دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی : بررسی مردم شناختی خانواده های چند همسری قوم بلوچ درشهرستان خاش

  • by

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زرند

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مردم شناسی

 

عنوان

    بررسی مردم شناختی خانواده های چند همسری قوم بلوچ درشهرستان خاش

 

استاد راهنما

 دکترمحمد حسن مقدس جعفری

استاد مشاور

دکتر رحمان سعیدی 

 

سال تحصیلی:  1391 
.1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده

1

فصل اول : کلیات

-1-1مقدمه

3

-2-1بیان مسئله

4

-3-1سوالات تحقیق

.6

-4-1اهداف تحقیق

7

-5-1اهمیت وضرورت تحقیق

8

فصل دوم

-0-2نقشه ایران

10

-0-2نقشه استان سیستان وبلوچستان

11

-0-2نقشه شهرستان خاش

12

-1-2پیشینه محل تحقیق

13

-1-2موقعیت جغرافیایی

.13

-2-2ویژگیهای جمعیتی

13

-3-2آب وهوای استان

13

-4-2صنایع دستی استان

.14

-5-2موسیقی سنتی استان

16

-6-2شهرستان خاش

16

-7-2جمعیت شهرستان خاش

.18

-8-2ترکیب سنی وجنسی جمعیت

18

-9-2آب وهوای شهرستان خاش

18

-10-2ارتفاعات شهرستان خاش

 19

-11-2پوشش گیاهی

.20

-12-2زبان ومذهب

20

-13-2صنایع دستی

21

-14-2خوراک

21

-15-2پوشاک

21

-16-2مسکن

21

-17-2ادبیات وپیشینه چندزنی

22

-18-2تعریف بلوچ وسوابق آن

22

-19-2سردارهای طوایف بلوچ

24

-20-2بررسی پیشینه ازدواج

25

-21-2تعاریف وپیشینه خانواده

26

-22-2بررسی پیشینه چندزنی

.28

-23-2تحقیقات داخلی

30

-24-2تحقیقات خارجی

 

.31

-25-2مبانی وچهارچوب نظری تحقیق

   .32

فصل سوم روش تحقیق

-1-3روش تحقیق

.36

-2-3ابزارجمع آوری تحقیق

37

-3-3جامعه آماری

37

-4-3حجم نمونه وروش اندازه گیری

.39

فصل چهارم : بررسی مردم شناسی چند همسری مردان بلوچ شهرستان خاش

-1-4علل وعوامل چند همسری

41

-2-4علل وعوامل مفیدومثبت چندزنی

42

-3-4چند همسری عامل نجات تک همسری

 43

-4-4چند همسری حقی برای زنان

44

-5-4علل مثبت چندزنی مردان بلوچ شهرستان خاش

.46

-6-4عوامل منفی چند زنی مردان بلوچ شهرستان خاش

.48

-7-4الف) تعصبات قومی وقبیله ای

 48

-8-4ب) رسمهای غلط طایفه ای

49

-9-4ج) سایر علتها

52

-10-4عواملی که زنان باعث چند زنی مردانشان می شوند

54

-11-4عمل به سنت رسول الله (ص)و قران کریم

55

-12-4تعددزوجات ازدید زنان بلوچ

58

4-13-  درد  دل عده ای اززنان شهرستان خاش

60

-14-4قانون اساسی وشرایط چند زنی

61

-15-4علل کمرنگ شدن وزوال چند زنی درمیان شهرهای دیگرایران

.62

-16-4بررسی  خانواده های چند همسراز نظر کمیت

.63

-17-4بررسی خانواده های چندهمسری ازنظر کیفیت

…65

-18-4بررسی خانواده های چندهمسری ازنظرتغییرات

…76

-19-4بررسی پیامدها ومشکلات خانواده های چندهمسری

…88

-20-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برفرزندان

88

-21-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برزنان

.89

-22-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برخود مردان


.95

-23-4مشکلات مشترک مردان وزنان

.96

-24-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برجامعه

.97

-25-4پیامدهای اقتصادی

.97

-26-4پیامدهای فرهنگی

.98

-27-4محدودیتهای تحقیق

.99

فصل پنچم: جمع بندی و نتیجه گیری

5-1-جمع بندی و نتیجه گیری

101

منابع وماخذ

104

ضمایم

.107

چکیده انگلیسی

.120

فهرست ضمایم

عکس سردار طایفه براهویی

107

عکس آقای لال خان قلندرزهی سردارطایفه قلندر زهی

.107

عکس سردارطوایف کرد،میروسهربزهی

.108

عکس مولوی کردی      

.109

عکس مراد کرد  4زنه

.110

عکس شه گل

3زنه    

.111

عکس شریف

2زنه

111

قلعه حیدرآباد خاش

112

قلعه ایرندگان

113

قله تفتان

114

درخت سروچندهزارساله 

115

زیارتگاه مرتضی علی

116

نمونه ای ازصفحه دوم یاقسمت اولاد یک مرد چهارزنه خاشی

.117

نمونه ای ازپوشاک زنان   

.118

نمونه ای ازپوشاک مردانه 

.119

چکیده :

در این تحقیق به بررسی مردم شناسی خانواده های چند همسری و تعدد زوجات در میان مردان بلوچ شهرستان خاش پرداخته می شود و تمامی علل و انگیزه هایی تعدد زوجات و تاثیرات مثبت و منفی آن و نگرش مردان و زنان نسبت به آن و تعصبات قومی و قبیله ای و عواملی دیگر به روش ژرفانگر و عمیق که مخصوص مطالعات مردم شناسی است از طریق مطالعه میدانی و مشاهده مشارکتی ، مصاحبه و زندگی در میان آنها ( به مدت 7 سال ) بررسی می شود با این اهداف که علل و انگیزه های چند همسری و تاثیرات مثبت و منفی آن و شبهاتی که بر آن وارد می شود مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و پاسخی منطقی به آنها داده شود؛ چرا که اروپائیان و گاهاً خود ما ایرانیان فقط به جنبه ها وتاثیرات منفی آن می پردازیم در حالی که کارکردها و تاثیرات مثبتی نیز و جود دارد که شرایط زمانی و مکانی اقتضا می کند؛ویابعضاًمردان شهرستان ماازعوامل سنت وقرآن جهت رسیدن به اهداف خود(چندزنی)سوءاستفاده می کنند؛همچنین خانواده های چند همسری را ازنظرکمیت ومیزان شیوع آن در جامعه خاش واز نظر کیفیت وچگونگی روابط اعضاء باهمدیگروتغیرات آن درطول زمان بررسی ،وبادیدی بی طرفانه پیامدها ومشکلات خانواده های چند همسری وتعدد زوجات را برزنان ،فرزندان، جامعه وحتی خود مرد بیان می  کنیم
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هرچند چند همسری قوم بلوچ شهرستان خاش به اقتضای زندگی قبیله ای فوایدی دارد وموجبات صلح وتحکیم روابط قبایل رافراهم می کند اما پیامدهای دارد که زندگی زنان وفرزندان را به مخاطره وچالش می کشاند ومشکلات روحی روانی ،تربیتی ،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی بسیاری به بار می آوردکه کانون خانواده وجامعه رابه لرزه درمی آورد

واژگان کلیدی : خانواده-چند همسری – قوم بلوچ – خاش – تعصبات قبیله ای –  کمیت–کیفیت-پیامد ها

-1- مقدمه :

تحقیق به صورت جامع در زمینه مردم شناسی درباره شهرستان خاش و مردان بلوچ این شهرستان کمتر صورت گرفته است   بلوچ ها مردمانی سخت کوش ، پرکار ، کم توقع ، میهمان نواز ،و غیرتمند هستند وتعصب زیادی روی زن وفرزند خود ودیگران دارند
زندگی درشرایط سخت وبیابانی آنهاراجنگجو ومقاوم بارآورده همچنین به خاطرمرزنشینی وهمسایگی باکشور پاکستان [همانند سایرمناطق مرزی کشور] گاهاًقاچاق کالایی صورت می گیرد که اگر شرایط کارسالم برای آنها پیش بیاید آن تعداد معدود هم این کارهاراانجام نمی دهند، بعضی وقتها درگیری های طایفه ای در بین آنها دیده می شود و جنگهایی نیز صورت می گیرد که اینها اقتضای زندگی قبیله ای است ولی بلوچ ها و بخصوص مردمان شهرستان خاش مردانگی و غیرت و دلاوری و سخت کوشی را به انتها رسانده اند یکی از موضوعاتی که در میان مردان این خطه  زیادبه چشم می خورد مسئله چند همسری یا تعدد زوجات است که در میان طوایف مختلف بلوچ با شدت یا ضعف دیده می شود از آنجایی که این مسئله یعنی تعدد زوجات وخانواده های چند همسری مسئله ای مناسب برای بررسی مردم شناسی است بر آن شدم تا درباره این موضوع به تحقیق بپردازم تا علل و عوامل چندزنی اعم از مثبت و منفی آن، و پیامدهاوتاثیرات آن برافراد مختلف خانواده، نقش آن در انضباط اجتماعی و یا تحکیم روابط بین طایفه های مختلف وکمیت وکیفیت خانواده های چند همسری رابه کنکاش و بررسی دقیق بپردازم امیدوارم تا تمامی جوانب مثبت و منفی آن رابی طرفانه  مد نظر گرفته باشم

2- بیان مسئله:

خانواده نهادی است اجتماعی که درطول زمان شکل گرفته وقدمتی به درازای تاریخ بشریت داردوازدواج نوعی قرارداداجتماعی است که مقدمه تشکیل خانواده محسوب می شود،ازدواج سنت رسول الله(ص) است و همچنان که خودشان می فرمایند هرکس از سنت من پیروی نکند از من نیست پس ازدواج در دین اسلام مقام بالایی دارد
و نتنها در اسلام بلکه در تمام ادیان الهی و غیر الهی تشکیل خانواده بسیار پسندیده است اما نحوه ازدواج و شیوه ی همسر گزینی و تعداد زنان و گاهاًمردان در فرهنگهای مختلف فرق می کند
همانطور که مورگان می گوید تشکیل خانواده سیر تدریجی داشته که از اختلاط آزاد به پونالویایی وسندیازمایی وچندشوهری وچند همسری ودرنهایت به خانواده تک همسری که به عقیده دانشمندان علوم اجتماعی بهترین نوع خانواده می باشدرسیده است وتحولات ونقشهای فرهنگی زیادی راپشت سر گذاشته است،چند زنی نوعی ازدواج است که یک مرد چندین زن را به همسری انتخاب می کند ودرمیان جوامع مختلف شایع بوده وهست وباگذر زمان جای خود رابه خانواده زن وشوهری یا تک همسری داده است
ازآنجایی که چند زنی یکی ازموضوعاتی است که بیش ازاندازه درمیان مردان بلوچ دیده می شودعنوان وموضوع تحقیقم را بررسی خانوادهای چند همسری قوم بلوچ شهرستان خاش انتخاب که  به تشریح ومعرفی آن ورفع جنبه های مبهم ومجهول آن می پردازیم
حال این سوال مطرح می شود که خانواده چند همسری چگونه خانواده ای است وچه ویژگیهایی دارد ودرمیان قوم بلوچ خاش چگونه است،درپاسخ بایدگفت  خواستگاه خانواده های چند همسری دراین شهرستان بردواصل1-مردسالاری2-آیه صریح قران وعمل به سنت حضرت رسول(ص) شکل گرفته است ،مردسالاری درمیان مردمان بلوچ بیش ازاندازه شایع است به طوری که زنان هیچ کاری راسرخود انجام نمی دهند حتی پسران برمادران خود امرونهی می کنند
هرچنداسلام چند همسری را آزاد گذاشته و آیه صریح قرآن داریم ولی در نهایت به مسئله عدالت اشاره کرده و فرموده است : اگر عدالت را رعایت نمی کنید همان یک همسر کافی است
حال با این مسئله روبروییم که چرا بعد از 1434 سال از گذشت اسلام هنوز سنت چند زنی در میان مردان بلوچ و بخصوص مردمان شهرستان خاش رایج است
وخانواده های چندهمسری درمیان آنها به وفور دیده می شود پس به دنبال این مطلب باید به بررسی علل و عوامل چند همسری و آثار و نتایج مثبت یا منفی آن و کارکردهایی که در میان طوایف و قبایل مختلف بلوچ این شهرستان دارد و تاثیراتی که بر زنان ، فرزندان و حتی خود فرد یا جامعه دارد پرداخته شود تا معلوم گردد که چرا فقط چند همسری بیشتردرمیان اقوام بلوچ وبخصوص شهرستان خاش رایجتر ازسایر نقاط کشور است پس تشکیل خانواده های چند همسری در این شهرستان علل و عوامل مختلفی دارد که بعضی ها جنبه مثبت و بعضی ها جنبه منفی و گاهاً از سر هوا و هوس است
و برای روشن شدن موضوع وبررسی کارکردهای مثبت ومنفی آن ورفع ابهامات به تشریح کامل آن خواهیم پرداخت

تعداد صفحه : 166

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود

پشتیبانی سایت :        ****       asa
[email protected]
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید

***  *** ***