زیرند :
10/2- ترجمه : انتقال معنی از شکلی از گفتار به شکلی دیگر.
توانایی برگرداندن یک مطلب مفصل به شکلی خلاصه و انتزاعی.
توانایی بیان یک مطلب انتزاعی، ‌مانند یک اصل یا قانون از طریق ارائه چند مورد یا مثال عینی.
20/2- تفسیر : تبیین یا توضیح مطالب.
توانایی توضیح وتفسیر داده های اجتماعی.
توانایی تمیز دادن بین نتایج منطقی، غیر منطقی و تناقض حاصل از انواع مختلف مواد خواندنی.
30/2- برون یابی ( استخراج ) : بسط اطلاعات به ورای داده های معین.
– توانایی برآورد یا پیش بینی پیامدهای اقدامات مختلف.
– توانایی پیش بینی ادامه روندها.
00/3- کاربستن :‌ استفاده از مطالب انتزاعی ( اندیشه های کلی، قواعد اجرایی، روش های کلی ) در موقعیتهای عینی.
توانایی استفاده از قوانین مثلثات در موقعیتهای عملی.
توانایی کاربرد اصول روانشناسی در شناسائی ویژگیهای یک موقعیت اجتماعی جدید.
00/4- تحلیل یا تجزیه : ‌شکستن یک مطلب یا موضوع به اجزاء یا عناصر تشکیل دهنده آن، ‌به گونه ای که سلسله مراتب نسبی اندیشه ها به صورتی روشن نشانداده شود و روابط میان اندیشه های بیان شده مشخص گردند. خرده طبقه بندی های این طبقه به شرح زیرند :
10/4- تحلیل عناصر :‌
توانایی تشخیص واقعیتها از فرضیه ها.
توانایی تشخیص فرضهای بیان نشده در یک مطلب خواندنی.
20/4- تحلیل روابط :‌
توانایی تمیز دادن بین روابط علت و معلول از سایر روابط.
توانایی تشخیص روابط میان اندیش های یک مطلب.
30/4- تحلیل روابط سازمانی :‌
توانایی تشخیص نقطه نظرها یا تعصبات نویسنده در یک واقعه تاریخی.
توانایی تشخیص فنون مورد استفاده در مطالب ترغیبی، مانند تبلیغات، ‌پروپاگاند، و جز اینها.
00/5- ترکیب :
‌پهلوی هم گذاشتن عناصر و اجزاء برای ایجاد یک کل یکپارچه و تولید طرح یا ساختی که قبلاٌ بدین شکل وجود نداشته است. ترکیب همان فعالیت ذهنی است که به آفرینندگی یا خلاقیت معروف است. ترکیب از خرده طبقه هایی به شرح زیر تشکیل یافته است :
100/5- تولید یک اثر بی همتا :
توانایی نوشتن یک داستان، مقاله، یا شعر ابتکاری.
توانایی بیان تجارب شخصی به طور موثر.
20/5- تولید یک نقشه یا یک مجموعه اقدامات پیشنهادی :
توانایی پیشنهاد دادن راه های آزمودن فرضیه ها.
توانایی طرح‌ریزی یک طرح آموزشی برای تدریس در یک موقعیت ویژه.
30/5- استنتاج مجموعه ای از روابط انتزاعی :
توانایی تدوین یک نظریه یادگیری قابل استفاده در آموزش کلاسی.
توانایی انجام اکتشافات ریاضی و تدوین اصول و قوانین ریاضی.
00/6- ارزشیابی :‌ داوری در باره ارزش مطالب موضوعات برای مقاصد معین. طبقه ارزشیابی از دو خرده طبقه زیر تشکیل یافته است :
10/6- داوری بر اساس شواهد درونی :
توانایی کاربرد ملاکهای داده شده ( بر حسب معیارهای درونی ) برای قضاوت در باره یک اثر.
توانایی نشان دادن اشتباهات منطقی یک بحث.
20/6- داوری بر اساس ملاکهای بیرونی :
توانایی مقایسه و ارزیابی نظریه ها، ‌تعمیم ها، و واقعیتها در باره فرهنگهای خاص.
توانایی تشخیص و ارزیابی ارزشهای ملحوظ در اقدامات مختلف.
طبقه بندی دارای ویژگیهایی به شرح زیر است که هنگام استفاده از آن باید مورد توجه قرار گیرد :‌
این طبقه بندی به صورت یک سلسله مراتب از ساده به پیچیده تهیه شده به گونه ای که هر یک از طبقه ها بر طبقه های قبلی استوار است و شامل عناصری از آن طبقات است.
هنگام استفاده از این طبقه بندی برای تعیین سطوح مختلف هدفهای آموزشی، باید هر هدف را در بالاترین طبقه قرار داد. زیرا مواردی که از طبقات پائین تر درهدف گنجانده شده اند گامهای مقدماتی هستند که برای رسیدن به هدف مورد نظر لازمند.
هنگام تعیین سطح هدفها و سئوالهای امتحانی بر اساس این طبقه بندی، تجارب قبلی و آموخته های پیشین یادگیرنده را باید در نظر گرفت. مثلاٌ‌امکان دارد یک سئوال ریاضی را در طبقه « ترکیب » قرار داد، ‌اگر آن سئوال از نظر تجارب یادگیرنده به یک راه حل یا فورمول تازه بینجامد. اما اگر یافتن جاب آن تنها به یادآوری مطالب یادگرفته شده قبلی نیاز داشته باشد، سئوال در طبقه دانش یا معلومات قرار میگیرد. به عنوان نمونه، ‌برای دانش‌آموزیکه اطلاعات مربوط به بیماری مالاریا را خوانده است، این سئوال :‌« علت بیماری مالاریا چیست ؟ » یک سئوال حافظه ای است که در طبقه دانش قرار میگیرد، در حالی که برای دکتر ویلیام گرگاس، پیش از کشف رابطه بین پشه مالاریا و بیماری مالاریا، این سئوال یک سئوال ترکیبی بوده است.
14-2- حوزه عاطفی :
هدفهای حوزه عاطفی به احساس، ‌انگیزش، ‌نگرش، قدردانی، ارزش گذاری، ‌و از این قبیل مربوط می‌شوند. برای مثال، ‌وقتی معلمی از این بابت نگران است که یکی از دانش‌آموزان او علاقه ای به درس حساب نشان نمی‌دهد، نگرانی او در رابطه با مشکل دانش‌آموز به حوزه عاطفی مربوط می‌شود. طبقه بندی هدفهای حوزه عاطفی به وسیله کراتول و همکاران ( 1964 ) تهیه شده است. این طبقه بندی از پنج طبقه به شرح زیر تشکیل یافته است :
0/1- دریافت کردن ( توجه کردن ) تأکید این طبقه برآن است که یادگیرنده باید مایل به پذیرفتن یا توجه کردن به پدیده ها یا محرکهای یادگیری باشد. برای آنکه یادگیرنده بتواند آنچه را که معلم میخواهد آموزش دهد یاد بگیرد باید ابتدا به آن توجه کند. این طبقه به سه خرده طبقه زیر تقسیم شده است :
1/1- آگاهی :
آگاهی یافتن از عوامل زیبایی شناختی در لباس، مبلمان، ساختمان، طرح شهرها، هنر و غیره.
کسب آگاهی از رنگ، ‌شکل، ‌ترتیب، طرح، اشیاء و ساختمانهای اطراف.
2/1- میل به پذیرش :
توجه دقیق به صحبت دیگران – در مکالمات مستقیم و در مکالمات تلفنی.
درک و تحلیل الگوهای فرهنگی ( مذهبی، اجتماعی، ‌اقتصادی، ملی و غیره ) متعلق به دیگران.
3/1- توجه انتخابی :
گوش دادن به یک قطعه موسیقی با توجه به جنبه های مختلف آن و شناسایی میزان تأثیر هر یک از آلات موسیقی مورد استفاده در کل قطعه موسیقی.
حساس شدن نسبت به ارزشهای انسانی و قضاوتهای مربوط به زندگی آن گونه که در ادبیات ثبت شده است.
0/2- پاسخ دادن : ‌این طبقه پاسخ هایی را شامل می‌شود که از توجه کردن فراتر می‌روند. در این مرحله یادگیرنده، علاوه بر توجه کردن به پدیده ها یا محرکها، ‌نسبت به آنچه که می‌بیند یا می‌شنود فعالیت می‌کند، یعنی به آن پاسخ می‌دهد. خرده طبقه های این طبقه عبارتند از :
1/2- رضایت به پاسخدهی :
تمایل به پذیرفتن مقررات بهداشت.
اطاعت کردن از مقررات زمین بازی.
2/2- میل به پاسخدهی :‌
آشنا ساختن خود با مسائل مهم جاری مربوط به امور بین المللی، ‌سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی از طریق خواندن و بحث اختیاری در باره آنها.
پذیرش مسئولیت در باره سلامت خود و محافظت از سلامت در باره آنها.
پذیرش مسئولیت در باره سلامت خود و محافظت از سلامت دیگران.
3/2- خرسندی در پاسخدهی :
کسب لذت از مطالعه به عنوان تفریح.
کسب لذت از صحبت کردن با افراد مختلف.
0/3- ارزش گذاری : در این مرحله یادگیرنده احساس می‌کند که چیزی چون درس فیزیک، شیمی، ریاضی و غیره دارای ارزش است. در این سطح از طبقه بندی، ‌یادگیرنده چیزی را بر چیزی دیگر ترجیح می‌دهد، و حتی ممکن است نسبت به آن نوعی تعهد احساس نماید. در این رابطه یادگیرنده رفتار مورد نظر را در موقعیتهای مختلف با چنان ثباتی از خود بروز می‌دهد که میتوان پذیرفت او نوعی ارزش را برگزیده است. این طبقه از سه خرده طبقه به شرح زیر تشکیل یافته است :‌
1/3- پذیرش یک ارزش :

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شوق مستمر در کسب توانایی صحبت کردن و نوشتن به طور موثر.
افزایش حس نوع دوستی و همرنگی با انسانهای دارای ملیتهای مختلف.
2/3- ترجیح دادن یک ارزش :
پذیرش مسئولیت بر ای جذب اعضاء گوشه گیر گروه به گفتگو.
آزمایش عمدی نقطه نظرهای گوناگون در مسائل مورد بحث به منظور کسب نوعی عقیده در باره آنها.
3/3- تعهد :
هواداری از عقاید و آرمانهایی که اساس دموکراسی را تشکیل می‌دهند.
ایمان به نیروی استدلال و روش های آزمایشی و مباحثه.
0/4- سازمان دادن ارزشها : معنی این طبقه آن است که یادگیرنده مجموعه ای از ارزشها را معین می‌سازد. این طبقه به دو خرده طبقه با نامهای زیر تقسیم شده است :‌
4/1- درک مفهوم یک ارزش :
کوشش در جهت تشخیص ویژگیهای یک موضوع هنری مورد تحسین.
کسب قضاوت در باره مسئولیت جامعه برای حفظ منابع انسانی و مادی.
2/4- سازمان دادن یک نظام ارزشی:
ارزیابی سیاستها و اقدامات اجتماعی مختلف با توجه به معیارهای رفاه اجتماعی نه با توجه به منافع گروه های اختصاصی.
برنامه‌ریزی برای تنظیم کردن زمان استراحت با فعالیتها.
0/5- تشخیص به وسیله یک ارزش یا مجموعه ای از ارزشها : در این مرحله یادگیرنده طبق ارزشهای خود، به نحوی رفتار میکند که رفتار او نشان دهنده شخصیت، جهان بینی، ‌و فلسفه مختص به اوست. این طبقه دارای دو خرده طبقه با نامهای زیر است :
1/5- آمادگی کلی :‌
آمادگی برای پذیرش قضاوتها و تغییر دادن رفتار بنابر تجارب به دست آمده.
قضاوت در باره مسائل بر حسب موقعیتها، مقاصد، ‌و پیامدها نه بر حسب تصورات ثابت و جزمی‌یا اندیشه های احساسی شخصی.
2/5- تشخص :‌
کسب مجموعه ای از رفتار و اعمال برای تنظیم زندگی شخصی و اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی متناسب با آرمانهای دموکراتیک.
کسب یک فلسفه پایدار برای زندگی.

15-2- حوزه روانی – حرکتی :
هدفهای حوزه روانی – حرکتی به حرکات و اعمال ماهرانه بدنی چون نوشتن، تایپ کردن، نواختن آلات موسیقی، ‌ورزش کردن، و انجام دادن مشاغل و حرفه های گوناگونی که با فعالیت بدنی و روانی هر دو سروکار دارند گفته می‌شود. در آثار رواشناسی و آموزش و پرورش از مهارتهای روانی – حرکتی بیشتر با اصطلاح مهارتهای « حرکتی » یاد شده است.
متخصصان آموزش و اندازه گیری و ارزشیابی که طبقه های سه گانه حوزه شناختی، ‌روانی – حرکتی، و عاطفی را تهیه کرده اند. پس از طبقه بندی حوزه های شناختی و عاطفی، کار خود را متوقف ساختند. و طبقه بندی حوزه روانی – حرکتی را تهیه نکردند. اما کسان دیگری به ایجاد طبقه بندیهایی برای حوزه روانی – حرکتی اقدام نمودند. کیبلر، بارکر و مایلز ( 1970 ) این حوزه را با توجه به مراحل رشد کودکان طبقه بندی کرده اند. شرح مختصر این طبقه بندی و تعدادی هدف نمونه برای طبقات مختلف آن در زیر آمده است.
00/1- حرکات کلی بدنی : رفتارهای مربوط به این طبقه به وسیله حرکات مستقل اندامها یا حرکات یک اندام در هماهنگی با اندامهای دیگر مشخص می‌شوند. هر چند که فعالیتهای این طبقه مستلزم هماهنگی بین چشم و گوش است، هدفهای این طبقه معمولاٌ نیرومندی، سرعت، ‌یا دقت این گونه حرکات کلی را مورد تأکید قرار میدهند. خرده طبقه های این طبقه به قرار زیرند :
10/1- حرکاتی که مربوط می‌شوند به اعضای بالای بدن :
هدف نمونه :‌ دانش‌آموز بتواند یک توپ بیس بال راتا فاصله 10 متری پرتاب کند.
20/1- حرکاتی که مربوط می‌شوند به اعضای پایین بدن :
هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند 100 متر را در 15 ثانیه بدود.
30/1- حرکاتی که مربوط می‌شوند به دو یا چند عضو بدن :
هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند با شنای کرال استرالیایی 100 متر شنا کند.
00/2- حرکات هماهنگ ظریف : الگو یا مراحلی از حرکات هماهنگ که معمولاٌ مستلزم همکاری چشم یا گوش با سایر اعضاء بدن است. هدفهای این طبقه در هنرهای ظریق، کارهای دستی، موسیقی، هنرهای تجاری و تبلیغی، ‌نوشتن، تایپ کردن، و از این قبیل یافت می‌شوند. این طبقه دارای خرده طبقه های زیر است :
10/2- حرکات دست و انگشت.
هدف نمونه :‌ دانش‌آموز بتواند، با لمس کردن، یک پنج ریالی را از یک دو ریالی تشخیص دهد.
20/2- هماهنگی دست و چشم.
هدف نمونه :‌ دانش‌آموز بتواند در هر پنج دقیقه 60 کلمه را با کمتر از 4 اشتباه تایپ کند.
30/2- هماهنگی دست و گوش.
هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند نوتی را که از پیانو می‌شنو با گیتار اجرا کند.
40/2- هماهنگی دست و چشم و پا.
هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند در یک زمان معقول با یک دستگاه نجاری، که احتیاج به کاربرد دست و پا و چشم دارد، چهار وسیله را مطابق آنچه از او خواسته شده است بسازد.
50/2- ترکیب حرکات دست، ‌پا، چشم، گوش.
هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند یک اتومبیل را در یک خیابان اصلی در فاصله سه چهارراه به طور صحیح براند، بدون اینکه خلافی مرتکب شود.
00/3- رفتارهای ارتباطی غیر کلامی : هدفهای مربوط به رفتارهای ارتباطی غیر کلامی‌که پیامی را بدون توسط به کلمات به گیرندگان پیام انتقال میدهند. این رفتارها اغلب در سخنرانی، ‌نمایش و سایر فعالیتهای هنری – اجتماعی یافت می‌شوند. این طبقه به خرده طبقه های زیر تقسیم شده است :‌
10/3- بیان چهره ای
هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند از طریق حرکات چهره « علاقه » خود را به دیگران نشان دهد.
20/3- اشارات سرودست.
هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند با یک شخص ناشنوا از طریق اشارات سرودست رابطه برقرار کند.
30/3- حرکات بدنی
هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند از طریق حرکات بدنی در سر میز غذا ادعای آدمهای پرخور را در‌آورد.
00/4- ارتباط کلامی :‌ هدفهای این طبقه در فعالیتها و دروس مربوط به سخنوری، علوم ارتباطات، و اصلاح گفتار یافت می‌شوند. این طبقه دارای خرده طبقه های زیر است :
10/4- تولید صدا
هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند حروف صدادار را تلفظ کند.
20/4- تشکیل صدا – کلمه
هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند یک شعر فرانسوی را بدون اشتباه در تلفظ بخواند.
30/4- برد صدا
هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند در یک محیط پر سروصدا طوری صحبت کند که شنونده‌ای که در فاصله حدود 5/1 متری او قرار دارد 90 درصد حرفهای او را بفهمد.
40/4- هماهنگی صدا و اشارات سرودست
هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند با درد دست داشتن یک پیام کلامی مبهم، از طریق افزودن حرکات معنی دار سرودست به مطالبی که میگوید، ‌قصد واقعی آن پیام را به هم کلاسیهای خود انتقال دهد.
علاوه بر طبقه بندی بالا، طبقه بندیهای دیگری برای حوزه روانی – حرکتی تهیه شده اند. یکی از آنها طبقه بندی هارو ( 1972 ) است که به وسیله کیامنش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *