دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد تحلیل واریانس

بازی درمانی یک مداخله چندوجهی مناسب برای کاهش اضطراب در اطفال مبتلا به سرطان طراحی شده و سپس اثربخشی آن مورد مطالعه قرار گیرد.

از آنجا که آغاز هر مداخله درمانی با ارزیابی از مشکل و جمع آوری اطلاعات در مورد خودگویی ها، اسنادها، باورها و پیش فرض های فرد است. به دنبال ایجاد شیوه ای مناسب برای کودکان در پژوهش حاضر مرحله ارزیابی از طریق تکمیل جمله ها با عروسک ها، بکارگیری نقاشی انجام گرفت، چراکه از یک سو کودک در تکمیل جملات عروسک مسائل خویش را از زبان عروسک بیان کرده و مقاومت وی در بیان مستقیم تجربیات ناخوشایند و اجتناب و بازداری وی از احساسات منفی کاهش می یابد ؛ از سوی دیگر از طریق نقاشی کودکان تحریف های شناختی خود را در باب تجربه آزار دهنده به شیوه ای که نیازی به واژه ها ندارد ابراز می کنند (روما و نل، 1996).
پس از بخش ارزیابی نوبت به بخش میانی می رسد که در این مرحله درمانگر نقشه درمان را طراحی می کند و درمان روی افزایش خودکنترلی کودک، حس پیشرفت و یادگیری پاسخ های ناسازگارانه تر برای رویارویی با موقعیت های خاص متمرکز می شود. تعمیم و پیشگیری از عود و بازگشت در مرحله میانی بکار گرفته می شود تا کودک مهارت های جدیدی در مورد زمینه های گوناگون بیاموزد.
از این رو در پژوهش حاضر در مرحله میانی از تصاویری رنگی از چهره ها استفاده شده است، زیرا تصاویری از چهره ها احساسات گوناگون را به جای برچسب های کلامی نشان می دهند و بدین ترتیب احساسات و رفتارهای گوناگون را برون ریزی می کنند (نل و روما، 1996). برای کاهش اضطراب کودک و کسب مهارت های مقابله ای که به وی در برابر ترس از رویه های دردناک پزشکی کمک کنند از حساسیت زدایی منظم در قالب داستان گویی و تمرینات رفتاری در شکل ایفای نقش و اجرای پانتومیم که در آن ها کودک اجرا کننده نقش تیم پزشکی است و رویه هایی چون تزریق را بر روی درمانگر و عروسک ها انجام می دهد بهره گرفته شد. همچنین بر طبق نل (1985) علاوه بر تحریف های شناختی، در عین حال مواردی وجود دارد که در آن کودکان ممکن است بسادگی در ضمیمه کردن مجموعه ای از باورها یا معناها به یک رویداد شکست بخورند. از این رو از کودک خواسته شد تا در بازی ایفای نقش ها خودگویی های مثبت را تمرین کند. استفاده از داستانی واقعی در باب ترس ها و مشکلات کودک امکان تعمیم مهارت های یاد گرفته شده به شرایط واقعی را برای وی فراهم می آورد.
برای مرحله پایانی که کودک و خانواده وی باید برای خاتمه درمان آماده می شوند، دفترچه ای از راهکارها برای مواجهه با ترس و اضطراب کودک تهیه شد که از وی خواسته شد شود برای هر مورد تصاویر مربوط به آن را نقاشی کند تا بدین ترتیب در صورت لزوم با عود مجدد ترس ها و اضطراب های مختل کننده هم خود کودک و هم والدین وی و هم تیم پزشکی بتوانند از آن کمک بگیرند.

فصل سوم
روش اجرای پژوهش

3-1. طرح تحقیق
پژوهش حاضر که به بررسی اثر بخشی مداخله بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر میزان اضطراب کودکان 4 تا 8 ساله می پردازد از نوع طرح های نیمه آزمایشی است، چراکه شرایط طرح های آزمایشی یعنی امکان انتخاب تصادفی آزمودنی ها وجود نداشته و افراد نمونه به شیوه در دسترس انتخاب شده اند. مضافا بر اینکه، از میان روش های آماری برای آزمون طرح دوگروهی نیمه آزمایشی این پژوهش، از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر استفاده شد.
جدول 3-3. دیاگرام طرح تحقیق
گروه
پیش آزمون
متغیر مستقل
پس آزمون
پیگیری
آزمایشی
T1
X
T2
T3
کنترل
T1

T2
T3
3-2. جامعه آماری
جامعه مورد پژوهش عبارت است از تمامی کودکان 4 تا 8 ساله مبتلا به سرطان که در سال 93 در بیمارستان شفا واقع در شهر اهواز بستری هستند.
3-3. نمونه تحقیق
از میان جامعه در دسترس این پژوهش 10 کودک مبتلا به سرطان که وضعیت عمومی آن ها اجازه شرکت در پژوهش را بدان ها می داد از میان کودکان سرطانی بیمارستان شفا واقع در شهر اهواز توسط تیم پزشکی معرفی شدند. با بهره گرفتن از روش قرعه کشی (گمارش به شیوه تصادفی ساده) 5 نفر آن ها در گروه آزمایش و 5 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.
3-4. روش نمونه گیری
روش نمونه گیری این پژوهش به صورت «داوطلبانه» گونه ای از نمونه گیری های غیر تصادفی در دسترس بوده است. بدلیل توجه به اصول اخلاقی و کسب اجازه و رضایت از مسئولین بیمارستان و اولیای آزمودنی ها این روش از میان سایر روش ها انتخاب شد.
3-5. معیارهای انتخاب گروه
کودکان مبتلا به سرطان در دامنه سنی 4 تا 8 سال که به تشخیص مسئولین بیمارستان امکان شرکت در این مطالعه را دارا بوده اند، انتخاب شدند. اگرچه بازی درمانی شناختی-رفتاری بر اساس پژوهش های پیشین مداخله ای موثر در کاهش عوارض درمانی سرطان است، اما باید در نظر داشت که کودکان سرطانی بستری در بیمارستان اکثرا در شرایط نامساعد جسمانی و روانی قرار دارند که آن ها را ناتوان از شرکت در هرگونه فعالیتی حتی بازی کردن می سازد.
3-6. ابزار پژوهش
مقیاس اضطراب زانک (S.A.S). این مقیاس برای سنجش میزان اضطراب توسط ویلیام زانک (1987) طراحی شده است تا سطح اضطراب را در بیمارانی که علائم مربوط به اضطراب را تجربه می کنند به طور کمّی مشخص کند. این مقیاس دارای 20 سؤال چهارگزینه ای است که بر مبنای نشانگان بدنی-عاطفی اضطراب تهیه شده است. به منظور ساختن این مقیاس از ملاک های تشخیصی استفاده شده که با شایع ترین ویژگی های اختلال اضطرابی مطابق و هماهنگ هستند، یعنی مصاحبه های بالینی مراجعین مضطرب را به صورت مشروح ضبط کرده و بعداً از تک تک موارد مطروحه در ساخت آزمون استفاده کرده اند. ملاک های تشخیصی S.A.S دارای 5 نشانه ی عاطفی و 15 نشانه ی بدنی است.
امتیاز این مقیاس نسبت به مقیاس های مشابه در این است که مراجع کمتر می تواند شیوه ی خاصی را در جواب هایش دنبال کند. زیرا از 20 سؤال استفاده شده در مقیاس، تعدادی از سؤالات (16 سؤال) بر نشانه های مثبت و برخی دیگر (4 سؤال) بر نشانگان منفی تأکید دارد. جواب ها به صورت چهار گزینه ی “هیچگاه یا به ندرت”، “گهگاه”، “بیشتر اوقات” و “دائم یا تقریباً همیشه” هستند. بدین ترتیب از مقیاس لیکرت 4 نمره ای برای گزینه های پاسخ استفاده شده است و نقاط برش نمرات برای ارزیابی بدین ترتیب می باشند: 20-44: دامنه نرمال، 45-59 سطوح خفیف تا متوسط اضطراب، 60-74 سطوح برجسته تا شدید اضطراب و 75-80 سطوح اضطراب مفرط. از همین رو، حُسن دیگر این مقیاس این است که مقیاس رتبه ای را به فاصله ای تبدیل کرده (با بهره گرفتن از مقیاس درجه بندی که صفات کیفی را به کمی تبدیل می کند) و آزمون را به یک آزمون پارامتریک تبدیل ساخته است.
هنگام استفاده از این مقیاس از پاسخ دهنده خواسته می شود که به هر یک از 20 سؤال بر اساس اینکه در خلال هفته ی گذشته تا چه اندازه در مورد وی صدق می کند پاسخ دهد. البته در این پژوهش با توجه به اینکه کودکان 4 تا 8 ساله نمی توانند خودشان این مقیاس را تکمیل کنند، مقیاس توسط والدین کودک تکمیل می شود. همچنین با توجه به اینکه این مقیاس نشانه های بدنی و عاطفی را اندازه می گیرد، تکمیل آن توسط والدین تفاوت چندانی ایجاد نمی کند.
زانک برای ارزیابی اعتبار (روایی) مقیاس S.A.S. آن را در مطالعه ای همبستگی با مقیاس اضطراب هامیلتون و نیز سیاهه وضعیت روانی (ASI) مورد بررسی قرار داده که ضریب همبستگی براین آزمون هامیلتون برابر 71/0 و برای آزمون ASI برابر 74/0 بدست آمدند. همچنین برای ارزیابی پایایی این مقیاس، زانک از روش دونیمه سازی استفاده کرد و ضریب همبستگی برابر 83/0 میان دسته سوالات با شماره فرد و دسته سوالات با شماره زوج را گرازش نمود. همچنین در مطالعه دیگری از ضریب انسجام که میزان همبستگی درونی یا تجانس سؤالات را مورد بررسی قرار می دهد استفاده کرده و تحلیل های آماری نتایج S.A.S با بهره گرفتن از روش ضریب انسجام نشان دهنده ضریبی برابر 84/0 بود که بیانگر پایایی بسیار بالای این مقیاس می باشد (کوتاش و همکاران،1987).
در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ میان سوالات آزمون استفاده شد که نتایج آن در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به ترتیب عبارت بودند از: 7918/0، 8641/0 و 8486/0 که در سطح مطلوبی قرار دارند.
3-7. فرآیند اجرای پژوهش
پس از انتخاب نمونه، محقق توضیحاتی در مورد چگونگی اجرای پژوهش به والدین کودکان ارائه داده و پس از امضای رضایت نامه، پیش آزمون بر روی هر دو گروه آزمایش و گواه انجام گردید. سپس از 8 جلسه 30 دقیقه ای بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری و به صورت دو روز در هفته برای گروه آزمایش برگزار شد و یک ماه و نیم پس از انجام مداخله، یک جلسه پیگیری جهت ارزیابی و ثبت نتایج مداخله، تشکیل گردید و پس آزمون بر روی هر دو گروه گواه و آزمایش مورد اجرا قرار گرفت.
طرح جلسات درمانی ارائه شده طبق جدول زیر می باشد(رضایی و همکاران، 1391)
جدول 3-2.طرح جلسات درمانی
جلسه
هدف
نوع مداخله
اول
برقراری رابطه و ارزیابی بیشتر از شدت و میزان اختلال
اجرای بازی تکمیل جمله با عروسک و اجرای نقاشی توسط کودک و پرسش و پاسخ درمانگر و کودک به منظور ارزیابی بیشتر و برقراری رابطه
دوم
تشخیص هیجان‌ها و توانایی تفکیک میان آنها
آموزش هیجان های مختلف از طریق تصاویر رنگی که حالت های چهره ای هیجان ها را نشان می دهد و تمرین آموزش از طریق کتاب های آموزشی که همراه با تصاویر و توصیف مربوط به آن است.
سوم
کسب توانایی عمیق تر در شناخت و تفکیک هیجان‌ها
استفاده از قصه به این صورت که قصه ای تعریف می شود و کودک باید هیجان شخصیت قصه را تشخیص دهد. درمانگر عمدتاً تعریف قصه را با تظاهرات چهره ای همراه می کند و کودک در مقابل هر هیجان یکی از ژتون ها را روی تصویر هیجان مربوطه قرار می دهد آنگاه کودک خود قصه ای بیان می کند و این بار درمانگر در برابر هر هیجان شخصیت قصه کودک، ژتونی را روی تصویر هیجان قرار می دهد.
چهارم
آگاهی از انتظارات و واکنش های بدنی مربوط به هیجان ها به ویژه ترس و اضطراب
از کودک خواسته می شود تا موقعیت هایی که در آنها مضطرب می شود را تعریف کند و سپس کودک و درمانگر به بازی ایفای نقش می پردازند و هر بار جای کودک و درمانگر عوض می شود.
پنجم
تقویت و گسترش مهارت های آموخته شده
بازی پانتومیم احساسات به منظور آگاهی بیشتر از جلوه های بدنی و چهره ای هیجان به ویژه ترس و اضطراب انجام می شود؛ ضمن اینکه تخلیه هیجانی هم در این بازی انجام می شود. قصه گویی با بهره گرفتن از قصه های مکتوب مرتبط با اضطراب در شرایط بیمارستان اجرا می شود و کودک خود در فرآیند قصه گویی شرکت می کند.
ششم
تخلیه احساس ها، همدلی و ارائه راهکارها
نمایش عروسکی با عروسک دستکشی انجام می شود. کودک و درمانگر یکی از موقعیت هایی که برای کودک اضطراب آور باشد را اجرا می کنند. کودک در این بازی احساس های خود را نشان می دهد و همدلی با احساس های کودک از طریق عروسک درمانگر انجام می شود. راه حل های نیز در طول نمایش ارائه می شود.
هفتم
ارائه راه حل های جدید و تمرین آنها و خودگویی های مثبت
یکی از موقعیت های واقعی کودک به صورت قصه گفته می شود و از کودک خواسته می شود تا به کودک درون قصه کمک کند تا ترس و اضطرابش کم شود. راه حل های کودک و راه حل های درمانگر و خودگویی های مثبت در بازی ایفای نقش تمرین می شود.
هشتم
تهیه یک منبع اطلاعاتی از راهکارهای مواجهه با ترس و اضطراب و استفاده آن توسط کودک در هنگام مواجهه با آن
روش ها و راهبردهای مقابله با اضطراب و آنچه کودک در رابطه با تخلیه هیجان ها در فرآیند درمان آموخته بود در یک دفتر نوشته می شود آنگاه از کودک خواسته می شود تصاویر مربوط به آن را نقاشی کرده و کودک و درمانگر با همکاری هم آن را تزیین و جلد می کنند.
3-8. روش گرد آوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعات به دلیل موازین اخلاقی شرایط خاص افراد گروه نمونه، از روش داوطلبانه برای گزینش از میان کودکان سرطانی 4 تا 8 ساله بیمارستان شفای اهواز که مسئولین بیمارستان اجازه شرکت در پژوهش را در مورد آن ها داده بودند استفاده شد. بعد از اخذ رضایت نامه از اولیای کودکان از میان کودکان در کل 10 داوطلب انتخاب و به هر یک از گروه های آزمایش و کنترل به ترتیب 5 نفر به قید قرعه اختصاص داده شدند و از هر دو گروه خواسته شد به سوالات مقیاس اضطراب زانک پاسخ دهند. پس از ختم جلسات لازم برای انجام مداخله در گروه آزمایش از هر دو گروه مجددا خواسته شد تا به سوالات S.A.S. پاسخ دهند و به قصد پیگیری از اثر درمانی مداخله هر دو گروه یک ونیم ماه بعد از پس آزمون اول مجددا به سوالات S.A.S. پاسخ دادند. سپس اختلاف نمرات پس آزمون نخست از پیش آزمون، و اختلاف نمرات پس آزمون دوم از پیش آزمون محاسبه و اثرات مداخله در دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار گرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

در این فصل یافته‌های پژوهش مورد تجزیه ‌و تحلیل آماری قرارگرفته‌اند. تحلیل یافته‌های پژوهش ناظر به بررسی های توصیفی نظیر محاسبه میانگین ها و انحراف معیار و نیز تحلیل‌های استنباطی مربوط به سؤال‌ پژوهش است. برای بررسی و آزمون سوالات از روش‌ آماری آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر توسط نرم افزار STATA نسخه 12 استفاده شده است.
4-1. تحلیل توصیفی
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می روند. بدین ترتیب در این بخش آماره های توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس و دامنه تغییرات) برای نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری ارائه شده اند.
به طور کلی 10 شرکت کننده برای سه مرتبه در پیش آزمون ( متغیر y1)، پس آزمون (متغیر y2) و پیگیری (متغیر y3) توسط آزمون اضطراب زانک مورد ارزیابی قرار گرفتند. مضافا بر اینکه آزمودنی ها از پیش به دو گروه آزمایش (trt=1 به معنای اعمال مداخله) و کنترل ( trt=2به معنای عدم مداخله) تخصیص داده شده بودند به طوریکه در هر گروه 5 آزمودنی قرار داشت. آمار توصیفی برای هر یک از این سه مرتبه در جدول زیر ارائه شده است:
جدول 4-2. شاخص های میانگین، انحراف معیار، و دامنه نمرات در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش و کنترل

y1

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

y2
y3
1
گروه آزمایش

تعداد
5
5
5
میانگین
2/50
6/42
2/44
انحراف معیار
489/2
701/2
774/2
واریانس
2/6
3/7
7/7
2
گروه کنترل
تعداد
5
5
5
میانگین
2/49
6/50
52
انحراف معیار
788/1
073/2
236/2
واریانس
2/3
3/4
5
مجموع
تعداد
10
10
10
میانگین
7/49
6/46
1/48
انحراف معیار
110/2
788/4
784/4
واریانس
455/4
933/22
544/22

شکل 4-1: نیمرخ نمرات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برای گروه های آزمایش و کنترل
Trt=1 گروه آزمایش، trt=2 گروه کنترل
4-2. تحلیل استنباطی
برای آزمون سوال پژوهش مبنی بر اثر بازی درمانی شناختی-رفتاری از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در سطح اطمینان 95% استفاده شده است. این آزمون زمانی بکار می رود که حجم نمونه کم باشد و نیز در صدد کاهش تفاوت های فردی باشیم، چراکه هر فرد در طرح اندازه گیری های مکرر در حکم گروه آزمایش و کنترل خود می باشد و لذا اثر تفاوت های فردی کاهش می یابد.
جدول 4-3. آزمون آنوا با اندازه گیری های مکرر
ضریب تعیین = 9440/0
تقریب ضریب تعیین = 8985/0
تعداد مشاهدات = 30
خطای جذر میانگین مربع‌ها  = 31972/1
سطح معناداری
F
مجذور میانگین
درج

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *