دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره سیستم حمل و نقل عمومی

مناطق 22 گانهی تهران برحسب جنسیت
منطقه
جمعیت کل
جمعیت مردان
جمعیت زنان
نسبت جنسی
درصد جمعیت از کل تهران
1
379962
187668
192294
102.46
4.87
2
608814
303432
305382
100.64
7.80

3
290726
149540
141186
94.41
3.73

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4
822580
398341
424239
106.50
10.54
5
679108
335089
344019
102.66
8.70
6
237292
117871
119421
101.31
3.04
7
310184
154415
155769
100.88
3.97
8
378725
188657
190068
100.75
4.85
9
165903
79068
86835
109.82
2.13
10
315619
155126
160493
103.46
4.04
11
275241
133959
141282
105.47
3.53
12
248048
116403
131645
113.09
3.18
13
245724
119803
125921
105.11
3.15
14
483432
233550
249882
106.99
6.19
15
644259
311435
332824
106.87
8.26
16
291169
142164
149005
104.81
3.73
17
256022
164372
131650
105.85
3.28
18
317188
153187
164001
107.06
4.06
19
249786
120553
129233
107.20
3.20
20
335634
164534
171100
103.99
4.30
21
159793
77263
82530
106.82
2.05
22
108674
51034
57640
112.94
1.39
جمع
7803883
3817464
3986419
104.43
100
منبع: سرشماری نفوس و مسکن (1385)
نسبت جنسی مشاهده شده در جدول شمارهی (5-1) تعداد مردان نسبت به 100 زن را برحسب مناطق تهران نشان میدهد. چنانچه در جدول گزارش شده است، نسبت جنسی تنها در منطقهی 3 تهران پایینتر از 100 است بدین معنا که تنها در این منطقه تعداد ساکنان زن از ساکنان مرد بیشتر است و در سایر مناطق تعداد مردان از زنان بیشتر است. میانهی سنی جمعیت در ابان ماه 1385 براساس سرشماری انجام شده هم برای مردان و هم برای زنان 28 سال است و میانگین سنی 31.23 بوده است (سرشماری نفوس و مسکن، 1385: 22).
رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهر تهران در طی سال‌های مختلف، و وجود آلودگی‌های زیست محیطی در این شهر نیاز به فضای سبز و گسترش آن را به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش آلاینده‌ها مطرح می‌کند. این در حالی است که فضای سبز تنها 10 درصد از فضای شهر تهران را تشکیل میدهد. استاندارد فضای سبز براساس معیارهای سنجش بهینه برای هر نفر 12 مترمربع است. در حالی که در شهر تهران، نرخ فضای سبز بر هر نفر تنها 2.9 متر مربع است که فاصلهی بسیاری با استاندارد بهینه دارد. علاوه بر پایین بودن این شاخص، مشکل دیگر نحوهی توزیع نابرابرانهی فضای سبز در شهر است، طوری که این مقدار به شکل نامتناسبی در میان مناطق شهری مختلف توزیع شده است (زیاری و همکاران، 1391: 101).
جمعیت بالای شهر تهران و تمرکز فعالیتهای اداری، تجاری و صنعتی در آن سبب شده است که مسافرتهای درون شهری و پدیدهی دیرین ترافیک در این شهر بروز پیدا کند. آمارهای معاونت حمل و نقل شهرداری تهران  نشان می‌دهند که در سال ١٣٩١ بالغ بر ١٧,۴ میلیون سفر روزانه درون شهری در این شهر انجام شده که از این تعداد ٩.٧ میلیون سفر  یعنی 54 درصد توسط سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری بوده است. بنابراین 46 درصد سفرهای درون‌شهری تهران یعنی 7.7 میلیون سفر متکی بر وسایط شخصی است (سیارپور، 1393).
5-1-4- شاخص نخست شهری تهران
نخست شهری به این ایده اطلاق میشود که یک شهر در یک کشور به شکل بیقوارهای بزرگ شود. نخست شهر عموما به لحاظ جمعیتی بسیار پرجمعیت، به لحاظ اقتصادی دارای نقش مسلط و از لحاظ فرهنگی بیان هویت فرهنگ ملی است. نخست شهری بیشتر ویژگی شهرهای جهان سومی است و نمونههای آن در خاورمیانه عراق، کویت و ایران هستند (شارعپور، 1389).
مسالهی نخست شهری در مورد تهران نیز مطرح شده است. برای نمونه، عظیمی (1381) معتقد است که تهران همانند سر بزرگی است که همواره بر جثه نحیف ایران سنگینی میکند. نخست شهری نشان دهندهی یک بیتعادلی در فرایند توسعه شهری است که یک وضعیت کانونی مترقی و یک وضعیت پیرامونی عقب افتاده را ایجاد کرده است (شارعپور، 1389).
معدلات مختلفی برای سنجش درجهی نخستشهری معرفی شده است که از این میان، معادلهی مهتا یکی از بهترین روشهای موجود برای تشخیص نخست شهری است (عظیمی، 1381). در معادلهی مهتا، وجود نخست شهری با فرمول تصویر شده در تصویر شمارهی (5-2) ارزیابی میشود:
براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 در ایران، پرجمعیتترین شهرهای ایران پس از تهران (با 8154051 نفر جمعیت)، شهرهای مشهد (با 2749373 نفر جمعیت)، اصفهان (با 1756126 نفر جمعیت) و کرج (با 1614626 نفر جمعیت) هستند. که با قرار دادن در فرمول بالا رقم نخست شهری تهران 0.57 است، که نشاندهندهی برتری بالای شهر تهران به لحاظ جمعیتی است، تایید نخست شهری نیز محسوب میشود (شارعپور، 1389: 22).
نخستشهری پدیدهای است که ریشه در نظامهای کلان سیاسی و اقتصادی و نوع سیاستگذاری در این حوزهها دارد که در شهرها انعکاس مییابد. بدیهی است تجمع امکانات سرمایهگذاری، تسهیلات رفاهی و اقتصادی در یک حوزهی جغرافیایی سبب جذب مهاجران از شهرهای دیگر شده و تناسب منطقهای را به میزند. معمولا منابع کشور نظیر ثروت، قدرت، نهادها و فرصتهای اجتماعی در این حوزهها تجمع پیدا کردهاند (شارعپور، 1389: 23) که سبب بروز مهاجرتهای بالا از روستاها و شهرهای کشور به نخست شهر میشود.
سهم استان تهران از جمعیت کشور بر اساس نتایج سرشماری سال 85 طوری است که، از قریب به 70 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت کل کشور، در آبان سال 85 بیش از 13میلیون و 4 صد‌هزار نفر در استان تهران ساکن بوده‌اند که 19 ‌درصد کل جمعیت کشور را شامل می‌شود روند افزایشی سهم استان تهران از جمعیت کشور که در طول سه دهه 45 تا 75 بیوقفه تداوم داشته، در دهه 75- 85 نیز همچنان به افزایش خود ادامه داده است که این افزایش سهم حتی بسیار بیشتر از دو دهه قبلی می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که در طی دوره 75- 85، روند مهاجرپذیری استان تهران همچنان ادامه یافته و حتی نسبت به دو دهه قبلی شدیدتر نیز شده است. ولی بار اصلی این مهاجرت‌ها را شهرستان‌های شهریار، رباط‌کریم و کرج بر دوش کشیده‌اند به گونه‌ای که از کل 784‌ هزار مهاجرت خالص دهه گذشته به استان تهران از خارج آن، حدود 267‌ هزار نفر در شهرستان‌های شهریار و رباط کریم، 147‌هزار نفر در شهرستان کرج و 76‌ هزار نفر در شهرستان‌های ورامین و پاکدشت سکنی گزیده‌اند و فقط نزدیک 19‌ هزار نفر محل اقامت جدید خود را شهرستان تهران قرار داده‌اند (خسروشاهی، 1386).
مهاجرتهای بالا و عدم شکلگیری اجتماعات محلی در شهر تهران باعث شده است که برخی از محققان این شهر را بدون هویت قلمداد کنند (سیارپور، 1393). تهران شهر به ظاهر مدرنی است که مدت مدیدی است پای در فرایند توسعه نهاده، ولی هنوز نتوانسته هویت یک شهر مدرن اعم از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻘﻮق، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‌ﻫﺎ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ (محمدی و دیگران، 1389) را به شهروندانش بدهد.

5-2- یافتههای کمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *