مهر ۱, ۱۳۹۹

پایان نامه جدید : رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان-دانلود پایان نامه-رشته مدیریت

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

موضوع :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی

پایان نامه ارشد :

قلمرو تحقیق:

قلمرو مکانی: کارخانه‌ها کاشی استان یزد

قلمرو زمانی: سال 93-92

قلمرو موضوعی: کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

 

1-8- کلیات روش تحقیق:

این پژوهش از نقطه نظر هدف، تحقیق کاربردی است و از نظر روش تحقیق، روش توصیفی به همراه روش همبستگی به کار گرفته‌شده است. برای گردآوری اطلاعات جهت تدوین متن تحقیق، از روش کتابخانه ای و مراجعه به اینترنت استفاده‌شده و برای گردآوری داده‌های تحقیق از طریق میدانی و بصورت پیمایشی بهره گرفته می‌شود. نمونه بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده و برای جمع‌آوری اطلاعات ابزار اصلی پرسشنامه است که ازپرسشنامه کیفیت زندگی کاری (مدل والتون) و پرسشنامه تعهد سازمانی (مدل می یر و آلن) استفاده می‌شود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده می‌شود. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آمار توصیفی (نما-مد-میانگین و…) با استفاده از نرم افزار Excel و آمار استنباطی (با کمک ضریب همبستگی اسپیرمن) و با استفاده از نرم افزار 16SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و وجود رابطه و ضریب همبستگی بین متغییر ها بر رسی می‌شود.

 

1-9- واژه‌ها و تعاریف عملیاتی:

  • کیفیت زندگی کاری: زندگی کاری، یعنی مجموعه ای از شرایط واقعی کار و محیط کار در یک سازمان، که شامل میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشتی وایمنی ومشارکت در تصمیم گیری، دموکراسی، سرپرستی مناسب وخوب، تنوع و غنی بودن مشاغل و امثالهم است. (رودکی، 1385)
  • تعهد سازمانی: آلن و می یر معتقدند که تعهد حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ارائه خدمت در یک سازمان است. در مدلی که این اندیشمندان مطرح کردند به ترتیب «تعهد عاطفی»، «تعهد مستمر» و «تعهد هنجاری» بیان داشته‌اند. (می یر وآلن، 1993)
  • تعهد عاطفی: تعهد عاطفی اشاره به وابستگی احساسی فرد به سازمان دارد.
  • تعهد مستمر: مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه‌های ترک سازمان یا پاداش‌های ناشی از ماندن در سامان می‌شود.
  • تعهد هنجاری: احساس تکلیف به باقی ماندن به‌عنوان یک عضو سازمان را منعکس می‌کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی رابطه آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
  • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان
  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد