دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره و

دانلود پایان نامه

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایجاد انگیزه در شغل فراوانی درصد
تشویق مادی 18
پیشرفت شغلی 39
استقلال در عمل درصد 3/16
سناخته شدن 2/9 1/7
داشتن ارج و قرب اجتماعی 9/19 9/45
بدون پاسخ 3 0/1
جمع 196
بر اساس داده های جدول فوق 2/9 درصد آزمودنیها اعتقاد به عامل تشویق مادی و 9/19 درصد اعتقاد به پیشرفت شغلی ،‌3/16 اعتقاد به استقلال در عمل ،‌1/7 درصد اعتقاد به شناخته شدن ، 9/45 درصد اعتقاد به داشتن ارج و قرب اجتماعی دادند و 5/1 درصد هم پاسخی به این سوال نداده اند .
جدول شماره 5 یافته های رابطه داشتن انگیزه و رضایت شغلی با بهره گرفتن از راه کارهای نوین بر اساس میانگین و انحراف استاندارد .
شاخص آماری نمونه میانگین انحراف استاندارد
انگیزه و رضایت شغلی 196 49/46 89/10
استفاده از کارهای نوین 196 55/8 81/2

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فایل پایان نامه پردازش اطلاعات

جدول شماره 6 ، همبستگی سن رضایت شغلی و استفاده از راه کارهای نوین
Y X شاخصها
69/46 1 X
1 69/46 Y

69/64=R
194=2-196=dt
بر اساس داده های جدول چون بین رضایت شغلی و استفاده از راه کارهای نوین آنها ضریب همبستگی برابر یا تقریباً 65 درصد می‌باشد بنابراین به طور معنا دار بین رضایت شغلی و استفاده از راه کارهای نوین همبستگی بالاست.

پاسخی بگذارید