دلایل عدم وجود بسته بندی در صنایع دستی

دلایل عدم وجود بسته بندی در صنایع دستی

با مقایسه‌ای اندک بین کیفیت پائین عرضه صنایع دستی با کیفیت نسبتاً مناسب عرضه محصولاتی مانند مواد غذایی و محصولات بهداشتی از سویی و ماهیت فرهنگی و بومی ‌محصولات صنایع دستی و لزوم تشخص بخشی و هویت سازی به این گونه محصولات از سوی دیگر، نیاز به
بسته بندی در این محصولات بیش از پیش آشکار می‌شود. نیاز مادر تمام ابتکارات بشر در طول تاریخ بوده است. آیا در این محصولات نیاز به این مورد احساس نشده است یا عوامل دیگری هم دخالت دارند. این یک آسیب شناسی است برای دستیابی به راه حل سازنده در آینده تا بتوان با بهره گیری از هنر- تکنولوژی بسته بندی جامه‌‌ای نو بر تن هنر – صنعت صنایع دستی نشاند. در مجموع عوامل­تاثیر گذار بر عدم وجود بسته بندی در صنایع دستی کشورمان را می‌توان در موراد زیرخلاصه کرد:

1- ماهیت تولید سنتی این محصولات که تفکر اشتباه عرضه سنتی را به همراه دارد.

2- عدم احساس نیاز از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی و رضایت و عادت به وضع موجود.

3- تنوع سایز و اندازه در رشته ها و محصولات صنایع دستی و نبود استاندارد محصول.

4- نبود توقع خرید محصولات صنایع دستی همراه با بسته بندی مناسب در خریداران این محصولات.

5- تفکر غلط هزینه بر بودن بسته بندی و نبود بینش تبلیغاتی و آگاهای از مزایایی بسته بندی در تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی.

6- وضعیت موجود فروش صنایع دستی از نظر بازار در بعضی از رشته ها و محصولات .

7- نبود قوانین الزام آور فروش، عرضه و صادرات محصولات صنایع دستی جهت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی.

8- عدم فرهنگ سازی و برنامه‌های ترویج و تشویق از سوی نهادهای اجرایی .

9- نبود برنامه‌های حمایتی جهت ایجاد و گسترش بسته بندی در تولیدات صنایع دستی.

10- کمبود متخصص و عدم دسترسی تولیدکنندگان صنایع دستی به طراحان و تولیدکنندگان حرفه ای بسته بندی.

11- مبهم بودن موضوع بسته بندی در این محصولات و نبود متولی اصلی در این بخش (رحمانی، 1392، ص 27)