منبع مقاله با موضوع منابع تحقیق درمورد ذخیره سازی دانش

دانش تخصصی: یعنی دانش تخصصی دریک رشته خاص صنعتی که دربین متخصصین آن صنعت رواج دارد.
 دانش سازمانی: دانشی است که فقط در یک سازمان خاص وجود دارد و با تار و پود آن سازمان عجین شده است.
به طور مشخص، دانش می تواند برحسب اینکه آیا محوری، پیشرفته، یانوآورانه است طبقه بندی شود. دانش محوری؛ به معنی داشتن حداقل قلمرو و سطح دانش مورد نیاز برای «بازی دریک صنعت»است. داشتن این قلمرو و سطح از دانش، مزیت رقابتی یک شرکت را برای بلند مدت تضمین نمیکند. دانش محوری عموماً در اختیار اعضای یک صنعت است و بنابراین، مزیت کمی برای غیر اعضاء فراهم میکند. دانش پیشرفته؛ یک شرکت را به رقابتی ماندن قادر میسازد.(زاک،1999)
دونـوع دانش وجود دارد: دانش صریح ودانش ضمنی.دانش صریح؛ دانشی است تعریف شده و ساختار آن بطور مدون درآمده است. این دانش رسمی و سیستماتیک است و به راحتی در مشخصات تولیـد، فرمولهای علمی یـا برنامـه های کامپیوتـری مشاهده میشوند.( نوناکا وکونو1998). بنابراین میتوان این دانش را به راحتی منتقل کرد و به مشارکت گذاشت. برخلاف آن دانش ضمنی به طور ناآگاهانه ادراک و بکار برده میشود ، بیان آن مشکل است و مستقیماً از راه تجربه و عمل حاصل میشود. دانش ضمنی کاملاً شخصی است، فرموله کردن آن مشکل است، انتقال یا مشارکت آن به دیگران دشوار میباشد. بنابراین مدیریت دانش اساساً در خصوص دست یافتن به دانش ضمنی میباشد تا اینکه از انبوهی از دانش تجمعی سازمان بهره بگیرد. (زاک،1999) در این دسته بندی، سطح دانش آشکار، بستگی به درجه کدگذاری و نگهداری اطلاعات مورد نیاز یک فرد و سطح دانش ضمنی نیز به سطح تقسیم دانش از طریق نحوۀ روابط میان افراد بستگی دارد.
در پژوهش حاضر و در تعریف دانش ، منظور از دانش، دانش ضمنی و دانش آشکار میباشد که دانش ضمنی متشکل از تجربه کاری، ایدهها و تخصص است و دانش آشکار شامل اطلاعات متنی است.(ونن وهاف،2004).
دانش را میتوان ماحصل تلفیق تجربه، ارزش، اطلاعاتِ وابسته و بصیرت خبرگان دانست. دانش ارتباط بین شخص صاحب دانش با شخصی است که میخواهد دانش را بیاموزد. دانش ترکیب سازمان یافتهای از داده است که از طریق قوانین، فرآیندها و عملکردها و تجربه حاصل آمده است و به عبارت دیگر دانش معنا و مفهومی است که از فکر پدید آمده است و بدون آن اطلاعات یا داده تلقی میشود. تنها از طریق این مفهوم است که اطلاعات حیات یافته ، و به دانش تبدیل می شود.(بات ،2001)
اندیشمندان مختلف، از دیدگاههای متفاوتی دانش را تعریف کرده اند. برخی دانش را برمبنای کارکرد آن تعریف کرده و برخی دیگر آن را با توجه به چگونگی شکل گیری تعریف کردهاند. برخی دیگر با دیدگاه های دیگر، دانش را تعریف کردهاند. کارل اسویبی، یکی از مشاوران عمده مدیریت دانش، این اندیشمندان را تقسیم بندی کرده است(رادینگ،1383،ص16):
-دانش پژوهانی هستند که اسویبی آنها را جمعیت دانش-شیء مینامد؛ اینها دانش را برحسب نظریۀ اطلاعات تعریف میکنند. این گروه بر این باورند که دانش، اطلاعات مدار است و از طریق مدیریت اطلاعات تولید میشود.
-گروه دوم که اسویبی آنها را گروه دانش – فرایند مینامد، دانش را برحسب فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی تعریف میکنند. این دوگروه با هم همپوشانی ندارند. آنها به مفهوم دانش از نقاط شروعِ متفاوت نزدیک می شوند و اصلاحات متفاوتی را در اولین گروه، یعنی گروه دانش– شیء، که جهت گیری داده/اطلاعات متخصصان فناوری اطلاعات را منعکس میکنند، دانش را به راحتی به عنوان هدف اطلاعاتی درک میکنند. ولی مدیران تجاری، ممکن است دانش را به عنوان فرایند مورد ملاحظه قرار دهند و آن را موجودیتی تلقی کنند که در کارکنان سازمان و فرایندهای تجاری تجسم یافته است.
دانش به عنوان اطلاعات
دانش به عنوان فرآیند
داده ها واطلاعات ساختار یافته و غیر ساختار یافته
دانش ضمنی، تجربه، دانش چگونگی و رویه ها
نظریه اطلاعات
فلسفه، روان شناسی و جامعه شناسی
مدیریت اطلاعات
کار آموزی، آموزش و یاد گیری
جدول(2-1) دو دیدگاه متفاوت درباره دانش(انتظاری،1385ص26)
فراپائولوچهار کارکرد عمدۀ دانش را که به گونهای تنگاتنگ با فرایند دانش مرتبط هستند به شرح زیر بیان نموده است (رادینگ ،1383، ص31):
1. بیرونی سازی: در اختیار گرفتن و ذخیره سازی دانش خام را در بر میگیرد. فراپائولو جستجو و مدیریت اطلاعات و سایر تواناییهای تحلیلی و پردازشی را در این مرحله قرار میدهد.
2. درونی سازی: فرایندِ از صافی گذراندنِ دانش جمع آوری شده جهت استخراج و انتقال اطلاعات مورد علاقۀ جستجوگرِ دانش خاص است.