تیر ۲۳, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره و

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایجاد انگیزه در شغل فراوانی درصد
تشویق مادی 18
پیشرفت شغلی 39
استقلال در عمل درصد 3/16
سناخته شدن 2/9 1/7
داشتن ارج و قرب اجتماعی 9/19 9/45
بدون پاسخ 3 0/1
جمع 196
بر اساس داده های جدول فوق 2/9 درصد آزمودنیها اعتقاد به عامل تشویق مادی و 9/19 درصد اعتقاد به پیشرفت شغلی ،‌3/16 اعتقاد به استقلال در عمل ،‌1/7 درصد اعتقاد به شناخته شدن ، 9/45 درصد اعتقاد به داشتن ارج و قرب اجتماعی دادند و 5/1 درصد هم پاسخی به این سوال نداده اند .
جدول شماره 5 یافته های رابطه داشتن انگیزه و رضایت شغلی با بهره گرفتن از راه کارهای نوین بر اساس میانگین و انحراف استاندارد .
شاخص آماری نمونه میانگین انحراف استاندارد
انگیزه و رضایت شغلی 196 49/46 89/10
استفاده از کارهای نوین 196 55/8 81/2

جدول شماره 6 ، همبستگی سن رضایت شغلی و استفاده از راه کارهای نوین
Y X شاخصها
69/46 1 X
1 69/46 Y

69/64=R
194=2-196=dt
بر اساس داده های جدول چون بین رضایت شغلی و استفاده از راه کارهای نوین آنها ضریب همبستگی برابر یا تقریباً 65 درصد می‌باشد بنابراین به طور معنا دار بین رضایت شغلی و استفاده از راه کارهای نوین همبستگی بالاست.