شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان-پایان نامه ارشد مدیریت-رشته مدیریت

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

موضوع :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی

پایان نامه ارشد :

راهبردهای درونی وبیرونی برای تغییر:

برای شروع پنج استراتژی مشروحه فوق درجهت بهبود کیفیت زندگی کاری مجموعه راهبردهای درونی وبیرونی مختلفی را می‌توان بکار گرفت. قبل از بکارگیری هریک از استراتژی‌های مذکور، بایستی تمایز و انتخاب بین چند گزینه بدین شرح صورت گیرد:

 • استراتژی‌های متمرکز یا غیرمتمرکز
 • استراتژی‌های مبتنی برقدرت و اقتدار سازمانی ویا استراتژی مبتنی بر مشارکت
 • استراتژی‌های سریع ویا کند
 • استراتژی‌های فرد گرا یا سازمان گر آ وساختار گرا.

برای بهبود کیفیت زندگی کاری بطور کلی از سه برنامه تغییر استفاده می‌شود:

اول- استراتژی‌های برخاسته ازدرون سازمان از قبیل به سازی سازمانی ویا استراتژی‌های تشکل‌های کارگری وکارمندی

دوم- استراتژی‌های نشأت گر فته از گروه‌های سیاسی و یا گروه‌هایی که منافع خاصی دارند. مانند رویکردهایی که درجهت جلب حمایت و یا تأمین نظریات ومنافع گروه‌های ذی نفوذ اجتماعی وسیاسی ازطریق سازمان اتخاذ می‌شود.

سوم- استراتژی‌های اجتماعی مانند استنادبه قوانینی که متضمن یکپارچگی و هماهنگی برنامه‌های درونی و بیرونی سازمان است. (اعتباریان، 1387)

 

2-1-15- مزایا وفواید برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری:

چنانچه برنامه‌های بهبودکیفیت زندگی کاری مشترکاً توسط اتحادیه کارکنان ومدیریت سازمان تدوین، اجرا و حمایت شود، موجبات بهبود ارتباطات مدیریت وکارکنان، بهبود ارتباطات کارکنان بایکدیگر وبهبود ارتباطات سازمان واتحادیه را فراهم می‌آورد. روی هم رفته برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری متضمن تعامل فرد وسازمان درجهت ارضاء نیازها و انتظارات آن‌ها از یکدیگر است. ازطرف دیگر بهبود کیفیت زندگی کاری، تحقق اهداف اجتماعی ورفاه اقتصادی وثبات سیاسی راموجب می‌شود حتی بهبودکیفیت زندگی کاری را دررفع آسیب‌های اجتماعی ازقبیل مشکلات جسمی وروانی افراد، بیکاری واعتیاد بین کارکنان و اعضای خانواده آن‌ها مؤثر دانسته‌اند.

فواید ومزایای ناشی از اجرای برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری درقالب سه مقوله عمده زیرقرار می‌گیرد:

 • افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی وکاهش ترک شغل از طرف کارکنان واین امر مستقیم‌ترین فایده آن است.
 • افزایش بهره وری
 • افزایش اثر بخشی سازمانی که خود مرتبط با دو مورد مذکوراست

علاوه برآن فواید و مزایای اجرای برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری را چنین برشمرده‌اند:

 • احساس مثبت تر کارکنان نسبت به خودشان وافزایش اعتمادبه‌نفس درآنها.
 • احساس مثبت ترکارکنان نسبت به شغلشان که منجر به رضایت شغلی بیشتر و مشارکت افزون تر آنان می‌شود.
 • احساس مثبت تر کارکنان نسبت به سازمان که موجب تعهد بیشتر آنان نسبت به اهداف سازمانی می‌شود.
 • سلامت جسمانی وروانی بیشتر کارکنان که موجب می شودآنها راضی تر ودرنتیجه مولدتر باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی رابطه آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

 1. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
 2. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
 • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان
 1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد