دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره روش نمونهگیری

شهر به خود، اولین متغیر تاثیرگذار بر شکلگیری ادراک از آن، در سطح کلان، سهم فیزیکی است که با استفاده از گویههای گزارش شده در جدول شمارهی (4-6) اندازهگیری شده است.
جدول شمارهی (4-6): گویههای برآورد متغیر سهم فیزیکی
متغیر
گویهها
سهم فیزیکی
فضاهای تفریحی و فرهنگی که برای امثال من ساخته شده باشند خیلی کم است.
در فضاهای عمومی شهر برای هرگروهی جایی در نظر گرفته شده است.
به اقتضای شرایط زندگیام زمان زیادی در فضاهای عمومی شهر رفت و آمد میکنم.
افرادی مثل من به راحتی از فضاهای عمومی شهر استفاده نمیکنند.
در برآورد دومین متغیر تاثیرگذار بر ادراک از اختصاصدهی شهر به خود در سطح میانی، یعنی متغیر کنترل و مالکیت از گویههای گزارش شده در جدول شمارهی (4-7) استفاده شد؛ ضمن اینکه پرسشهای باز در ابتدای پرسشنامه در ارتباط با مالکیت خودرو و مسکن نیز در واقع در راستای بررسی میزان کنترل فضایی در شهر است که در تحلیلها به نتایج اضافه میشود.
جدول شمارهی (4-7): گویههای برآورد متغیر کنترل و مالکیت
متغیر
گویهها
کنترل و مالکیت
نظر من در ساخت و سازها و تغییراتی که در محلهام ایجاد می شود تاثیری ندارد.
مالکیت یا اجارهی مسکن در تهران دشوار است.
مردم کنترلی بر ساخت و سازها و تصمیمات مرتبط با فضاهای محلهشان ندارند.
گویههای مرتبط با مفهوم «سرزندگی شهری» که براساس سه مولفهی تفریح و ماجراجویی، امنیت شهری و ارتباطات شهری طراحی شده است در جدول شمارهی (4-8) گزارش شده است. سرزندگی متغیری است که در سطح خرد قرار دارد.
از طیف لیکرت برای سنجش میزان موافقت شهروندان با گویههای ذکر شده استفاده شده است. به دلیل وجود گزارههای مثبت و منفی کدگذاری معکوس در مورد گویههای منفی رعایت شده است. سپس در مرحلهی اول مدل لوفور مورد آزمون قرار گرفته است تا به یکی از پرسشهای اساسی تحقیق پاسخ داده شده و معلوم شود آیا نظریهی لوفور مبنی بر این که شش مولفهی بالا پیش بینیکنندهی حق به شهر هستند، در زمینهی شهری- اجتماعی تهران نیز قابل پذیرش است یا خیر. ضمن این که ارتباط تفاوتهای جنسیتی و طبقاتی با درجهی حق به شهر به دست آمده برای گروههای جنسیتی و طبقاتی مورد بررسی قرار گرفت.
جدول شمارهی (4-8): گویههای برآورد متغیر سرزندگی (در سه بعد تفریح، امنیت، ارتباطات شهری)
بعد
مولفه
گویهها
سرزندگی
تفریح
تبعیضی در توزیع فضاهای تفریح و سرگرمی احساس نمیکنم.
فضاهای سرگرمی شهری در برخی مناطق تجمع بیشتری دارند.
شهر تهران شادیبخش و سرگرم کننده است.
تفریحات شهری از دسترس برخی گروهها خارج است.
اسباب سرگرمی برای همهی اقشار به یکسان وجود ندارد.
امنیت
پارکها عموما فضاهای امنی نیستند.
در بیشتر خیابانها و کوچهها احساس امنیت میکنم.
من غالبا در فضاهای عمومی تفریحی و تجاری احساس امنیت میکنم.
در برخی ساعات شبانهروز وقتی تنهایی بیرون از خانه هستم احساس ترس دارم.
در شهر تهران احساس امنیت داشتن دشوار است.
ارتباطات شهری
به راحتی به فضاهای مورد نیاز بیرون از خانه دسترسی دارم.
مسافرتهای درون شهری در این شهر آسان است.
حمل و نقل عومی در این شهر وضعیت خوبی دارد.
معمولا نمیتوان روی وسایل نقلیه شهری حساب کرد.
4-3- جمعیت آماری و نمونهگیری
جامعه آماری مورد مطالعه شهروندان مناطق بیست و دوگانهی شهر تهران هستند که بیش از 18 سال سن دارند. جمعیت آماری نمونهگیری تحقیق با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در تمام مناطق بیست و دوگانهی شهر تهران با استفاده از تکنیک نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای، بسته به جمعیت حوزههای شهرداری، برای تعیین بلوکهای شامل نمونههای تحقیق صورت گرفت (لیست بلوکهای انتخاب شده برحسب حوزه و منطقه در پیوست شماره یک گزارش شده است). با توجه به این که اطلاعات مربوط به خانوارهای ساکن بلوکهای انتخاب شده در دسترس محققان قرار نداشت، با توجه به نسبت جنسی مشخص شده و هدفگذاری شده در هر منطقه، برای انتخاب پاسخگویان از درون بلوکها از از نمونهگیری تصادفی استفاده شد. در صورتی که نمونه انتخاب شده با متغیرهای زمینهای تعیین شده و هدفگذاریشده هماهنگی نداشت، مجددا نمونهگیری تصادفی ساده برای انتخاب پاسخگوی دیگر مورد استفاده قرار میگرفت.
بدیهی است نسبت جنسی و سنی در مناطق مختلف در نظرگرفته شده و نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای براساس جمعیت مناطق انجام شد. بلوکهای شهری مشخص شده پرینت گرفته شده و با آدرس و تعیین سهم جنسی مناطق در اختیار پرسشگران قرار گرفت (نمونهی نقشههای بلوکها در پیوست شمارهی دو موجود است).
حجم نمونه براساس فرمول نمونهگیری طبقهای کوکران (عمیدی و پاشا، 1388، کوکران، 1977) محاسبه شده و 870 نفر برآورد شده است (نحوهی محاسبهی جمعیت نمونه در پیوست شمارهی سه گزارش شده است). در نهایت، با توجه به حاشیهی امنی که برای نمونهگیری در نظر گرفتیم، تعداد پرسشنامههای پر شده به 879 رسید. نمونهگیری برای بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی داخل جامعهی آماری صورت گرفت و 22 نفر (11 زن و 11 مرد) برای مصاحبههای نیمهساختیافته انتخاب شدند طوری که از هر منطقهی تهران یک نفر مورد مصاحبه قرار گیرد. با این وجود، به دلیل عدم همکاری برخی از پاسخگویان پس از نمونهگیریهای تصادفی مکرر، پرسشگران به ناچار به انجام نمونهگیری هدفمند شدند. تعداد مصاحبههای انجام شده در نهایت به 19 عدد رسید (یک نمونه از سوالات مصاحبه در پیوست شمارهی چهار و فهرست مصاحبهشوندگان در پیوست شمارهی پنج موجود است).
4-4- ساخت پرسشنامه و پیشآزمون
پرسشنامه ساختهی محقق و اساتید راهنما و مشاور شامل 70 پرسش بود که در آن پرسشهای 1 تا 15 به بررسی ویژگیهای زمینهای و برخی مولفههای پژوهش از جمله مالکیت فضا اختصاص داده شده بود و به شکل پرسشهای باز یا چندگزینهای طراحی شده بود. گویههای 16 تا 70 که به بررسی مولفههای اصلی تحقیق که از مدل تحقیق استخراج شده بود میپرداخت (مدل تحقیق و مولفههای مزبور در فصل چهار معرفی میشوند)، از نوع گزارههای اخباری مثبت و منفی بود که پاسخگویان باید در بخش پاسخها، در قالب طیف لیکرت 5 طبقهای (ابراز موافقت کامل تا مخالفت کامل) میزان موافقت خود را با آن اعلام میکردند. پس از دریافت تایید نهایی از اساتید داور و مشاور در جمعیت نمونه 44 نفری برگرفته از جامعه آماری شهروندان تهرانی بالای 18 سال، که از طریق نمونهگیری انتخاب شده بودند توزیع شد. در پیشآزمون، اعتبار و روایی پرسشنامه مورد واکاوی قرار گرفت. آزمونهای روایی و پایایی لازم (آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی و استفاده از نظر محققین دیگر برای بررسی اعتبار محتوایی) در مورد این پرسشنامه به انجام رسید. با این وجود نتایج نشان داد که گویههای نامتناسبی در پرسشنامه وجود دارد. در ادامه، این گویهها از پرسشنامه اصلی حذف شدند و گویههای مبهم نیز مورد ویرایش قرار گرفتند. پس از حذف و ویرایش گویههای نامتناسب پرسشنامه، با توجه به این که ارزیابی ما نشان داد که پرسشنامه 70 گویهای طولانی است و پاسخگویان از پاسخ دادن خسته شده و به ارائه پاسخهای با دقت پایین اکتفا میکنند، پرسشنامه نهایی پس از بررسی داوران محترم پروپوزال و تایید اساتید راهنما و استاد مشاور، به 52 گویه تقلیل داده شد و آزمون مجدد برای تایید آن انجام گرفت.
در آزمون دوم نیز روش نمونهگیری از نوع هدفمند بوده و گردآوری دادهها در تمام مناطق بیست و دوگانهی شهر تهران انجام شد. درمجموع 168 پرسشنامه در میان پاسخگویان زن و مرد توزیع شد. محدودهی سنی پاسخگویان در پیش آزمون دوم از 18 تا 60 سال و میانگین سنی 36 سال بوده است. ضمن این که در مجموع 68 درصد پاسخگویان پیشآزمون دارای شغل ثابت هستند. 58 درصد از آزمودنیها دارای تحصیلات دانشگاهی یا در حال تحصیل در دانشگاه و 42 درصد دارای تحصیلات ابتدایی تا دیپلم هستند. پرسشنامهها خودابرازی است و توسط پاسخگویان پر شده است.
جدول شماره (4-9): مقادیر آلفای کرونباخ برای تمام متغیرهای پژوهش
متغیر
گویهها
آلفای کرونباخ
سرزندگی
ارتباطات و حمل و نقل
به راحتی به فضاهای مورد نیاز بیرون از خانه دسترسی دارم.
مسافرتهای درون شهری در این شهر آسان است.
حمل و نقل عومی در این شهر وضعیت خوبی دارد.
معمولا نمیتوان روی وسایل نقلیه شهری حساب کرد.
0.85
امنیت شهری
پارکها عموما فضاهای امنی نیستند.
در بیشتر خیابانها و کوچهها احساس امنیت میکنم.
من غالبا در فضاهای عمومی تفریحی و تجاری احساس امنیت میکنم.

در برخی ساعات شبانهروز وقتی تنهایی بیرون از خانه هستم احساس ترس دارم.
در شهر تهران احساس امنیت داشتن دشوار است.
0.86
تفریح و ماجراجویی

تبعیضی در توزیع فضاهای تفریح و سرگرمی احساس نمیکنم.
فضاهای سرگرمی شهری در برخی مناطق تجمع بیشتری دارند.
شهر تهران شادیبخش و سرگرم کننده است.
تفریحات شهری از دسترس برخی گروهها خارج است.
اسباب سرگرمی برای همهی اقشار به یکسان وجود ندارد.
0.93
کنترل و مالکیت
نظر من در ساخت و سازها و تغییراتی که در محلهام ایجاد می شود تاثیری ندارد.
مالکیت یا اجارهی مسکن در تهران دشوار است.
مردم کنترلی بر ساخت و سازها و تصمیمات مرتبط با فضاهای محلهشان ندارند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

0.70
سهم فیزیکی
فضاهای تفریحی و فرهنگی که برای امثال من ساخته شده باشند خیلی کم است.
در فضاهای عمومی شهر برای هرگروهی جایی در نظر گرفته شده است.
به اقتضای شرایط زندگیام زمان زیادی در فضاهای عمومی شهر رفت و آمد میکنم.
افرادی مثل من به راحتی از فضاهای عمومی شهر استفاده نمیکنند.
0.73
تولید فضا
شلوغی فضاهای شهری، شهر را به مکان خوشایندتری تبدیل میکند.
مکانهای عمومی شهر از مکانهای خصوصی خوشایندتر است.
در این شهر مردم فعالیتهای اجتماعی و تفریحی مشترک انجام میدهند.
فعالیتهای اجتماعی و جمعی شهروندان در شهر تهران محدود است.
0.68
سازماندهی
شهر تهران بیشتر مناسب پیادهها ساخته شده است تا سوارهها.
شکل فضاهای عمومی مانند گذرگاهها، مکانهای تفریحی و محلههای شهر رضایت بخش است.
دخالت مردم در طراحی فضای زندگیشان گسترده است.
رسیدگی مسئولان به خیابانها بیش از پیادهروها است.
0.78
تصمیمگیری
میزان مشارکت مردم در تصمیمگیریهای شهری خوب است.
تصمیمگیریهای عمومی شهر با مشورت شهروندان صورت میگیرد.
در میان تصمیمگیرندگان شهری، نمایندگانی از بیشتر اقشار شهروندان وجود دارد.
0.80
حق به شهر
حقوق شهروندان در این شهر به خوبی رعایت میشود.
حقوق شهروندان در اقشار مختلف به یک اندازه پاس داشته نمیشود.
حق استفاده از شهر بین همهی اقشار به یکسان توزیع شده است.
به نظر من حق افرادی با موقعیت اجتماعی من در شهر پایمال می شود.
حقوق شهری، همهی اقشار را به یکسان مورد حمایت قرار میدهد.
0.89
نتایج به دست آمده از پیشآزمون دوم و پرسشنامهی تصحیح شده نشان داد که پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و پرسشنامه نهایی شد و در پیمایش 879 نفری مورد استفاده قرار گرفت. آزمونهای روایی و پایایی پس از انجام پیمایش اصلی نیز صورت گرفت که نتایج آن در این بخش گزارش میشود.
پایایی یک امر کمی است و بیشتر ناظر به دقت اندازهگیری میباشد و هر چه میزان اشتباهات ابزار اندازهگیری کمتر باشد و احتمال تکرار نتایج یکسان بیشتر باشد، پایایی ابزار تحقیق بیشتر است (عبدللهی، 1387: 62).
جدول شمارهی (4-9) ضرایب به دست آمده از آزمون آلفای کرونباخ را که یکی از روشهای معمول سنجش پایایی ابزار تحقیق است برای متغیرهای گویهبندی شده در پرسشنامه نشان میدهد. همانطور که مشاهده میگردد، طبق جدول شمارهی (4-9) مقادیر همهی ضرایب آلفا در سطح قابل قبول تا عالی قرار دارد (حبیبپور و صفری، 1388: 366). به دست آمدن این مقادیر برای آلفای کرونباخ نشاندهندهی این است که همسازی درونی گویههای مقیاسهای مورد استفاده در حد قابل قبول تا بالاست.
درارتباط با ابزار تحقیق، اعتبار صوری پرسشنامهی ساخته شده با استفاده از نظرات متخصصین حوزه و اعتبار (یا روایی) سازه با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته و در هر دو مورد نتایج قابل قبولی به دست آمده است. روایی یا اعتبار یک امر کیفی است و ناظر به این موضوع است که آیا ابزار اندازهگیری همان چیزی را میسنجد که محقق میخواهد یا خیر (عبدللهی، 1387: 62). در این راستا، تحلیل عاملی از تمام گویههای مرتبط با یک متغیر، یک عامل را تولید کرد. در جدول شمارهی (4-10) معناداری آزمون بارتلت، مقادیر ویژه و واریانس تبیین شده برای هفت متغیر اصلی این تحقیق گزارش شده است.
جدول شماره (4-10): نتایج تحلیل عاملی متغیرهای پژوهش
متغیر
مقدار ویژه*
واریانس تبیین شده**
معناداری آزمون بارتلت***
سرزندگی شهری
2.459
81.974
0.000
کنترل شهری
1.890
63.003
0.000
سهم فیزیکی
2.221
55.513
0.000
تولید فضا
2.054
51.349
0.000
سازماندهی شهری
2.444
.61.109
0.000
تصمیمگیری
2.172
72.388
0.000
حق به شهر
3.485
69.702
0.000
* عاملهایی که مقدار ویژه آنها کمتر از 1 است حذف میشوند. در این جا مقادیر ویژه ما همه قابل قبول هستند
** مقدار واریانسی که عامل توانسته نسبت به کل واریانس مجموعه متغیرها تبیین کند.
*** نتیجه آزمون بارتلت که در خطای کوچکتر از 0.01 درصد معنادار است نشان میدهد که ماتریس همبستگی بین گویهها ماتریس واحد نمیباشد (حبیبپور و صفری، 1388: 347-345).
با توجه به مقادیر به دست آمده از آزمونهای روایی و پایایی به نظر میرسد که پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی بهرهمند باشد (نمونهی پرسشنامهی نهایی در پیوست شمارهی شش قابل دسترسی است).
4-5- روش تجزیه و تحلیل دادهها
4-5-1- تجزیه و تحلیل دادههای کمی
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از مجموعهای از تکنیکهای آماری و کیفی صورت گرفت. از روش تحلیل مصاحبه، برای استخراج داده از متون مصاحبههای به عمل آمده استفاده شد. از تکنیکهای مردمنگاری و مشاهده مشارکتی در فضاهای مختلف شهر تهران (در خیابانها، حملونقل عمومی، پارکها، فضاهای فرهنگی-تفریحی مانند فرهنگسراها و…) استفاده شد و از عکسبرداری برای ثبت یافتههای میدانی کیفی استفاده شد. در کنار تکنیکهای کیفی، از تکنیکهای آماری نیز استفاده شد (با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخه 16) که عبارتند از:
استفاده از آمارههای توصیفی؛
رگرسیون چند متغیره: جهت بررسی بخش اول پژوهش و به آزمون گذاشتن نظریهی لوفور در زمینهی اجتماعی شهر تهران و بررسی قدرت و میزان تبیین حق به شهر براساس متغیرهای ششگانهی استخراج شده از چهارچوب نظری؛
رگرسیون لجستیک دوگانه: جهت بررسی تفاوتهای موجود در بخت زنان و مردان در بهرهمندی از حق به شهر و بررسی این که آیا جنسیت اساسا متغیری تعیین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *