سنجش سازگاری بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه ارشد :

 الف عصر باستان

از طرز دادرسی های دوران هخامنشی معلوم می گردد که در مورد جرایم سیاسی، همیشه دادگاه های مهمتر از دادگاه های عادی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و عملی شدن دادرسی قبلاً بدهکار را توقیف می کردند. در این دوران جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دسترسی به وی در مواردی توقیف یا بازداشت می شد.

در دوره ساسانیان برای اجرای احکام و توقیف متهم قبل از محاکمه، زندانهای دائم و بازداشتهای موقت وجود داشته و متصدی زندان مکلف بود که نام و نشانی مجرم و موضوع جرم را ثبت کند و هنگامی که پرونده نزد قاضی می آمد قاضی دقیقاً به کیفیت دستگیری متهم، زمان ارتکاب جرم و مدت توقیف متهم رسیدگی می کرد و اگر تخلفی در این مورد وجود داشت از افسر شهربانی علت را می پرسید و اگر متهم به نظر قاضی بی گناه می آمد فوراً به آزادی وی دستور می داد.

در دوران ساسانیان نیز حبس جزء مجازات محسوب نمی شد و زندان محلی بوده که متهم در آن نگهداری می شد تا بتواند در محاکمات حاضر شود.[1]

علاوه از ایران در حقوق و تمدن رم شاهد بازداشت متهمین در زندان و بازداشتگاه ها و انتظار آنها برای صدور حکم و اجرای مجازات هستیم. در رم قدیم، قانون اساسی 30 دسامبر سال 320 بعد از میلاد مقرر می داشت که متهمین به زنجیرهای سخت کشیده نشوند و هنگام روز آنان را به روشنایی ببرند تا مجازات زندان آنان را از بین نبرد، چه آنچه که برای مجرمین واقعی ضروری است نباید نسبت به متهمین اعمال شود. در حقوق رم توقیف احتیاطی زنان ممنوع بوده است ولی در صورت لزوم آنان را به زنانی که قادر به حفاظت از آنها بودند و یا به صومعه می سپردند.

افلاطون وجود سه نوع زندان را پیشنهاد کرده بود. یکی برای نگهداری متهمین، دومی برای محکومین و زندانیان شرور و بدسابقه و سومی برای نگهداری محکومین که به طو اتفاقی، و نه از روی خبث طینت، مرتکب جرم می شوند.

[1]. دانش، دکتر تاج زمان، کیفرشناسی و علم زندانها، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،1374، صص 15 – 13

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟