سنجش صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و شخصیّت اداری و سازمانی-پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

پایان نامه ارشد :

 

گفتار پنجم: صلاحیّت شخصی

صلاحیّت شخصی از جمله تقسیمات صلاحیّت  می باشد که براساس سن، موقعیت اداری، شغل، موقعیت اجتماعی و شخصیّت دینی متهم برای مرجع قضایی ایجاد صلاحیّت  می کند هر یک از موارد فوق مرجع قضایی خاصّی را ملزم به رسیدگی می کند مثلاً چنانچه متهم طفل باشد بایستی به جرایم ایشان در دادگاه اطفال، در صورتی که متهم نظامی باشد در مراجع نظامی، چنانچه متهم فرد روحانی باشد در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت النهایه در فرضی که متهم از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قضات سفرا مشاوران رؤسای سه قوّه و…  افرادی که دارای موقعیت اجتماعی خاصّی باشند در دادگاه کیفری استان و در پاره ای از موارد نیز به اتهامات بعضی از افراد در دادگاه عمومی جزائی مرکز استان رسیدگی خواهد شد. در رابطه با ساختار و تشکیلات هر یک از مراجع مذکور در مباحث بعدی متناسب با موضوع بحث اشاره خواهد شد.

یکی از حقوقدانان در رابطه با صلاحیّت  شخصی بیان می دارند: «در عصر حاضر، با توجه به دستاوردهای جدید علوم جنایی و جرم شناسی پاره ای ملاحظات از قبیل سن یا برخی مسئوولیت‌های خاصّ اجتماعی سبب شده است که بعضی از متهمان در مراجع خاصّ یا طبق آیین رسیدگی متفاوتی مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند».[1]

جناب آقای دکتر آخوندی نیز می فرمایند: «باید دقت داشت که چون صلاحیّت  شخصی یک حکم استثنایی است باید در حد شمول نصّ مورد عمل قرار گیرد … لازم به یادآوری است که ضابطه و معیار برای تشخیص صلاحیّت  شخصی تاریخ وقوع جرم است».[2]

اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضائیه نیز موجب نظریه شماره 5825/7 مورخ 10/10/1364 بیان می‌دارد: «ملاک و معیار برای تشخیص صلاحیّت شخصی محاکم کیفری تاریخ وقوع جرم است. برکناری یا استعفای بعدی قاضی دادگاه، صلاحیّت قبلی مراجع قضایی را تغییر نمی‌دهد».

[1] – آشوری، محمد- همان منبع ص 84

[2] – آخوندی، محمود- همان منبع ص 236

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود