سنجش اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه ارشد :

 

خصوصی

حوزه عمل نمایندگی به داخل مرزها و قلمرو یک دولت محدود نمی شود در تجارت بین الملل کاملاً مرسوم است که اصیل مقیم و تبعه یک کشور و نماینده در کشور دیگر ساکن است حتی ممکن است هر سه طرف رابطه اصیل ،نماینده ،ثالث هرکدام در کشور متفاوتی مقیم باشند اگر بنا باشد در مقام حل و فصل اختلاف مطروح به قوانین ملی همه آنها ارجاع شود حتی رسیدگی به اختلاف ناشی از رابطه نمایندگی در مساله واحد به رویه مختلفی منتهی می گردد . لذا به منظور پرهیز از تشتت آراء و اتخاذ رویه واحد کنوانسیون 1978 لاهه تحت عنوان قانون حاکم بر نمایندگی برای رفع تعارض مورد تصویب قرار گرفت.[1]

بند دوم :حقوق داخلی یا ملی

این نوع نمایندگی در تقابل با نمایندگی فوق بحث شده و به دو دسته تقسیم گردیده است.

الف: عمومی

روسا و مدیران موسسات عمومی از قبیل وزارتخانه ها و شهرداری نمایندگان آن موسسات هستند و می توانند در دعاوی له یا علیه موسسه مزبور شخصاً شرکت یا نماینده ای اعزام دارند . حدود فعالیت این قبیل نمایندگان را قانون تشکیل موسسات مورد بحث تعیین می کند. بدیهی است اموری که خارج از حیطه قانونی موسسات مزبور به واسطه مدیران مربوطه صورت می پذیرد خارج از حدود نمایندگی بوده و آثار آن متوجه تشکیلات مربوطه نخواهد بود لذا تبعات آن مستقیماً متوجه شخص مدیر یا رییس موسسه خواهد بود. وکلا مجالس خبرگان ، شورا ،سنا،کنگره ،عوام یا هر مجلس دیگری که با آراءمستقیم مردم انتخاب و به مجلس مربوطه راه  می یابند نماینده یا نمایندگان مردم هستند حتی اگر گروه اقلیت نیز آنها را انتخاب نکرده باشند باز هم عنوان نماینده مردم بر آنها اطلاق می گردد.

ب: خصوصی

قرارداد نمایندگی به شخص واسطه اختیار می دهد که به نام و حساب اصیل با دیگری دادو ستد کند و با تحقق معامله خود از رابطه حذف شود اصیل و ثالث مستقیماً طرف رابطه حقوق مزبور قرار می گیرند و به عقد ملتزم می گردند شخص نماینده از معامله با ثالث نه حقوقی تحصیل می کند و نه تعهدی بر عهده می گیرد تمام آثار معامله برای اصیل و ثالث است گرچه اراده انشایی نماینده عقد را بوجود می آورد ولی به لحاظ آثار ناشی از معامله نماینده نصیبی نمی برد و گویی کانالی است که حقوق و تعهدات از این مجرا عبور کرده و در مخزن اصیل جمع می گردد چنین نمایندگی نوع کامل نمایندگی قراردادی است .

فصل سوم: نمایندگان قانونی در امور مدنی

آنچه در این فصل مورد توجه نگارنده است این بود که در اعطای نیابت توسط نمایندگان قانونی به دیگری در قالب وکالت به حدود اذن قانونی به استثنای محدودیتهای قانونی و قضایی صاحب اختیار در هر نوع نیابتی در چارچوب مصلحت و غبطه مولی علیه می باشد و در این راستا می توان به راحتی پا را از عبارات فراتر نهاد و حدود اذن را با توجه به شرایط و قراین استنباط نمود و اعطای نیابت در وظایف نمایندگی را از اختیارات قانونی آنان بر شمرد.

مبحث اول:قواعد عمومی

به منظور ایجاد وحدت مفهومی و طرح موضوع و مصادیق نمایندگان قانونی با بینش وسیع تعریفی از واژه های مزبورضروری می گردد که به شرح و بسط آن می پردازیم.

[1] – امیری معزی،احمد ،نیابت در روابط تجاری و مدنی، انتشارات دادگستر ، چاپ اول ، تهران ،1388، ص61

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟