مهر ۱, ۱۳۹۹

سنجش عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

1  نقاط قوت و ضعف روش ارزش‌گذاری مشروط

یکی از انتقادات مهم وارد بر روش ارزش‌گذاری مشروط آن است که پاسخ‌هایی که در نتیجه نظرسنجی در این روش به دست می‌آید بر قضایای فرضی استوار است و بنابراین دارای تورش است (دیاموند و هاسمن،1994)[1] ، که تورش ایجاد شده ممکن است ناشی از انتخاب نادرست نمونه، نسبت پایین پاسخ‌ها، نسبت پاسخ‌های متفاوت مشاهده شده در زیر بخش‌های[2] متنوع باشد امّا تمامی‌این طبقه‌بندی‌ها در مواردی دارای اشتراک می‌باشند. از دیدگاه اَرو و همکارانش[3] (1993)، تورش‌‌‌‌‌‌‌های شناسایی شده در این روش عبارتند از:

 • تورش طراحی،
 • تورش عملیاتی،
 • تورش فرضیه‌ای
 • تورش استراتژیک.

تورش طراحی[4]، ذهنیت در مورد تعیین مبالغ پیشنهادی اولیه با ابزارهای پرداخت را شامل می‌شود. تورش عملیاتی[5] به عدم آشنایی با کالایی که قصد ارزش گذاری آن را داریم اشاره می‌کند.

تورش فرضیه‌ای[6] بیانگر این حقیقت است که ممکن است اجبار به پرداخت، واقعاً در آینده نزدیک اتفاق نیفتد و در نهایت تورش استراتژیک[7] مرتبط با این مطلب است که تمایل افراد، ترجیحات واقعی آن‌ها را آشکار نمی‌کند، به بیان دیگر در رفتار استراتژیک، مردم آگاهانه سعی می‌کنند پرداخت آینده خود را از طریق اغراق یا کم‌تر از حقیقت بیان نمودن تمایل به پرداختشان تحت تأثیر قرار دهند. در طبقه‌بندی دیگری که توسط ونکاتاچالام[8] (2004) انجام گرفته است، تورش‌های مشاهده شده در روش ارزش‌گذاری مشروط، شامل موارد ذیل می‌شود‌:

 • اثرات جایگذاری[9]،
 • اثرات توالی[10]،
 • اثر اطلاعات[11]،
 • اثرات استنباطی[12]،
 • تورش فرضیه ای،
 • تورش استراتژیک.

اثرات جایگذاری به این مفهوم است که تمایل به پرداخت برای کالاها و خدمات، براساس قلمروی آن‌ها تغییر نمی‌کند. اثرات توالی بدین مفهوم است که تمایل به پرداخت برای کالاها و خدمات زمانی که ترتیب ارزش‌گذاری آن‌ها تغییر می‌کند، متفاوت می‌شود. اثر اطلاعات زمانی اتفاق می‌افتد که تمایل به پرداخت برای کالاها و خدمات به وسیله اطلاعات فراهم شده در سناریوهای ارزش‌گذاری تحت تأثیر قرار گیرد. اثرات استنباطی به آن معنی است که تمایل به پرداخت، تحت تأثیر نوعی تکنیک استنباطی مورد استفاده برای تخمین WTP قرار دارد. در تورش فرضیه‌ای، بازارهای فرضی معرفی شده از بازارهای واقعی کاملاً متفاوت هستند و در نهایت در تورش استراتژیک به علّت وجود

[1]  Diamond & Hausman,1994

[2] Subsections

[3] Arrow et all,1993

3Design Bias

4Operational Bias

5Hypothetical Bias

6Strategic Bias

3L.Venkatachalam,2004

4Embedding Effects

5Sequencing Effects

6Information Effects

7Elicitation Effects

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

 • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
 • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
 • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن