سنجش دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

پایان نامه ارشد :

 

بند دوم: نظریه فرض تقصیر

پیشرفت های صنعتی، اجتماعی، اقتصادی و … باعث شد تا اجرای نظریه اصلی تقصیر در برخی مسائل با دشواری روبرو شود. به طور مثال با ظهور وسایل خطر آفرین چون اتومبیل و هواپیما و استفاده از آن ها، ضمن آن که بهره بردار، از این وسایل منتفع می شود دیگران را نیز به راحتی در معرض خطر و آسیب قرار می دهد که براساس نظریه تقصیر صاحبان این وسایل جز در صورت تقصیر و اثبات آن از ناحیه زیان دیده مسئولیتی            نمی یافتند که این موضوع سبب عقیم ماندن هدف اصلی مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت است. همین موضوع سبب شد که حقوق دانان نظریه «فرض تقصیر» را طرح کنند این نظریه نسبت به نظریه اصلی تقصیر، تفاوت ماهوی ندارد اما با تغییر بار اثبات، گامی در جهت حمایت از زیان دیدگان برداشته است. بر اساس این نظریه در برخی موارد در صورت ورود زیان، مفروض آن است که فاعل تقصیر کرده است، بنابراین، اصل بر مسئولیت وی می باشد اما در مقام دفاع زیان زننده می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند و فرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد. هم چنین با اثبات علت خارجی فاعل می تواند خود را از مسئولیت رها سازد.[1]برای مثال قانون گذار برای حمایت از زیان دیدگان برای دارنده اتومبیل[2]یا متصدی حمل و نقل هوایی[3]فرض تقصیر نموده است که در صورت بروز حادثه اینان فقط با اثبات علت خارجی توان رهایی از مسئولیت را دارند.[4]

[1]. همان، ص 187.

[2]. کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، چاپ دوم، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، تهران، پاییز 81 ، ص 25.

[3]. برای نمونه می توان به فصل سوم از کنوانسیون 1929 ورشو درخصوص تعیین حدود مسئولیت های شرکت های هواپیمایی که ایران در 19 آبان 64 به آن ملحق شده اشاره کرد دراین کنوانسیون درمواد 17و19 بیان شده است که: ماده 17: «متصدی حمل ونقل مسئول خسارتی است که در صورت فوت یاجرح و یا هرگونه آسیب بدنی متوجه مسافر می گردد…» ماده 19:« متصدی حمل ونقل مسئول خسارتی است که از تاخیر در حمل ونقل هوایی مسافر لوازم شخصی یا کالا ناشی می شود.» ماده 20:« درصورتی که متصدی حمل و نقل ثابت کند که خود وعاملین او کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز خسارت اتحاذ نموده اند یااین که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است مسئول نخواهد بود…».

[4]. دیانی، عبدالرسول، «مسئولیت مدنی درآسمان» ماهنامه بهداشت روان و جامعه، شماره 44، آبان 88، ص 13.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سوالات اساسی ذیل پاسخ گفته شود:

1)آیا طرح دعاوی در محاکم بر مبنای مسئولیت مدنی در تعیین دادگاه صلاحیت دار موثر است؟

2)آیا درطرح یک دعوای ناشی از مسئولیت مدنی منشا و موضوع دعوی درتعیین دادگاه صلاحیت دار تاثیر دارد؟

3)وجود عنصر خارجی چه نقشی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای مسئولیت مدنی دارد؟