سنجش آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه ارشد :

 

5 فرضیه های تحقیق:

فرضیه های تحقیق عبارتند از:

الف) نیابت در همه اعمال حقوقی جز آنچه که مباشرت در آن شرط است پذیرفته شده است.

ب) مجموعه ای از حکم قانون و حکومت اراده نماینده قانونی با حفظ مصلحت و غبطه مولی علیه ترسیم کننده اختیارات نمایندگان قانونی است.

ج) اگر نماینده قانونی در راستای اجرای نمایندگی برای خود وکیل بگیرد یا اینکه برای اصیل وکیل بگیرد هر کدام آثاری متفاوت دارد.

د) بنا به نص صریح قانون بعضی از نمایندگان بنا به شرایطی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند.

ه) وصایت مخلوطی از نمایندگی قانونی و عهدی است.

-6 معرفی روش کار تحقیق:

این تحقیق با استفاده از شیوه کتابخانه ای به روش متداول تحقیق در علوم انسانی (تحلیلی و توصیفی)با جمع آوری اطلاعات نگاشته شده است.

-7 تقسیم بندی مطالب:

این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده که بخش اول به کلیات نیابت و نمایندگی در سه فصل که فصل اول به موضوع نیابت در دو مبحث که مبحث اول به مفهوم و ماهیت حقوقی نیابت و مبحث د وم به شرایط ایجاد نیابت و فصل دوم به موضوع نمایندگی در دو مبحث و مبحث اول به تعریف و ماهیت و ضرورت نمایندگی و مبحث دوم به اقسام نمایندگی و فصل سوم به موضوع نمایندگان قانونی در امور مدنی در دو مبحث که مبحث اول آن به قواعد عمومی آن و مبحث دوم به رابطه نمایندگان قانونی با دیگر مفاهیم پرداخته است.

بخش دوم به شرایط و موضوعات و نحوه اعطای نیابت از سوی نمایندگان قانونی در دو فصل و فصل اول آن به شرایط و حدود اختیارات نمایندگان قانونی در اعطای نیابت در دو مبحث و مبحث اول آن شرایط نمایندگان قانونی و زمان اعتبار آن اختصاص دارد و مبحث دوم حدود اختیارات و وظایف نمایندگان قانونی را توضیح می دهد.و فصل دوم موضوعات قابل نیابت و نحوه اعطای آن از سوی نمایندگان قانونی را بیان می دارد و به دو مبحث تقسیم گردیده است مبحث اول به شرایط لازم برای موضوعات قابل نیابت ومبحث دوم به نحوه اعطای نیابت از سوی نمایندگان قانونی اشاره دارد .

بخش سوم به بررسی انواع روابط حقوقی ایجاد شده و تعهدات و مسولیت های ناشی از نیابت و روش های زوال آن نظر دارد که در سه فصل دست بندی شده است ،فصل به بررسی روابط حقوقی ایجاد شده بر اثر نیابت در سه مبحث که مبحث اول آن روابط حقوقی فی مابین طرفین نیابت و طرف قرارداد و مبحث دوم به روابط حقوقی فی مابین نمایندگان قانونی با طرفین و ثالث و مبحث سوم به تاثیر نقش اراده و اهلیت نماینده در اراده وکیل و در فصل دوم به بررسی تعهدات و صلاحیت ها و مسولیت های ناشی از نیابت در دو مبحث که مبحث اول آن تعهدات ناشی از نیابت و مبحث دوم به صلاحیت ها و مسولیت های ایجاد شده ناشی از نیابت و فصل سوم به موجبات زوال نیابت اعطایی و نمایندگی قانونی در دو مبحث که مبحث اول اسباب ایجاد زوال در نیابت و مبحث دوم اسباب ایجاد زوال نمایندگان قانونی را بیان می دارد که در حد توان این حقیر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟