سنجش فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح‌آمیز»

بند دوم ماده چهارم تنها به غیر نظامی شدن «ماه و دیگر اجرام آسمانی» مربوط می‌شود.[1]باید یاد آوری نمود که در سال 1967 نه آمریکا و نه اتحاد جماهیر شوروی تلاش نداشتند روندغیرنظامی شدن کامل کل فضاء ماوراء جو را در مقایسه با قوانین ایجاد شده توسط معاهده قطب جنوب[2]را پی گیری کنند.[3] بنابراین، یک حذف عمومی صورت گرفته است.[4]در غیر اینصورت بند دوم ماده 4 معاهده فضا شباهت مهمی با معاهده قطب جنوب دارد و به گونه‌ بحث انگیزی تأثیر مشابهی مانند تأسیس یک رژیم  حقوقی بین المللی مبتنی بر غیر نظامی کردن کامل داشته است، اگرچه به طور خاص به فضا و کرات آسمانی محدود شده است.[5]

در این ماده، بحث اصلی روی تفسیر واژه‌ «صلح‌آمیز» در مفهوم استفاده از فضای خارجی جهت «اهداف صلح‌آمیز» تمرکز می‌کند. گرچه این تصور به ذهن می‌رسد که این واژه معنای کاربردی خود را خواهد داشت و در غیر این صورت، مباحث بطور کلی به سمت دو واژه‌ دیگر «غیر تهاجمی» و «غیر نظامی»کشیده می‌شوند. ابتدا به دنبال حوادث اسپوتنیک و اکسپلورر، آمریکا واتحاد جماهیرشوروی ، در ابتدا به غیرنظامی شدن فضاء ماوراء جو بطور کامل چشم دوختند.[6]با این حال، در دسترس بودن و کاربردها و قابلیت های بالقوه سیستم‌های ماهواره‌ای، آمریکا را بر آن داشت که تفسیر قبلی خود از واژه‌ی صلح‌آمیز را که در سال 1958 داشته از غیرنظامی به غیر تهاجمی تغییر دهد. اما این موضوع مورد بحث و مجادله قرار گرفت و استدلال شد که تفسیر صلح‌آمیز به معنای غیرتهاجمی آن طور که  مورد نظر و حمایت امریکاست، نادرست می باشد. جایگزینی عبارت صلح‌آمیز با غیر تهاجمی دربند دوم ماده 4 معاهده فضا به معنای این است که  اگر دولتی کاربرد فضایی محدود بند 2 ماده 4 را بپذیرد که فضای تهی خارج از جو زمین ممکن است برای اهداف تهاجمی مورد استفاده قرار گیرد[7]، این نتیجه قابل ضمانت نمی‌باشد. به ویژه هنگامی که ماده 3 معاهده فضاو همچنین مفاد منشور ملل متحد کاربرد زور در فضاء ماوراء جو را ممنوع اعلام کرده است.[8]به بیان دیگر می‌توان در این راستا بند 2ماده4 را بی‌ثمر دانست. از طرف دیگر، تفسیر کلمه‌ صلح‌آمیز» به «غیرنظامی» بسیار محتمل‌تر است. صلح‌آمیز باید جدا از واژه‌هایی مانند «آفندی» یا «تهاجمی» و«پدافندی» یا «غیر تهاجمی» در نظر گرفته شود. چنگ اپتلی ماده1 پیمان قطب جنوب 1959 را، به صورت زیرتفسیر یا خلاصه می‌کند:

[1]-گر چه بند 2 ماده ی 4 معاهده ی فضا تنها به اجرام آسمانی اشاره دارد، باید  به این موضوع توجه داشت که ماه نیز جرم آسمانی می باشد، از این رو نمی تواند ادعا کرد که ماه مشمول مقررات این ماده نمی شود. ر.ک.به:

. Contra, see R.J. Zedalis and C.L. Wade, p. 461.

 

[2]-Antarctica Treaty 1959.

[3]– This became apparent when both superpowers rejected a proposal to that effect, see UN Doc. A/C.1/PV.1493 of 1 August 1966 and UN Doc. AC.105/C.2.SR.66 of 1 August 1966.

[4]– C.Q. Christol, pp. 21-22 and R. Lakshanan, ‘prohibition of Weaponisation of Outer Space’, Vol. 28 proceedings of the Twenty- eighth Colloquium on the Law of Space 1985, p. 73.

[5]-پیمان آنتارتیک 1959،402 U.N.T.S. 71،در 23 جون 1961 به اجرا در آمد.ماده 1 این پیمان بیان می دارد:قطب جنوب باید منحصرا برای اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار بگیرد. در میان موارد دیگر باید استقرار پایگاههای نظامی و استحکامات، اجرای مانورهای نظامی، همچنین آزمایش هر نوع سلاح باید منع گردد. پیمان حاضر استفاده از پرسنل نظامی یا تجهیزات برای تحقیقات علمی یا جهت هر هدف  صلح آمیز دیگری را نباید منع کند.

, D. Goedhuis[6]ارزیابی قوانین عمده ی پیمان فضاOST,،27 ژانویه 1967،Vol.15 Netherlands I.L.Rev 1968,p.23.

ریس جمهور امریکا آیزون هاور به ریس جمهور پیشین اتحاد شوروی سابق(بولگانین)در 13 ژانویه 1958 می نویسد: به نظر من زمان توافق ما بر این موضوع که فضای ماوراء جو باید تنها برای اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار گیرد ، فرا رسیده است. ما با یک لحظه سرنوشت ساز در تاریخ در ارتباط با این موضوع روبرو می شویم.هم اکنون هر دو دولت(امریکا و اتحاد جماهیر شوروی)از فضا برای آزمایش موشک های طراحی شده جهت اهداف نظامی استفاده می کنیم. زمان توقف اکنون است.به نقل از :

D.Wolter ,pp.10-11.

[7]– I.A. Vlasic, ‘The Legal Aspects of peaceful and Non- peaceful Uses of outer space’, in B .Jasani (ed), peaceful and Non-peaceful Uses of Space: problems of Definition for the Prevention of an Arms Race (Geneva, UNIDIR, Geneva, New York: Taylor & Francis, 1991), pp. 44-55 even concludes that “[i]f ‘peaceful’ means ‘non-aggressive’. then it follows logically – and absurdly – that all nuclear and chemical weapons are also ‘peaceful’, as long as they  are not used for aggressive purposes”.

[8]-ماده 3 معاهده فضا بیان می دارد که: دولت های عضو این معاهده باید فعالیت هایشان را در زمینه ی اکتشاف و استفاده از فضای ماوراء جو از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی را، در چارچوب قوانین بین المللی ،شامل منشور سازمان ملل متحد، به خاطر صلح و امنیت بین المللی و ترویج تفاهمات و همکاریهای بین المللی ادامه دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.