سنجش ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

پایان نامه ارشد :

دوران قبل از پیروزی انقلاب

1-قانون مجازات عمومی مصوب 1304

تا قبل از قانونگذاری سال 1304 در ایران قانون مُدَوّن و قابل اجرایی وجود نداشت البته ناصرالدین شاه در سال 1296 قمری فهرستی از بعضی از جرایم و مجازات آن ها را در 58 ماده تدوین کرده بود و امضاء و دستور اجرای آن را داد که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

«موارد قتل» چنانچه شریعت مطهره اسلام حکم فرموده است بلاخلاف و بلا استثناء محاکمه می شود و در قتل عمد و شبیه عمد و قتل خطا احکام شرع مقدس مِطاع و حتی الاجرا خواهد بود. اما این قانون از چنان ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود و اساساً هیچ گاه قانون نام نگرفت. در سال 1304 در ماده 170 این قانون آمده است.

مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر اینکه در مواردیکه قانوناً استثناء شده باشد. قدر مسلم این است که در صورتیکه قاتل قتل صریح بر قتل مقتول داشته باشد، قتل عمدی است به عبارت دیگر این نوع قتل زمانی محقق است که فاعل قصد سلب حیات از مجنی علیه را داشته باشد اعم از اینکه وسیله ای که بکار برده کشنده باشد یا نباشد.

قانون گذار موردی را که قاتل قصد کشتن مقتول را نداشته، ولی عمداً با آلت قتاله، مرتکب ضرب و جرح منتهی به فوت مقتول شده است را قتل در حکم قتل عمدی کرده است.

در ماده 171 آمده است: « هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد که منتهی به مرگ وی شود بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس به اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر قتاله باشد متهم به قتل عمدی خواهد بود. در این نوع قتل مرتکب قصد قتل ندارد ولی ضرب و جرحی که وارد می کند منتهی به فوت می گردد. درواقع قاتل سوء نیت عام دارد ولی سوء نیت خاص که همان سلب حیات باشد، ندارد و مجازات مرتکب از سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک می باشد بر این اساس تفاوت این دو نوع قتل در مجازات آن ها بوده است.

بنابراین موضوع قتل عمد در قانون مجازات عمومی، منحصر به همین مواد بوده و غیر از این موارد درخصوص قتل عمد بحث نمی شد.

2- قانون مجازات عمومی مصوب 1352

قانون مجازات عمومی سال 1304 در سال 1352 تغییرات اساسی پیدا کرد اما درخصوص مقررات قتل هیچ گونه اصلاح یا تنقیهی به عمل نیامده است و بواقع قانون 1304 در خصوص قتل به قوت خود باقی است.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

درخصوص ایرادات ماهوی و شکلی، قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی، کار تحقیقاتی در قالب کتاب و مقاله بسیار کم انجام شده ولی این برای اولین بار است که پایان نامه ای با موضوع مذکور انجام می شود و به جهت نیاز جامعه و بررسی چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن که در جامعه ی امروزی فراوان است بیان نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت انجام آن پیش از پیش احساس می شود.

مهمترین هدف نگارنده از تحقیق حاضر بررسی تدابیر حمایتی قانون گذار در قبال حوادث ناشی از قصاص می شود پس بنابراین بنظر می رسد که این تحقیق می تواند در تحلیل سیاست های کیفری قانون گذار و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن برای دست اندرکاران حوزه های مربوط کاربرد داشته باشد.