مرداد ۲۱, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع ارزیابی عملکرد

عملکرد………………………………………………………………………………………………………………..61
عنوان صفحه
2-3-1-الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………..62
2-3-2- ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب……………………………………………………………………..62
2-3-3- انواع مدل های ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………..64
2-3-3-1- مدل های ارزیابی عملکرد مالی………………………………………………………………………………………………66
2-3-3-1-1- تاریخچه سیستم‎های ارزیابی مالی…………………………………………………………………………………….66
2-3-3-1-2- تجزیه و تحلیل صورت های مالی………………………………………………………………………………………67
2-3-3-1-3- انواع نسبت‎های مالی………………………………………………………………………………………………………….70
2-3-3-1-3-1- نسبت‎های نقدینگی……………………………………………………………………………………………………….70
2-3-3-1-3-2- نسبت‎های فعالیت (کارآیی)…………………………………………………………………………………………..72
2-3-3-1-3-3- نسبت‎های ساختار سرمایه (توانایی پردراخت بدهی ها)………………………………………………76
2-3-3-1-3-4- نسبت‎های سودآوری……………………………………………………………………………………………………..78
2-3-3-1-5- نسبت‎های مالی مربوط به سرمایه‎گذاری سهامداران (ارزش بازار)……………………………………81
2-3-3-1-4- نقاط قوت و ضعف نسبت‎های مالی……………………………………………………………………………………84
2-3-3-2- مدل های ارزیابی بهره‎وری……………………………………………………………………………………………………..85
2-3-3-2-1- تاریخچه بهره‎وری……………………………………………………………………………………………………………….85
2-3-3-2-2- تعریف بهره‎وری………………………………………………………………………………………………………………….86
2-3-3-2-3- انواع بهره‎وری……………………………………………………………………………………………………………………..86
2-3-3-2-4- سطوح بهره‎وری………………………………………………………………………………………………………………….88
2-3-3-2-5- مراحل ایجاد معیارهای بهره‎وری……………………………………………………………………………………….88
2-3-3-2-6- مفهوم ارزش افزوده در بهره‎وری………………………………………………………………………………………..90
عنوان صفحه
2-3-3-2-7- شاخص‎های بهره‎وری ارزش افزوده……………………………………………………………………………………90
2-3-3-2-8- روش سریع ارزیابی بهره‎وری……………………………………………………………………………………………..93
2-3-3-2-9- محدودیت‎های ارزیابی بهره‎وری شرکت‎ها…………………………………………………………………………95
2-3-3-3- مدل های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………………….97
2-3-3-3-1- رویکرد نیل به هدف………………………………………………………………………………………………………….97
2-3-3-3-2- رویکرد سیستمی………………………………………………………………………………………………………………..97
2-3-3-3-3- رویکرد عوامل استراتژیک…………………………………………………………………………………………………..98
2-3-3-3-4- رویکرد ارزش‎های رقابتی……………………………………………………………………………………………………98
2-3-3-3-5- محدودیت مدل‎های ارزیابی اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………98
2-3-3-4- مدل‎های ارزیابی تعالی سازمانی……………………………………………………………………………………………..99
2-3-3-4-1- مدل جایزه اروپایی کیفیت (EQA)…………………………………………………………………………………..99
2-3-3-4-2- مدل جایزه ملی دمینگ…………………………………………………………………………………………………..102
2-3- 3-4-3- مدل جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج…………………………………………………………………………104
2-3-3-4-5- محدودیتهای مدل‎های ارزیابی تعالی سازمانی……………………………………………………………..106
2-4- مدل ارزیابی عملکرد متوازن…………………………………………………………………………………………………………107
2-4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….107
2-4-2- ابعاد مدل ارزیابی عملکرد متوازن……………………………………………………………………………………………108
2-4-3- انواع شاخص ها در مدل ارزیابی عملکرد متوازن…………………………………………………………………….110
2-4-4- دلایل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد متوازن…………………………………………………………………………111
2-4-5- کاربردهای ارزیابی عملکرد متوازن…………………………………………………………………………………………..113

 
 
عنوان صفحه
2-4-6- گام های پیاده سازی و توسعه مدل ارزیابی عملکرد متوازن……………………………………………………115
2-4-7- سیر تکاملى مدل ارزیابی عملکرد متوازن………………………………………………………………………………..118
2-4-8- مزایای مدل ارزیابی عملکرد متوازن…………………………………………………………………………………………123
2-4-9- محدودیت های مدل ارزیابی عملکرد متوازن…………………………………………………………………………..124
2-5- مروری بر رتبه بندی در صنعت بیمه……………………………………………………………………………………………124
2-5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..125
2-5-2- تعریف رتبه بندی……………………………………………………………………………………………………………………..125
2-5-3- منظور از رتبه بندی در صنعت بیمه………………………………………………………………………………………..125
2-5-4- تفاوت مفهوم رتبه بندی با رده بندی………………………………………………………………………………………126
2-5-5- دلایل و ضرورت رتبه بندی در صنعت بیمه ایران……………………………………………………………………126
2-5-6- اهداف رتبه بندی شرکت های بیمه…………………………………………………………………………………………128
2-5-7- مزایا و اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه……………………………………………………………………………….128
2-5-8- چالش ها و محدودیت های رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران…………………………………………129
2-5-9- مشکلات اجرایی رتبه بندی مؤسسات بیمه در ایران………………………………………………………………133
2-5-10- متدولوژی (روش شناسی) رتبه بندی شرکت های بیمه……………………………………………………..133

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-5-11- طبقات روش شناسی رتبه بندی……………………………………………………………………………………………134
2-5-12- مهم ترین فاکتور های مؤثر در تعیین نوع متدولوژی رتبه بندی…………………………………………135
2-6- مطالعات تجربی ارزیابی عملکرد بیمه…………………………………………………………………………………………..135
2-6-1- جمع بندی ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..149
2-7- مدل پیشنهادی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………152
عنوان صفحه
2-7-1- مدل کلان (مفهومی)………………………………………………………………………………………………………………..152
2-7-2- مدل خرد (عملیاتی)………………………………………………………………………………………………………………..153
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….156
3-2- روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….157
3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….159
3-4- نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………….159
3-5- ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………161
3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………….162
3-6-1- روایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………..162
3-6-2- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………..163
3-7- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………….165
3-7-1- تکنیک رتبه بندی TOPSIS……………………………………………………………………………………………………166
3-7-2- مراحل TOPSIS……………………………………………………………………………………………………………………..167
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….170
4-2- آمـار توصیـفی (تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها)……………………………………………………………………….171
4-2-1- بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان……………………………..171
4-2-1-1- عنوان شغلی………………………………………………………………………………………………………………………….172
4-2-1-2- میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………..173
عنوان صفحه
4-2-1-3- سنوات خدمت در صنعت بیمه…………………………………………………………………………………………….174
4-2-1-4- سابقه مدیریت در صنعت بیمه…………………………………………………………………………………………….175
4-2-2- تجزیه و تحلیل توصیفی شاخص ها…………………………………………………………………………………………175
4-2-2-1- میزان اهمیّت شاخص های بعد مالی در ارزیابی عملکرد شع