به ازای مقادیر مختلف زمان اعمال نیرو و با در نظر گرفتن دادههای شتاب به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ………………………………………
۷۷
شکل (۵-۲۱): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مقادیر مختلف ∆t و با در نظر گرفتن دادههای کرنش به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ……………………………………………………….
۷۸
شکل (۵-۲۲): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مقادیر مختلف ∆t و با در نظر گرفتن دادههای شتاب به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ………………………………………………………..
۷۸
شکل (۵-۲۳): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مقادیر مختلف t_3/t_2 و با در نظر گرفتن دادههای کرنش به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای، بدون در نظر گرفتن اختلاف زمانی
۸۰
شکل (۵-۲۴): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مقادیر مختلف t_3/t_2 و با در نظر گرفتن دادههای شتاب به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای، بدون در نظر گرفتن اختلاف زمانی .
۸۰
شکل (۵-۲۵): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مقادیر مختلف t_3/t_2 و با در نظر گرفتن دادههای کرنش به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای و با در نظر گرفتن اختلاف زمانی .
۸۲
شکل (۵-۲۶): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مقادیر مختلف t_3/t_2 و با در نظر گرفتن دادههای شتاب به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای و با در نظر گرفتن اختلاف زمانی ..
۸۲
شکل (۵-۲۷): شماتیکی از نقاط اعمال نیرو در تیر طرهای …………………………………………………….
۸۳
شکل (۵-۲۸): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مکانهای مختلف اعمال نیرو با در نظر گرفتن دادههای کرنش به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ……………………………………………
۸۴
شکل (۵-۲۹): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مکانهای مختلف اعمال نیرو با در نظر گرفتن دادههای شتاب به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای …………………………………………….
۸۴
شکل (۵-۳۰): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مقادیر مختلف c^* با در نظر گرفتن دادههای کرنش به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ……………………………………………………….
۸۶
شکل (۵-۳۱): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مقادیر مختلف c^* با در نظر گرفتن دادههای شتاب به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ………………………………………………………..
۸۶
شکل (۵-۳۲): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مقادیر مختلف k^* با در نظر گرفتن دادههای کرنش به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ……………………………………………………….
۸۷
شکل (۵-۳۳): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای مقادیر مختلف k^* با در نظر گرفتن دادههای شتاب به عنوان داده اندازهگیری در تیر طرهای ………………………………………………………..
۸۸
شکل (۵-۳۴): تیر دوسر درگیر معادل شده ……………………………………………………………………………
۸۹
شکل (۵-۳۵): شماتیکی از نقطه دادهبرداری (نقطه A) و محل اعمال نیرو در تیر دو سر درگیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………
۹۰
شکل (۵-۳۶): نمودار کرنش-زمان نقطه A از تیر معادل شده تحت اثر ضربه در وسط تیر در تیر دو سر درگیر …………………………………………………………………………………………………………………
۹۰
شکل (۵-۳۷): نمودار شتاب-زمان نقطه A از تیر معادل شده تحت اثر ضربه در وسط تیر در تیر دو سر درگیر …………………………………………………………………………………………………………………
۹۱
شکل (۵-۳۸): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای خطاهای مختلف اندازهگیری با در نظر گرفتن دادههای کرنش به عنوان داده اندازهگیری در تیر دو سر درگیر …………………………………..
۹۲
شکل (۵-۳۹): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای خطاهای مختلف اندازهگیری با در نظر گرفتن دادههای شتاب به عنوان داده اندازهگیری در تیر دو سر درگیر ……………………………………
۹۲
شکل (۵-۴۰): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای تعداد دادههای اندازهگیری و با در نظر گرفتن دادههای کرنش به عنوان داده اندازهگیری در تیر دو سر درگیر …………………………………..
۹۴
شکل (۵-۴۱): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای تعداد دادههای اندازهگیری و با در نظر گرفتن دادههای شتاب به عنوان داده اندازهگیری در تیر دو سر درگیر ……………………………………
۹۵
شکل (۵-۴۲): شماتیکی از نقاط دادهبرداری (نقاط A و B) در تیر دو سر درگیر …………………..
۹۶
شکل (۵-۴۳): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای تعداد کرنشسنجها در تیر دو سر درگیر
۹۶
شکل (۵-۴۴): خطای پاسخ تحلیل معکوس به ازای تعداد شتابسنجها در تیر دو سر درگیر
۹۷

مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد رایگان درموردمرگ طبیعی، علم الهدی، راه میانه، امام صادق- پایان تامه ایران داک

فهرست نشانه های اختصاری

A
مساحت سطح مقطع تیر
b

متن کامل در سایت    40y.ir

عرض تیر
c_0
ثابت انتگرالگیری
c_t
دمپر پیچشی خطی ویسکوز در تیر یک سر درگیر
c_1
دمپر پیچشی خطی ویسکوز تکیهگاه سمت چپ تیر دو سر درگیر
c_2
دمپر پیچشی خطی ویسکوز تکیهگاه سمت راست تیر دو سر درگیر
c_s
میرایی ساختاری تیر
c^*
دمپر خطی بیبعد شده تیر طرهای
(c_t )_eff
دمپر پیچشی معادل
E
مدول الاستیسیته
E_kt,E_ct
درصد خطای ایجاد شده در پاسخ تحلیل معکوس تیر طرهای
E_k1,E_k2,E_c1,E_c2
درصد خطای ایجاد شده در پاسخ تحلیل معکوس تیر دو سر درگیر
e
سطح خطای اندازهگیری، تلورانس
F_0
مقدار بیشینه نیروی ضربه
f
نیروی اعمالی به تیر
g(X)
قید نامساوی در فرمولبندی بهینهسازی
h
ضخامت تیر
h(X)
قید مساوی در فرمولبندی بهینهسازی
I_z
گشتاور دوم سطح حول محور
k_t
فنر پیچشی خطی
k^*
فنر خطی بیبعد شده تیر طرهای
k_beam
ضریب سفتی تیر طرهای
(k_t )_eff
فنر پیچشی معادل
k_eq
فنر خطی معادل تیر طرهای
k_1
فنر پیچشی تکیهگاه سمت چپ تیر دو سر درگیر
k_2
فنر پیچشی تکیهگاه سمت راست تیر دو سر درگیر
l,L
طول تیر
M
تعداد حسگرها
M_z
ممان خمشی حول محور
m_eq
جرم معادل تیر طرهای
m_beam
جرم تیر
N
تعداد دادههای هر حسگر
N_t
تعداد کل دادههای اندازهگیری
P
تعداد مجهولات تحلیل معکوس
P
بردار پارامتری
Q
تعداد تکرارهای انجام شده
q
شماره تکرار
S
ماتریس حساسیت
u
جابجایی محوری تیر
T_beam
دوره تناوب تیر طرهای
t_1
زمان دوره صعودی نیروی ضربه
t_2
زمان کل اعمال نیروی ضربه
t_3
زمان دادهبرداری دادههای حسگر
t^*
نسبت زمان اعمال نیروی ضربه به دوره تناوب تیر
X
بردار خروجی تحلیل معکوس
x_A,x_B
محل نصب حسگر
(x,y,z)
مختصات دکارتی تیر
Y
بردار ورودی تحلیل معکوس
α
خطای نسبی
ε
پارامتر مشتقگیری
ε_x
کرنش در جهت محور تیر
ρ
چگالی
υ
نسبت پواسون
ω_beam
فرکانس تیر طرهای
ω_noise
فرکانس توزیع خطا
Π
تابع هدف
Δt
نسبت اختلاف زمانی بین دادههای نیرو و کرنش (شتاب)

مطلب دیگر :
فایل جدید :پایان نامه درموردپیش دبستانی، پایان نامه، محتوای آموزشی، آموزش و یادگیری- خرید متن کامل

فصل اول

مقدمه

۱- فصل اول: مقدمه

۱-۱- اهمیت موضوع
ارتعاشات اجسام مختلف سالهاست که مورد تحقیق و بررسی پژوهشگران و محققان بالاخص دانشمندان علوم مکانیک، فیزیک و ریاضیات بوده و هست. شناسایی و تحلیل ارتعاشات سیستمهای مکانیکی و به دنبال آن محاسبه فرکانسها و مودهای طبیعی۱ همواره خود را به صورت یک مسأله مهم در علم مکانیک در راستای طراحی، شناسایی عیوب و کنترل این سیستمها مطرح کرده است. از طرفی تحلیل و بررسی ارتعاشات سیستمهای پیوسته نیازمند اطلاع دقیق از هندسه، خواص فیزیکی و مکانیکی، بارگذاریها، شرایط اولیه و مرزی۲ حاکم بر سیستم است. این درحالی است که غالباً مدل کردن این پارامترها در قالب یک مسأله ریاضی میتواند بسیار چالش برانگیز و در عین حال بسیار مؤثر و مهم باشد. لذا مدل کردن هرچه دقیقتر و واقعیتر این پارامترها کمک بسیار شایانی در راستای طراحی، کنترل و شناسایی عیوب یک سیستم تلقی میشود.
یکی از این اجزاء، تکیهگاهها۳ هستند. اصولاً محل اتصال یک سازه به پی و یا سازه دیگر را تکیهگاه گویند. به طور کلی تکیهگاهها را میتوان به دستههای تکیهگاه مفصلی ثابت۴، تکیهگاه مفصلی متحرک۵ (غلطکی)، تکیهگاه گیردار۶ (صلب)، تکیهگاه فنری یا ارتجاعی۷ و غیره تقسیمبندی نمود. هر کدام از تکیهگاههای مذکور دارای تعداد درجه آزادی۸ مشخصی هستند. البته درجات آزادی مورد نظر که برای انواع تکیهگاههای مذکور تعریف شدهاند و در تحلیلها مورد استفاده قرار میگیرند، در حقیقت یک تعریف ایدآل از نوع تکیهگاهها هستند و ممکن است این تکیهگاهها در واقعیت رفتاری متفاوت داشته باشند، که این امر میتواند بر پاسخ سیستم مکانیکی تأثیرات متفاوتی داشته باشد. به همین دلیل در طراحی و تحلیل سیستمهای سازهای توجه به تکیهگاهها و اتصالات و نوع عملکرد آنها امری اجتنابناپذیر به شمار میرود. تکیهگاههای مختلف را توسط اتصالات مختلف از قبیل جوش، پرچ، پین، پیچ، رولر و غیره با ویژگیهای خاص خود در راستای ارضاء نیاز از پیش تعریف شده در سیستمهای مکانیکی متفاوتی از قبیل تیر، ورق، قاب، بال، انواع پوستهها و غیره ساخته و بکار گرفته میشوند.
ازجمله سازههای پرکاربرد در مهندسی، تیرهای یک سر درگیر۹ (تیرهای طرهای) هستند. اصولاً به تیری طرهای گفته میشود که یک سر آن ثابت (صلب) و سر دیگر آن آزاد باشد و بتواند آزادانه حرکت کند. همانطور که میدانیم در حالت ایدآل دﺭ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ تیرها ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻩ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭ ﭼﺮﺧﺸﻲ۱۰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺻﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
تیرهای طرهای در صنایع مختلفی چون صنایع نظامی، هوایی، ساختمانی و غیره کاربردهای مهمی دارند. به عنوان مثال بال هواپیما، کاوشگر نیروی اتمی، جرثقیلهای ساختمانی، پلها و غیره میتوانند یک تیر یک سر درگیر محسوب شوند. در شکل (۱-۱)، برخی از کاربردهای تیر طرهای به تصویر کشیده شده است.

مطلب دیگر :
فایل جدید :دانلود پایان نامه با موضوعاسباب بازی، کودک و نوجوان، دوران کودکی، آموزش زبان ها- پایان نامه سایت گنج

شکل (۱-۱): کاربردهای

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *