رهبری تحول¬گرا و خویشتن شناسی

خویشتن شناسی و فهم ادراک و احساسات دیگران وابستگی زیادی با دو بعد از ابعاد رهبری تحول­گرا دارد، که توجه به تفاوت­های فردی و روحیه ایجاد انگیزش است. رهبران با خویشتن شناسی بالا، بهتر قادر به ارائه دیدگاهی جذاب بر اساس فهم ادراک خود و پیروان هستند. همچنین خویشتن شناسی برای درک تأثیر رفتارهای رهبر بر پیروان نیاز است و رهبر  را قادر به بازشناسی نیازهای پیشرفت در دیگران، می­سازد. از نظر تئوری، رهبران تحول­گرا، رهبران خویشتن شناس هستند و افراد را با ارزش­ها و اهداف سازمانی تطبیق می­دهند. بنابراین باید قادر به بازشناسی نیازهای پیروان باشند و رفتارشان را بمنظور تطبیق پیروان با اهداف و ارزش­های سازمانی، تنظیم کنند (شاتزر، 2009).