تیر ۱۶, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع ارزیابی عملکرد-دانلود کامل

ب بیمه…………………………………176
4-2-2-1-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های مالی در ارزیابی عملکرد………………………………181
4-2-2-2- میزان اهمیّت شاخص های بعد مشتری در ارزیابی عملکرد شعب بیمه…………………………….182
4-2-2-2-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های مشتری در ارزیابی عملکرد…………………………187
4-2-2-3- میزان اهمیّت شاخص های بعد فرآیندهای داخلی در ارزیابی عملکرد شعب بیمه……………189
4-2-2-3-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های فرآیندهای داخلی در ارزیابی عملکرد………..198
4-2-2-4- میزان اهمیّت شاخص های بعد رشد و یادگیری در ارزیابی عملکرد شعب بیمه……………….200
4-2-2-4-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های رشد و یادگیری در ارزیابی عملکرد……………205
4-3- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………….206
4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن شاخص ها………………………………………………………………………………………..206

4-3- 2- آزمون فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………207
4-3-2-1- فرضیه اصلی اوّل…………………………………………………………………………………………………………………..207
4-3-2-1-1- فرضیه فرعی اوّل……………………………………………………………………………………………………………..207
4-3-2-1-2- فرضیه فرعی دوّم……………………………………………………………………………………………………………..210

 
 
4-3-2-1-3- فرضیه فرعی سوّم…………………………………………………………………………………………………………….212
4-3-2-1-4- فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………………………217
4-3-2-2- فرضیه اصلی دوّم………………………………………………………………………………………………………………….219
عنوان صفحه
4-3-3- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی پاسخ افراد………………………………………………………………………….220
4-3-3-1- عنوان شغلی در صنعت بیمه………………………………………………………………………………………………..220
4-3-3-2- میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………..221
4-3-3-3- سنوات خدمت در صنعت بیمه……………………………………………………………………………………………221
4-3-3-4- سابقه مدیریت در صنعت بیمه……………………………………………………………………………………………222
4-3-4- آزمون کفایت نمونه…………………………………………………………………………………………………………………223
4-3-5- اجرای تکنیک رتبه بندی TOPSIS………………………………………………………………………………………224
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………………………230
5-2- فرآیند تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………230
5-3- نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها………………………………………………………………………………………………….231
5-3-1- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی اوّل…………………………………………………………………………………………….231
5-3-1-1- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اوّل……………………………………………………………………………………….232
5-3-1-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوّم……………………………………………………………………………………….232
5-3-1-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوّم………………………………………………………………………………………233
5-3-1-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………..234
5-3-2- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی دوّم…………………………………………………………………………………………….235
5-4- یافته های جانبی تحقیق. …………………………………………………………………………………………………………….236
5-5- نتایج حاصل از رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین…………………………………………………………………………..237
5-6- محدودیّت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….238
عنوان صفحه
5-7- پیشنهادهای اجرایی………………………………………………………………………………………………………………………238
5-8- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………………………240

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1) مراحل کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5
جدول (2-1) مقایسه معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد………………………………………………………………..60
جدول (2-2) معیارهای مدل اروپایی کیفیت ………………………………………………………………………………………..101
جدول (2-3) معیارهای اساسی و زیر معیارهای مدل جایزه ملی مالکوم بالدریج ……………………………….105
جدول (2-4) جمع بندی و مقایسه شاخص های تحقیق………………………………………………………………………150
جدول (2-5) مدل خرد تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 153
جدول(3-1) ضرایب آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………………..165
جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس عنوان شغلی………………………………………………………172
جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات………………………………………………..173
جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سنوات خدمت……………………………………………………174
جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سابقه مدیریت……………………………………………………175
جدول (4-5) توزیع فراوانی شاخص اول در بعد مالی…………………………………………………………………………….176
جدول (4-6) توزیع فراوانی شاخص دوم در بعد مالی……………………………………………………………………………176
جدول (4-7) توزیع فراوانی شاخص سوم در بعد مالی…………………………………………………………………………..177
جدول (4-8) توزیع فراوانی شاخص چهارم در بعد مالی………………………………………………………………………..177
جدول (4-9) توزیع فراوانی شاخص پنجم در بعد مالی…………………………………………………………………………178
جدول (4-10) توزیع فراوانی شاخص ششم در بعد مالی………………………………………………………………………178
جدول (4-11) توزیع فراوانی شاخص هفتم در بعد مالی……………………………………………………………………….179
جدول (4-12) توزیع فراوانی شاخص هشتم در بعد مالی……………………………………………………………………..179
عنوان صفحه
جدو
ل (4-13) توزیع فراوانی شاخص نهم در بعد مالی………………………………………………………………………….180
جدول (4-14) توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های مالی در ارزیابی عملکرد…………………………….181
جدول (4-15) توزیع فراوانی شاخص اول در بعد مشتری…………………………………………………………………….182
جدول (4- 16) توزیع فراوانی شاخص دوم در بعد مشتری…………………………………………………………………..182
جدول (4-17) توزیع فراوانی شاخص سوم در بعد مشتری…………………………………………………………………..183
جدول (4-18) توزیع فراوانی شاخص چهارم در بعد مشتری………………………………………………………………..183
جدول (4-19) توزیع فراوانی شاخص پنجم در بعد مشتری………………………………………………………………..184
جدول (4-20) توزیع فراوانی شاخص ششم در بعد مشتری………………………………………………………………….184
جدول (4-21) توزیع فراوانی شاخص هفتم در بعد مشتری………………………………………………………………….185
جدول (4-22) توزیع فراوانی شاخص هشتم در بعد مشتری…………………………………………………………………185
جدول (4- 23) توزیع فراوانی شاخص نهم در بعد مشتری……………………………………………………………………186

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول (4-24) توزیع فراوانی شاخص دهم در بعد مشتری…………………………………………………………………..186
جدول (4-25) توزیع فراوانی شاخص یازدهم در بعد مشتری……………………………………………………………….187
جدول (4- 26) توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های بعد مشتری در ارزیابی عملکرد………………..188
جدول (4- 27) توزیع فراوانی شاخص اول در بعد فرآیندهای داخلی…………………………………………………..189
جدول (4- 28) توزیع فراوانی شاخص دوم در بعد فرآیندهای داخلی…………………………………………………..189
جدول (4- 29) توزیع فراوانی شاخص سوم در بعد فرآیندهای داخلی…………………………………………………190
جدول (4- 30) توزیع فراوانی شاخص چهارم در بعد فرآیندهای داخلی………………………………………………190
جدول (4- 31) توزیع فراوانی شاخص پنجم در بعد فرآیندهای داخلی………………………………………………..191
جدول (4- 32) توزیع فراوانی شاخص ششم در بعد فرآیندهای داخلی………………………………………………..191
عنوان صفحه
جدول (4-33) توزیع فراوانی شاخص هفتم در بعد فرآیندهای داخلی…………………………………………………192
جدول (4- 34) توزیع فراوانی شاخص هشتم در بعد فرآیندهای داخلی………………………………………………192
جدول (4- 35) توزیع فراوانی شاخص نهم در بعد فرآیندهای داخلی…………………………………………………..193
جدول (4-36) توزیع فراوانی شاخص دهم در بعد فرآیندهای داخلی…………………………………………………..193
جدول (4- 37) توزیع فراوانی شاخص یازدهم در بعد فرآیندهای داخلی……………………………………………..194
جدول (4- 38) توزیع فراوانی شاخص دوازدهم در بعد فرآیندهای داخلی…………………………………………..194
جدول (4-39) توزیع فراوانی شاخص سیزدهم در بعد فرآیندهای داخلی…………………………………………….195
جدول (4- 40) توزیع فراوانی شاخص چهاردهم در بعد فرآیندهای داخلی………………………………………….195
جدول (4-41) توزیع فراوانی شاخص پانزدهم در بعد فرآیندهای داخلی……………………………………………..196
جدول (4- 42) توزیع فراوانی شاخص شانزدهم در بعد فرآیندهای داخلی…………………………………………..196
جدول (4- 43) توزیع فراوانی شاخص هفدهم در بعد فرآیندهای داخلی…………………………………………….197
جدول (4- 44) توزیع فراوانی شاخص هجدهم در بعد فرآیندهای داخلی……………………………………………197
جدول (4- 45) توزیع فراوانی شاخص نوزدهم در بعد فرآیندهای داخلی…………………………………………….198
جدول (4- 46) توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص بعد فرآیندهای داخلی در ارزیابی عملکرد………..199
جدول (4-47) توزیع فراوانی شاخص اول در بعد رشد و